Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

8 Det politiske systemet i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "8 Det politiske systemet i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 8 Det politiske systemet i Norge

2 Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten.

3 Politiske parti Et politisk parti er en organisasjon som består av en gruppe mennesker med felles politiske synspunkter. Det politiske systemet vårt forutsetter at det fins politiske partier.

4 Politiske parti Vi stemmer på partier ved val. Representanter fra partiene velges til Stortinget, fylkestingene, kommune- styrene og Sametinget.

5 Politiske parti Partiene bygger på ideologier. En ideologi er et tankesystem eller en idé som sier hvordan samfunnet skal styres, og hvilke verdier en mener er viktige for samfunnet.

6 Stortinget Stortinget er den norske nasjonalforsamlingen og skal ta beslutninger på vegne av folket. Stortinget er den lovgivende makten. I tillegg har Stortinget bevilgende myndighet.

7 Stortingets oppgaver Å vedta lover. Å vedta statsbudsjettet, det vil si å bestemme inntekter (skatter og avgifter) og utgifter (bevilge penger). Å kontrollere regjeringen og statsadministrasjonen.

8 Parlamentarismen Stortinget er vårt parlament (parlament er det samme som nasjonalforsamling). Det partiet eller de partiene som får flest stemmer, danner regjering.

9 Parlamentarismen Regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget. - Regjeringen kan ikkje få gjennomført en politikk som ikke har støtte av et flertall av stortingsrepresentantene.

10 Parlamentarismen Parlamentarismen ble innført som praksis i 1884. - Innføringen av parlamentarismen førte til at kongen og regjeringen mistet makt, og at Stortinget fikk mer makt.

11 Parlamentarismen Regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget. - Regjeringen ikke kan få gjennomført en politikk som ikke har støtte av et flertall av stortingsrepresentantene.

12 Parlamentarismen Parlamentarismen ble innført som praksis i 1884. Innføringen av parlamentarismen førte til at kongen og regjeringen mistet makt, og at Stortinget fikk mer makt.

13 Regjeringen Regjeringen skal sørge for at det Stortinget vedtar, blir gjennomført. Regjeringen er altså den utøvende makten i Norge. Regjeringen består av statsrådene eller ministrene. Sjefen for regjeringen er statsministeren.

14 Regjeringens oppgaver
Å trekke opp hovedlinjene for politikken, komme med forslag til saker som skal opp i Stortinget og forberede disse sakene. Å sørge for at det Stortinget har vedtatt, blir gjennomført.

15 Regjeringens oppgaver
Å lage utfyllende regler og forskrifter til de lovene som Stortinget vedtar. Å lede utenrikspolitikken. Å ha ansvar for drift av statseide bedrifter.

16 Lokaldemokratiet Ideen bak lokaldemokratiet er at i noen saker er det de som står nærmest situasjonen, som bør avgjøre. Du skal ha større innflytelse på saker som angår deg fordi du bor akkurat der du bor. Lokaldemokratiet i Norge er organisert i fylkeskommuner og kommuner.

17 Fylkeskommunen Norge er delt inn i 19 fylkeskommuner. Vi velger representanter til Fylkestinget. Ved siden av Fylkestinget er det også en fylkesadministrasjon som blir ledet av fylkesrådmannen.

18 Fylkeskommunenes oppgaver
Ansvar for de videregående skolene i fylket. Ansvar for samferdsel. Næringsutvikling og kultur- og miljøsaker.

19 Kommunens oppgaver omfatter:
Grunnskoler. Barnehager. Sykehjem. Hjemmetjenester. Vann og kloakk. Kommunale veier. Ungdomsarbeid. Bibliotek. Kulturaktiviteter.

20 Kommunens inntekter Kommunens inntekter: Skatt og avgifter. Penger fra Stortinget.

21 Styring av kommunen De som styrer kommunen, er valgt inn i kommunestyret eller bystyret. Ordføreren er den øverste lederen i en kommune. Ordføreren leder kommunestyremøter og representerer kommunen utad. Kommunestyret er det øverste styringsorganet i kommunen og avgjør alle større saker.

22 Styring av kommunen Formannskapet (minst fem av kommunestyrerepresentantene) forbereder saker til kommunestyret og kan fatte vedtak i saker. Kommunestyret kan opprette faste utvalg og råd til å ta seg av ulike saksområder, for eksempel helse- og sosialutvalg.

23 Styring av kommunen Oslo og Bergen har valgt en parlamentarisk styringsmodell i kommunen. Bystyret velger et byråd som står ansvarlig overfor bystyret. Byrådet blir en slags «regjering» i kommunen. Byrådet må ha tillit fra et flertall av representantene i bystyret.

24 Sametinget

25 Sametinget Sametinget er samenes folkevalgte organ i Norge. Sametingets mål er å sikre en rettferdig behandling av samene.

26 Sametinget I 1987 kom sameloven, som sikrer samefolket status som urfolk, med de rettigheter som følger med. Den samiske befolkningen i Norge har blant annet rett til å bli hørt i saker som er av stor betydning for dem.

27 Sametinget Sametinget har rett til å uttale seg i alle saker som angår den samiske befolkningen. Uttalelsene fra Sametinget skal vektlegges, selv om Sametinget ikke har besluttende myndighet.

28 Sametinget Det blir holdt valg til Sametinget hvert fjerde år. Sametinget velger en leder som har tittelen Sametingspresident.


Laste ned ppt "8 Det politiske systemet i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google