Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

• Med rikelig rom for tros- og livssynsutfoldelse • Med åpenhet for borgernes ulike livssyn, religiøse så vel som sekulære, minoritetenes så vel som majoritetens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "• Med rikelig rom for tros- og livssynsutfoldelse • Med åpenhet for borgernes ulike livssyn, religiøse så vel som sekulære, minoritetenes så vel som majoritetens."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 • Med rikelig rom for tros- og livssynsutfoldelse • Med åpenhet for borgernes ulike livssyn, religiøse så vel som sekulære, minoritetenes så vel som majoritetens Livssynsåpent – ikke livssynsnøytralt!

3 «Utvalget skal foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag til endringer som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på området.»

4 1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle. 2. Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter. 3. Ikke-diskriminering: Staten må ikke utsette noen for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis.

5 4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros- og livssynspraksis. 5. Likebehandling: Staten bør tilstrebe at enhver borger får – i prinsipp og i rimelig praksis – samme grad av støtte til sin tros- og livssynsutøvelse

6 6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes opp mot sentrale fellesverdier: demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og likestilling.

7 7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv forventer og nyter godt av.

8 8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom.

9 1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle. 2. Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter. 3. Ikke-diskriminering: Staten må ikke utsett noen for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis. 4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros- og livssynspraksis. 5. Likebehandling: Staten bør tilstrebe at enhver borger får - i prinsipp og i rimelig praksis - samme grad av støtte til sin tros- og livssynsutøvelse. 6. Statens aktive støtte til tros- og livssynspraksis må i sin utforming vurderes opp mot sentrale fellesverdier: demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og likestilling. 7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statens støtte, må vise vilje til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv forventer, og nyter godt av. 8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom.

10  Endringer i den særskilte tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn i Norge med henblikk på større grad av likebehandling  Krav om ikkediskriminering

11  Ny felles lov om tilskudd til tros- og livssynssamfunn

12  Endringer i tros- og livssynsbetjeningen i offentlige institusjoner med sikte på å gjøre den bredere og mer inkluderende

13  Generelt imøtekomme behov for stillerom, bønnerom eller seremonirom i offentlige institusjoner, også skolen

14  En ikke-restriktiv holdning fra myndighetenes side til enkeltpersoners valg av klær og symboler ◦ mindretall politi og domsstolen

15  Dagens sterke kobling mellom Forsvaret og Den norske kirke løsnes i betydelig grad

16  Gravferdsforvaltningen overføres til kommunene  Fellesrådene skal ikke ha ansvaret, men kan utføre oppdrag der kommunen ønsker det.

17  Vigselsmyndighet: Utvalgets flertall går inn for at det innføres sivil ekteskapsinngåelse som generell ordning, med mulighet for å supplere den sivile ekteskapsinngåelsen med tros- og livssynsmessige seremonier etter eget ønske ◦ Et mindretall går inn for at tros- og livssynssamfunn beholder vigselsmyndigheten, slik ordningen er i dag.

18  Gi rikelig rom for religions- og livssynskritikk, sammen med gode institusjonelle rammer for organisert tros- og livssynsdialog  Fremme respekt og toleranse for å bygge fellesskap også der man er grunnleggende uenige

19  Perspektiv ut over kirkeforlikets rammer, basert på utredningens sentrale prinsipper:  Utvalget ser det som rimelig at den adskillelsesprosessen som er startet i forholdet mellom staten og Den norske kirke, videreføres, slik at alle tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, kan behandles på lik linje.

20  Grunnlovens § 2  Skolens formålsparagraf

21 ◦ Slaktemetoder ◦ Omskjæring av gutter ◦ Barnekonvensjonen og barns rettigheter ◦ Helligdager ◦ Livssynsåpne seremonirom ◦ Familiemekling ◦ Reservasjonsrett for helsepersonell ◦ ++++

22


Laste ned ppt "• Med rikelig rom for tros- og livssynsutfoldelse • Med åpenhet for borgernes ulike livssyn, religiøse så vel som sekulære, minoritetenes så vel som majoritetens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google