Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen
- Utfordringer og virkemidler

2 Analysen kan grovt oppsummeres i 4 punkt:
Hva er diagnosen? Analysen kan grovt oppsummeres i 4 punkt: Ingen system som understøtter pasientens samlede behov Mange av pasientene håndteres på et nivå som verken gir optimal kostnadseffektivitet eller god kvalitet Vi kommer for seint til i sykdomsutviklingen. Vi bruker mye på reparasjon, mindre på forebygging og mestring Den demografiske utviklingen gjør at problemet blir verre, og kan true samfunnets bæreevne

3 Ingen system som understøtter helheten

4 Mange av pasientene kan behandles på en bedre måte
Utskrivningsklare pasienter som venter på et tilbud i kommunene representerer ca 150 000 liggedøgn per år En del av pasientene (som i dag i hovedsak innlegges på sykehus som ø.hjelp) kunne fått et alternativt tilbud i kommunen dersom dette fantes. Dette representerer ca 400 000 liggedøgn per år

5 Feil i prioritering av ressursinnsats

6 Den demografiske utviklingen truer samfunnets bærekraft

7 Personellutfordringen
I dag går hver 6. elev fra ungdomsskolen inn i helse- og omsorgsarbeid Med samme nivå på tjenestetilbudet, vil vi i 2025 ha behov for at hver 4. elev fra ungdomsskolen blir helse- og sosialarbeider …. og i 2035 må hver 3. elev velge h/s utdanning…. Behov for endring!

8 Hva står på resepten? - Tiltak for å møte utfordringene
Styrking av pasientens posisjon - økt vekt på å organisere tjenestene ut fra pasientforløp Styrking av forebyggende og helsefremmende arbeid En ny og oppgradert kommunerolle, båre ressurs- og oppgavemessig Nasjonal styring av IKT – økt samordning Nasjonal helseplan – Et overordnet politisk plansystem bl.a. for å kunne gjøre mer helhetlige prioriteringsbeslutninger

9 En ny kommunerolle - Hva er virkemidlene?
Oppgradere eksisterende, og tilføre nye oppgaver Eks.: Skolehelsetjeneste, ulike lavterskeltilbud Eks.: Lokalmedisinske sentra, Lærings- og mestringssentre Økt fokus på kompetanseoppbygging (utdanning og forskning) Det vil være behov for styrking av en rekke yrkesgrupper Styrket legetjeneste, og mer kommunal styring av fastlegene 50 % økning i antall fastleger Kortere pasientlister og mer tid til offentlige oppgaver som f.eks tilsynsleg.

10 - Hva er virkemidlene? (2)
Lovverket Eks.: Lovfeste nye oppgaver Eks.: Lovfeste samarbeidsavtaler Interkommunalt samarbeid For de kommunene som er for små til selv å løse de nye oppgavene Finansieringsordninger Eks.: Forebyggende arbeid. utskrivningsklare pasienter, Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Sterk styring av tildeling av legehjemler

11 Før, istedenfor, etter – sykehus
Lokalmedisinsk senter i kommunen (DMS, sykestue, intermed.enhet) Faglig ”skammel” i kommunen Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Legetjenester Hjemmesykepleie Heldøgns omsorg Sykehjem (Sosiale tjenester) Folkehelse – forebygging ”Før, istedenfor, etter” sykehus Tverrfaglige team Læring og mestring Ambulante team Desentraliserte spesialisthelsetjenester 11

12


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google