Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Venstres sosialliberalisme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Venstres sosialliberalisme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Venstres sosialliberalisme
Innledning Trondheim Prinsipper : Solum-Larsen

2 Prinsipper : Solum-Larsen
«Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker». Jean-Jacques Rousseau Marcus Tullius Cicero (106 – 43 bc) Romersk jurist og politiker Prinsipper : Solum-Larsen Tale- og debatteknikk, Solum-Larsen

3 Prinsipper : Solum-Larsen
1776 1789 1814 Prinsipper : Solum-Larsen

4 Prinsipper : Solum-Larsen
Utdrag av den amerikanske uavhengighetserklæringen Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått vise umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse. Vi mener at regjeringer er innstiftet blant menneskene for å sikre disse rettighetene, og at de bygger sin rett til å styre på samtykke fra dem de styrer over. Når en styreform blir slik at den skader disse formål, har folket rett til å avskaffe den og sette opp et nytt styre, bygd på de grunnsetninger og organisert i de former som synes best skikket til å sikre velferd og lykke. Prinsipper : Solum-Larsen

5 Prinsipper : Solum-Larsen
Utdrag av menneskerettighgetserklæringen av 1789 1. Menneskene fødes og forblir frie og like i rettigheter. 2. Målet for enhver politisk sammenslutning er å bevare menneskets naturlige og umistelige rettigheter. Disse rettighetene er frihet, eiendomsrett, sikkerhet mot og rett til motstand mot undertrykkelse. 3. Opphavet til all suverenitet er etter sitt vesen hos folket. 4. Friheten består i å kunne gjøre alt som ikke skader andre; utøvelsen av hvert menneskes naturlige rettigheter har altså bare de grenser som sikrer andre medlemmer av samfunnet de samme rettigheter. Disse grenser kan bare bestemmes av loven. Prinsipper : Solum-Larsen

6 Prinsipper : Solum-Larsen
4. Loven har bare rett til å forby handlinger som er skadelige for samfunnet. Det som ikke er forbudt i loven, kan ikke bli hindret, og ingen kan tvinges til å gjøre det som loven ikke befaler. 5. Loven er uttrykk for folkeviljen. Alle borgere har rett til, personlig eller gjennom sine representanter, å være med på å utforme den. Den skal være den samme for alle, enten den verner eller straffer. Da alle borgere er like for loven, har de lik adgang til alle verdigheter, embeter og offentlige ombud etter sin dyktighet og uten annen forskjell enn forskjellen i deres dyder og talenter. Marcus Fabius Quintilianus ( AD) romersk Prinsipper : Solum-Larsen Tale- og debatteknikk, Solum-Larsen

7 Prinsipper : Solum-Larsen
Viktigste saker: Mot embetsstyret. Parlamentarismen. Stemmerett. For unionsoppløsning Lekdommerer i rettsvesenet. Eget norsk skriftspråk Allmenn offentlig grunnskole Fra Cicero Prinsipper : Solum-Larsen Tale- og debatteknikk, Solum-Larsen

8 Prinsipper : Solum-Larsen
Første elektrisitetsverk Åtte timers dagen. Allmenn stemmerett for kvinner. Barnelovene (sikre like retter for alle barn, også de utenom ekteskap). Allmenn offentlig syketrygd. Konsesjonsloven. Jernbaneutbyggingen. leder : Prinsipper : Solum-Larsen Tale- og debatteknikk, Solum-Larsen

9 Prinsipper : Solum-Larsen
Leonard Trelawny Hobhouse ( ) Prinsipper : Solum-Larsen

10 Prinsipper : Solum-Larsen
** Borgerlig frihet. Krav om rettsvern. Frihet fra vilkårlighet fra makthaverne og likhet for loven. Uavhengige domstoler, tilgjengelig rimelig rettshjelp og avskaffelse av klasseprivilegier. Prinsipper : Solum-Larsen

11 Prinsipper : Solum-Larsen
** Personlig frihet. Helt sentralt står kravet om tankens frihet, med ytringsfrihet, trykke- og organisasjonsfrihet, og religionsfrihet. Prinsipper : Solum-Larsen

12 Prinsipper : Solum-Larsen
** Sosial frihet. Frihet til utdanning og valg av yrke. Avstandtaken mot privilegier som holder samfunnsgrupper utenfor bestemte yrker og sammenslutninger. Prinsipper : Solum-Larsen

13 Prinsipper : Solum-Larsen
** Familiens frihet. Hobhouse opponerte mot den patriarkalske samfunnsstrukturen som gjenspeilte seg i familien. Her kom etter hvert krav om juridisk beskyttelse av kvinnen, ekteskapsinngåelse på kontrakt og beskyttelse av barn. Prinsipper : Solum-Larsen

14 Prinsipper : Solum-Larsen
** Skattemessig og økonomisk frihet. Her er det sentrale å ha frihet fra vilkårlig skattlegging. Viktig er også kamp mot restriksjoner på handel og mot inngrep i næringslivet som hindrer den frie vekst. Prinsipper : Solum-Larsen

15 Prinsipper : Solum-Larsen
** Lokal, rasemessig og nasjonal frihet. Politisk frihet og folkesuverenitet. Det viktige er nasjoners og etniske gruppers kamp mot vilkårlighet og undertrykkelse. Sentralt er også kravet om stemmerett og folks selvbestemmelsesrett. Prinsipper : Solum-Larsen

16 Prinsipper : Solum-Larsen
«Liberaleren er alltid rede til å legge fram sin egen overbevisning til kritisk gransking, ikke fordi han tviler på den, men fordi han tror på den». Hobhouse Prinsipper : Solum-Larsen

17 Venstres 10 liberale prinsipper
Friheten skal gjelde overalt, for alle Det personlige ansvar er ufravikelig Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner Virkelig frihet forutsetter fellesskap og rettferdighet Alle er likeverdige, men ingen er like Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst Politisk makt skal komme nedenfra Makt skal spres og balanseres Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset Liberalismen er optimistisk og alltid underveis Hentet fra Venstres prinsipprogram, vedtatt av landsmøtet i 2007 Prinsipper : Solum-Larsen

18 Det liberale samfunnssystemet
Demokratiet – som gir borgerne den endelige makten i samfunnet og etablererer politiske spilleregler som gjør det mulig å kontrollere myndighetenes maktutøvelse og forandre samfunnet på fredelig vis. Rettsstaten – som gir likhet for loven, garanterte rettigheter og alminnelig rettssikkerhet gjennom uavhengige domstoler. Rettsstaten setter også grenser for maktutøvelse, enten det gjelder staten, organiserte interesser eller enkeltmennesker. Prinsipper : Solum-Larsen

19 Det liberale samfunnssystemet
Markedsøkonomien – som gjennom åpen konkurranse, eiendomsrett, innovasjon og forbrukervalg skaper valgfrihet og velstand og på sitt beste også sprer makt og bidrar til desentralisering. Demokratiske beslutninger må sette rammer for markedsøkonomien. Det uavhengige sivile samfunnet – som omfatter alle former for frivillig samarbeid og samfunnsdannelse mellom mennesker basert på felles interesser og verdier. Det sivile samfunnet omfatter blant annet selvstendige organisasjoner, kulturlivet, tros- og livssynssamfunn og den kritiske offentlighet som mediene og andre bidrar til å skape. Prinsipper : Solum-Larsen

20 Prinsipper : Solum-Larsen
”Hvis frihet betyr noe som helst må det være å si det folk ikke vil høre” Prinsipper : Solum-Larsen


Laste ned ppt "Venstres sosialliberalisme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google