Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsløftet i Hitra Kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsløftet i Hitra Kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsløftet i Hitra Kommune
Inger Marie Øien prosjektleder

2 Hitra Kommune ca. 120 km fra Trondheim og 1 ½ time fra Orkdal Sykehus.
Fastlandsforbindelse via tunnel mellom Sunde/Hitra og Hitra/Frøya ca innbyggere på Hitra Raskt voksende innbyggertall pga. arbeidsinnvandring Interkommunalt samarbeid med Frøya Kommune om legevakt, barnevern og bruk av korttidsplasser. I løpet av 2013 interkommunalt samarbeid om forvaltning, friskliv og folkehelse, psykisk helsetjeneste, kompetanse og IKT

3 Helse og omsorg Hitra legekontor
5 fastleger med kommunale stillingsandeler Pleie og omsorg Sykehjem (korttidsavd og dementavdelinger) Hjemmebaserte Tjenester og omsorgsboliger Tjenesten Funksjonshemmede/Psykiatri og Rus Helse, familie og rehabilitering Helsestasjon/jordmor/barne og familierådgivning Psykisk helsetjenester Ergo/fysio/trening og friskliv

4 Bakgrunn ”Meldingsløftet i kommunen” 2011
Nettverk med hovedsamarbeidskommunen Trondheim og . Samarbeidskommunene Meldal, Molde og Hitra Kommune Støtte fra Helsedirektoratet Kvalitetsprosjekt- kvalitetssystem, e-meldinger og Helhetlig Pasientforløp i Hjemmet Tilsetting av kvalitetskoordinator Nov 2011 Prosjektorganisering

5 Omfang og avgrensninger
meldingsutveksling mellom Hitra Legekontor og pleie og omsorg meldingsutveksling mellom psykiatri, ergoterapi, fysioterapi, tjenesten for funksjonshemmede og Hitra legekontoret. motta elektroniske epikriser fra helseforetaket Vederlagsmelding til NAV Forvaltning

6 Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe
Samarbeidsforum med kommune Trondheim, Molde og Meldal Nettverksgruppen «Bruk av elektroniske meldinger tilknyttet helhetlig pasientforløp i hjemmet for helse- og omsorgssektoren i SiO kommuner»

7 Styrende dokumenter Retningslinjer for tilknytning til Norsk Helsenett
Retningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet og KITH Norm for informasjonssikkerhet i Helsetjenesten Instruktørkurs Helsedir.

8 Innføring Fremdriftsplan/milepæler
Kartlegging av nåværende arbeidsflyt/elektronisk arbeidsflyt Risiko og sårbarhetsanalyse med handlingsplan Utarbeide og revidere prosedyrer og retningslinjer for mottak, sending, overvåking, avvikshåndtering og informasjonssikkerhet Informasjon om prosjektet til ansatte Opplæring, meldingsmodul og informasjonssikkerhet veiledning i oppstartfasen og underveis

9 Erfaring fra innføring og drift
Prosjektorganisering Motivasjon hos ansatte Kartlegging av eksisterende rutiner Samarbeid med Trondheim, Meldal og Molde kommuner Samarbeid med fastleger og hjelpepersonell ved legekontoret overvåking av meldingstjener rutiner ved fravær hos fastlegene rutiner og arbeidsflyt ved legekontoret

10 Forts. erfaring Samarbeid med IKT sjef og systemansvarlig
Samarbeid med ledere ved enhetene/tjenesteområdene Support av Visma, Norsk Helse Nett, Helse Midt- Norge og Hemit og NAV forvaltning Kvalitetsheving Dokumentasjon av forordninger, beskjeder og forespørsler Oppdaterte legemiddelkort Fastlegen – info til hjemmebaserte tjenester og tjenesten funksjonshemmede etter konsultasjon og evt. kontakt - endringer i helsetilstand eller behov for spesifikk oppfølging eller observasjoner

11 Forts. erfaringer Oppdaterte journaler
Informasjon til fastlegen underveis i korttidsoppholdet Epikrise/Sammenfatning til fastlegen fra korttidsavdeling Elektroniske epikriser fra St Olav tilgjengelig Oppdaterte rutiner/prosedyrer Støtte i prosessen Helhetlig pasientforløp i hjemmet

12 Utfordringer Informasjon ved rutineendring
Endrede arbeidsprosesser for sykepleiere/ hjelpepersonell ved legekontor og fastlegen/ tilsynslegen Utfordrer til økt kompetanse i bruk av fagprogram Tekniske muligheter – kan skape utfordringer Teknisk problemløsing

13 forts. utfordringer Oppgaver som utføres av hjelpepersonellet
ved legekontoret

14 Meldingsstatistikk 2012/13

15 Spørsmål?


Laste ned ppt "Meldingsløftet i Hitra Kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google