Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vergemålsreformen Fylkesmannen overtar som lokal vergemålsmyndighet fra 1.juli 2013 v/ seksjonssjef Janne Woie Informasjon til hjelpeverger og verger i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vergemålsreformen Fylkesmannen overtar som lokal vergemålsmyndighet fra 1.juli 2013 v/ seksjonssjef Janne Woie Informasjon til hjelpeverger og verger i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vergemålsreformen Fylkesmannen overtar som lokal vergemålsmyndighet fra 1.juli 2013 v/ seksjonssjef Janne Woie Informasjon til hjelpeverger og verger i Møre og Romsdal

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen skal ivareta rettssikkerheten for innbyggerne, virksomheter og organisasjoner ved å sørge for at grunnleggende prinsipp som likebehandling, likeverd, forutberegnelighet, handlefrihet, habilitet og rettferdighet blir sikret i forvaltningen. Fylkesmannen: er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegner av departementene. kontrollerer kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak Fylkesmannen har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi sitter på viktig lokalkunnskap. Oppgaven som lokal vergemålsmyndighet blir en omfattende 1.linjeoppgave som fylkesmannen ser fram til å utvikle i tråd med reformens målsetting.

3 Hva er vergemål? «Alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, men ikke alle har evnen til å selv foreta handlinger som stifter rett eller pådrar ansvar» «Det sentrale siktemålet med vergemålsloven er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egenhånd, likevel blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet»

4 Hvorfor er det behov for en reform?
Gammelt regelverk Fanger ikke i tilstrekkelig grad opp de utfordringer som finnes i dagens samfunn Tradisjonelt - økonomiske interesser, i dag stadig økende behov for rettslig representasjon også i personlige anliggender Behov for å øke rettssikkerhet, rettslikhet og kvalitet i vergemålsarbeidet Behov for modernisering for at vi skal kunne tiltre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

5 Hva er vergemålsreformen?
Ny vergemålslov Ny organisering av vergemålsarbeidet En teknologisk reform En holdningsreform

6 En holdningsreform Vergemålsreformens verdiplattform
Alle mennesker har en ubetinget verdi upåvirket av personens egenskaper, ferdigheter og funksjoner Innebærer at alle mennesker har rett til selvbestemmelse Verdiplattformen bygger på retten til selv å råde over eget liv Holdningsendring fra «å velge på vegne av andre» til «å støtte andre i sine valg» Vergemål som et velferdsgode! Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar Vergemålet må tilpasses individet – ikke omvendt!

7 Ny organisering Fylkesmannen blir vergemålsmyndighet i første instans
Kommunene har i utgangspunktet ingen rolle i den nye organiseringen Politisk valgte overformyndere forsvinner Ny sentral vergemålsmyndighet overtar funksjonen som i dag ligger til fylkesmennene Profesjonalisering i alle ledd Vergene deles i to kategorier: Alminnelige verger (herunder nærstående) Faste verger (engasjeres av fylkesmannen)

8 Finansforvaltning Midler som OF har til forvaltning i dag, skal overføres til vergemålskonti (kapitalkonti) 1.juli. Kun godkjente banker kan tilby slike kapitalkonti I MR dreier det seg anslagsvis om 800 vergemål – 390 mill. kr. Målsetningen er at vergene skal velge bank for plassering av midlene

9 De viktigste endringene i loven
Ny lov skal øke rettssikkerheten for de vergetrengende og ivareta deres integritet på best mulig måte Minste middels prinsipp Nye materielle regler om vergemål for voksne Skjerpede saksbehandlingsregler Skjerpede krav til vergens utførelse av sitt arbeid Nye regler om private alternativ til vergemål Legalfullmakt Framtidsfullmakt

10 En teknologisk reform Går fra tilnærmet 100 % manuell saksbehandling til digital forvaltning Etableres en egen portalløsning for vergemålsfeltet E-læring vil tilbys vergene

11 Mer informasjon? www.vergemal.no


Laste ned ppt "Vergemålsreformen Fylkesmannen overtar som lokal vergemålsmyndighet fra 1.juli 2013 v/ seksjonssjef Janne Woie Informasjon til hjelpeverger og verger i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google