Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOORDINERING OG SAMHANDLING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOORDINERING OG SAMHANDLING"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOORDINERING OG SAMHANDLING
Hvordan går samarbeidet mellom helseforetak og kommune??

2 ERFARINGSBAKGRUNN BRUKERUTVALGET RINGERIKE SYKEHUS HF 2005, LEDER FRA 2006 - Medlem av samarbeidsutvalget (mellom HF’et og 6 omliggende kommuner) fra 2007 - Medlem av styringsgruppa for prosjektet fra ”Hjem til hjem” Medlem i prosjektgruppem for pilotsykehusprosjektet med samme navn. Hovedfokus: finne frem til samarbeidsformer mellom sykehus og kommuner . Målet var ”sømløse pasientforløp”. Utprøving av en modell for nyutvikling av samarbeidsformer basert på likeverd mellom ledelse, ansatte og brukere

3 LEDER BRUKERUTVALGET VESTRE VIKEN HF FRA 2009.
Medlem av overordnet samarbeidsutvalg Medlem av prosjektgruppen i ”Vi samler trådene” Medlem av lokalt samarbeidsutvalg

4 ARBEIDSSTRATEGI I OPPBYGGINGSFASEN:
AKTIV DELTAKELSE DER PREMISSENE LEGGES UNDERSTREKE VIKTIGHETEN AV KVALITET OG NØDVENDIGHETEN AV PASIENTSIKKERHET BIDRA MED ”RYGGLEIEPERSPEKTIVET”

5 Organisering av samhandlingen i Vestre Viken
26 kommuner har inngått avtale med VV ( Overordnet samarbeidsavtale) Av disse: 2 Kommuner inngår avtaler med VV ved Bærum Sykehus 6 Kommuner inngår avtaler med VV ved Kongsberg Sykehus 6 kommuner inngår avtaler med VV ved Ringerike Sykehus 8 Kommuner inngår avtaler med VV ved Drammen sykehus 6 kommuner inngår avtaler med VV ved Ringerike sykehus og Hallingdal Sjukestugu Alle har loal samarbeidsavtale (likelydende) De fleste kommunene har vedtatt avtalene

6 Brukermedvirkning i avtalearbeidet
Brukerutvalget i VV var høringsinstans og ble tidlig koplet inn i arbeidet med overordnet samarbeidsavtale. Behandlet første skisse før kommunene hadde sett den. Brukerutvalget gjorde mange endringer Brukerutvalget gjennomgikk også skissen til lokale samarbeidsavtaler Brukere med i alle avtaleprosjekter Grunn: Lederen av kommunesamarbeidet hadde vært med i pilotsykehusprosjektet

7 SKAFFE BRUKERE PLASS I BESLUTNINGSARENAER
Kommunene manglet rutiner for å oppnevne brukere til samarbeidsutvalgene Overordnet samarbeidsutvalg Overordnet samarbeidsutvalg består av: 6 rådmenn fra kommunene. En fra hver av regionene: Kongsberg, Drammen, Hallingdal, Midt-Buskerud, Ringerike og Asker⁄Bærum. Representantene møter med nødvendige fullmakter fra sine kommuner Administrerende direktør og 5 direktører fra Vestre Viken HF 2 brukerrepresentanter, 1 valgt av helseforetakets brukerråd og 1 valgt av kommunenes eldre råd. Brukerrepresentanter representerer både somatikk og psykisk helse  

8 ARBEIDSSTRATEGI I OPERASJONALISERINGSFASEN
MÅLE TJENESTEYTERNE PÅ DERES EGNE MÅL OG GI FEEDBACK I HENHOLD TIL DETTE (SKAPE ”SØMLØSE” BEHANDLINGSKJEDER) (PASIENTEN I FOKUS) (I TRYGGE HENDER) (Innledningen til overordnet samarbeidsavtale VV og kommunene):

9 Samhandling mellom kommunehelsetjenestene og spesialisthelsetjenestene skal bidra til gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Behov for helsetjenester er i endring. Andelen eldre øker. Flere lever lenge med kroniske og sammensatte lidelser. Andelen av befolkningen med bakgrunn fra andre land og kulturer øker. For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet.

10 AVSLØRE SVAKHETER I BEHANDLINGSFORLØPENE
(TO FORVALTNINGSNIVÅER MED ULIKE FORUTSETNINGER) (MANGLER OFTE RUTINER FOR MEDIKAMENTADMINISTRASJON) (MANGLER EFFEKTIVE KOMMINIKASJONSMIDLER/RUTINER) (TAFATT BRUK AV IP) (VENTETIDER MÅLES IKKE I HELE FORLØPET) PÅPEKE SYSTEMSVAKHETER VED Å BRINGE INN ERFARINGER (EGNE ERFARINGER) (SAMARBEID MED PASIENT OG BRUKEROMBUDET) (DIALOG MED DE BRUKERORGANISASJONENE VI REPRESENTERER)

11 ET STADIG SPØRSMÅL VI MÅ STILLE
Gode avtaler MEN Vil de bli operasjonalisert?


Laste ned ppt "KOORDINERING OG SAMHANDLING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google