Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 1 Nærings- og miljøutvalet Molde, mandag 19. desember 2007 Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 1 Nærings- og miljøutvalet Molde, mandag 19. desember 2007 Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 1 Nærings- og miljøutvalet Molde, mandag 19. desember 2007 Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal Jon Ivar Gjestad Møre og Romsdal fylke Regional- og næringsavdelinga

2 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 2 Disposisjon Driftsassistanseordninger for VA i Norge  Bakgrunn  Organisering VA-bransjen  Nøkkeltall VA-anlegg i Møre og Romsdal  Noen sentrale utfordringer for VA-bransjen Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal  Organisering  Aktiviteter 2007  Kostnader og finansiering

3 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 3 Driftsassistanseordninger for VA i Norge (1) ‏ Startet på 1970-tallet  NIVA utførte en landsomfattende driftsundersøkelse av avløpsrenseanlegg 1974-76  Bare halvparten av renseanleggene fungerte tilfredsstillende  Prøveprosjekt driftsassistanse avløp i Telemark 1977-79  Rådgivende ingeniørfirma utførende organ  Opplæring av driftsoperatører, teknisk assistanse på anleggene, utslippskontroll I dag etablert i 12 fylker  Vann kom med på 90-tallet  Stor variasjon mht organisering og omfang av aktiviteter

4 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 4 Driftsassistanseordninger for VA i Norge (2) ‏ Organisering  Styre + årsmøte (6) ‏  Interkommunalt VA-selskap (5) ‏  KS (1) ‏ Utførende organ  Rådgivende ingeniørfirma (5) ‏  Interkommunalt VA-selskap (5) ‏  Fylkeskommune (2) ‏

5 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 5 Nøkkeltall VA-anlegg i Møre og Romsdal 245.000 innbyggere 37 kommuner  19 < 5 000 innbyggere  4 > 10 000 innbyggere Vannverk  72 kommunale  1 interkommunalt  93 private  4200 km vannledninger  Herav 310 km eternitt Avløpsanlegg  10 høggradige renseanlegg  15 store jordrenseanlegg  45 silanlegg  200 store slamavskillere  20.000 private renseanlegg (<50 pe) ‏  Slamavskiller  Infiltrasjon i løsmasser  Minirenseanlegg  380 avløpspumpestasjoner  3000 km avløpsledninger Gjenskaffelsesv. 18-20 mrd kr

6 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 6 Noen sentrale utfordringer (1) ‏ Spesielle utfordringer for vannverkene  Mange vannverk mangler fortsatt godkjenning  Fortsatt noen vannverk som ikke desinfiserer vannet  Mange vannverk har for dårlig beredskap. Det er mangel på oppdaterte beredskapsplaner og nesten ingen gjennomfører beredskapsøvelser  Ny kunnskap viser at mange overflatevannkilder ikke utgjør en hygienisk barriere. Mange må bygge inn en ny barriere i vannbehandlingsanlegget  Klimaendringer og mer nedbør gir høgere farge for mange vannkilder. Mange må bygge behandlingsanlegg for fargefjerning  Gammelt ledningsnett og økende forfall pga lav utskiftingstakt (150-200 år). Dette gir store lekkasjer, mange ledningsbrudd og fare for innsug av kloakk ved trykkløst nett

7 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 7 Noen sentrale utfordringer (2) ‏ Generelle utfordringer for VA-bransjen  Mangel på VA-faglig kompetanse på grunn av dårlig rekruttering både for ingeniører og fagarbeidere. Det utdannes for få ingeniører og driftsoperatører i forhold til behovet, og kommunene er tapere i kampen om kvalifisert arbeidskraft  Av 96 stillingshjemler som krever ingeniørkompetanse i kommunene i Møre og Romsdal, er det 14 ledige stillinger og 7 stillinger er besatt med personell med lavere kompetanse  Stor avgang av ingeniører i fylket på grunn av pensjonering de neste 10 årene  Halvparten av ingeniørarbeidsstokken i fylket kan være borte i 2017

8 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 8 Organisasjonskart

9 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 9 Aktiviteter 2007 Kurs  Overvannshåndtering  VA-konferansen 2007  Høstkonferansen 2007  Bruk av vannmålere for gebyrberegning  VA-jus Fagmøter  Optimalisering av silanlegg avløp  Dimensjonering av slamavskillere Driftsoperatørsamlinger  Drift av vannbehandlingsanlegg basert på felling  Transportsystemet Teknisk assistanse/kom- petansestøtte Fellesprosjekt  Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen  Oppstartkonferanse  Kurs IK-systemer  Kurs i kriseledelse  Avsluttende konferanse  Kartlegging av status alle vannverk  Beredskapsplaner 3 referansevannverk  Beredskapsøvelse  Beredskapsportal Annen kunnskapsformidling  VA-Nytt  Hjemmeside  Svartjeneste pr. telefon  Anleggsoversikter Utlån og formidling av spesialutstyr Vannprisen

10 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 10 Driftsoperatørsamlinger 1 dags samlinger Møteplass for utveksling av erfaringer Fokus på drift Demonstrasjon av utstyr Praktiske øvelser Befaringer 2-3 samlinger pr år

11 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 11 Teknisk ass. / kompetansestøtte Teknisk assistanse (eksempler) ‏  Teknisk og driftsmessig gjennomgang av renseanlegg og pumpestasjoner  Kontroll og kalibrering av måle- og analyseutstyr  Kontroll av pumpekapasitet/pumpe- økonomi  Arbeidsmiljø Kompetansestøtte (eksempler ) ‏  Innspill til utbyggingsplaner og valg av tekniske løsninger  Kravspesifikasjoner for utstyr  Forslag til oppbygging av IK-systemer, driftsinstrukser, beredskapsplaner mv

12 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 12 Kostnader og finansiering Årlige utgifter, kr 300.000 – 400.000, dekkes av medlemsavgiftene I 2007 varierer medlemsavgiften fra kr 6.500 til kr 16.400 for kommunene (avhengig av kommunestørrelse). Private vannverk betaler kr 1.900, Mattilsynets distriktskontorer kr 760 I noen tilfeller finansieres fellesprosjekt som spleiselag mellom fylket og prosjektdeltakerne Lønnskostnader for sekretariatet kommer i tillegg og dekkes av fylket Fylket har i 2007 satt av 2,1 ingeniørårsverk til Driftsassistansen. I tillegg kommer sekretærtjenester


Laste ned ppt "Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal 1 Nærings- og miljøutvalet Molde, mandag 19. desember 2007 Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google