Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GODE PASIENTFORLØP - REINNLEGGELSER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GODE PASIENTFORLØP - REINNLEGGELSER"— Utskrift av presentasjonen:

1 GODE PASIENTFORLØP - REINNLEGGELSER
OSU møte den

2 Prioritere Gode pasientforløp
forankring OSU vedtak 11. februar 2013, sak 3. Prioritere Gode pasientforløp Tiltak for å hindre unødige reinnleggelser. Felles søknad til Helsedirektoratet mai 2013 for å realisere dette prosjektet.

3 prosjektdesign Forprosjekt: juni 2013 – april 2014.
Fase 1: Analyse av pasientforløp – Dips data. Analyse av kommunale tilbud, organisering og bemanning. Fase 2: Avklare endringer av pasientforløp mellom kommunene i forprosjektet og Vestre Viken, utvikle felles målemetodikk. Utrulling mai 2014-: Gjennomføre som fase 1 og 2 over i Kommunehelsesamarbeidet. Forprosjekt psykisk helse og rus fra mai oktober 2014 Som Fase 1.

4 Formål: sammenhengende flyt
Akutt Fokus på innstrøm Plan-lagt Fokus på definerte forløp Re-inn-lagte Eks Kols forverring UK Styringsinformasjon – Samarbeid sykehus/kommuner

5 Analysemodell – målepunkter for endringer i pasientforløp
HO Lege Komm-une Inn Obs Syke- hus UK Tilbud Komm- une Reinnlagte

6 innlagte pasienter jan 2013 – august 2013 akutt/elektiv

7 Totalforløp for de tre kommunene

8 Eksempel på løsninger - sykehus
Økning innstrøm Eksempel på løsninger - sykehus

9 Inn til akuttmottaket

10 Forbedret akuttforløp: 39% av pasientene < 1 døgn liggetid, 24% poliklinisert i 2013

11 Raske effekter 0,8 døgn snitt liggetid 1,5 døgn snitt liggetid Eks fra klinisk utredningspost (KUP): 2 måneder etter oppstart ble dobbelt så mange pasienter snudd gjennom KUP.

12 Utviklingstrekk - rammer
Gode pasientforløp Utviklingstrekk - rammer

13 samhandlingsreformens tre hovedområder
Kommunal medfinansiering (KMF) Vekst inn til sykehus > befolkningsutvikling Målrettede tiltak for å redusere innstrøm Kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) Virkemiddel for å redusere akutt innstrøm Nasjonale tall viser foreløpig ingen/begrenset effekt Utskrivingsklare pasienter (UK) Rett tilbud for å redusere reinnleggelser Informasjonsflyt - Endringer liggetid

14 Utvikling akutt hsø Data fra NPR for 2 tertialer. Tall fra Telemark er korrigert for feil i NPR rapport.

15 KMF og aktivitetsvekst all akutt Vestre viken
+56,8 % korrigert for befolkningsvekst

16 Kad og effekter –nasjonale tall
339 KAD plasser med 35% belegg og 2,5 døgn liggetid 13 % 3 % 91% 66 % 17 % 4 %

17 UK og liggetidsendringer
I snitt i perioden er gjennomsnittlig redusert liggetid hvert år omtrent like stort som utskrivingsklare pasienter pasienter viser tallene 4,8 % redusert liggetid i analysen. (2,7 % årlig reduksjon). Denne årlige effektiviseringen påvirker kommunene – ikke minst for de utskrivingsklare pasientene.

18 Kommunale tilbud – samme utfordring – ulike løsninger
Hjemmetjenester og hjemmesykepleie, ambulante team, dagsenter Somatikk Demens Omsorgsbolig m/ heldøgns bemanning Korttid Lindrende ØH/KAD/UK Rehab Avlastning Skjermet Langtid Sykehjem Befolkning

19 Gode pasientforløp Virkemidler og tiltak

20 1. Redusere innstrøm 57 % av pasienter – 20% av liggetid 7 % av

21 Eksempel fra Sverige - 27 % inn-strøm Tidligere løsning Ny løsning
Legevakt/fastlege Sykehus Tidligere løsning Legevakt Spesialist-vurdering + diagnostikk Sykehus - 27 % inn-strøm Ny løsning

22 2. Flytte oppgaver

23 3. Redusere reinnleggelse
13 % reinnlagte, herav 7 % innen samme kategoriblokk. For KMF området (Kommunal Med Finansiering) 12 % reinnlagte, 7 % innen samme kategoriblokk.

24 Løsninger – effekter på sykehus
Andel døgnopphold økes vesentlig med alder, unntak barn < 5 år

25 Gode pasientforløp konklusjoner

26 Eksempel: Identifisere tiltak
Gjennom-føre Vurder Unngå Vurder

27 Forslag til vedtak Gjennomføre fase 2 av forprosjektet i somatikken.
Utvikle åpen analysemodell for å måle effekter av tiltak. Utrulling Mai 2014-: Gjennomføre som fase 1 og 2 i Kommunehelsesamarbeidet Utvikle samme metodikk for sammenhengende pasientforløp i psykisk helse og rus. Vestre Viken HF og Kommunehelsesamarbeidet søker om felles ekstern finansiering av disse tiltakene. Vestre Viken og Kommunehelsesamarbeidet avklarer hvordan videre arbeid skal organiseres


Laste ned ppt "GODE PASIENTFORLØP - REINNLEGGELSER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google