Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mal for samhandlingskontrakter Bransjemøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mal for samhandlingskontrakter Bransjemøte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mal for samhandlingskontrakter Bransjemøte 28. 09.2010
Jan Eirik Henning

2 Samhandling Entreprenør MAL Byggherre Konsulent Andre Prosedyrer
Malen beskriver prosedyrer for samhandling og incitamentsordninger, som skal gi grunnlag for gode samarbeidsforhold, skape tillit mellom partene og inspirasjon til videreutvikling og teknisk utvikling av prosjektet. Samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger kan innarbeides og legges til grunn uavhengig av entrepriseform, og kan benyttes både for utbyggingskontrakter og for drifts- og vedlikeholdskontrakter. Samhandlingsbestemmelser og incitamentsbestemmelser kan benyttes hver for seg eller samlet, og det må derfor gjøres en vurdering i det enkelte tilfellet hva som er hensiktsmessig, og dette må klart fremgå av konkurransegrunnlaget for den enkelte kontrakt. Incitament: faktor som stimulerer, impuls Incitament, synonymer: inspirasjon, drivkraft, impuls, spore Prosedyrer Samarbeid Tillit Inspirasjon Videreutvikling Andre

3 Arbeidsgruppe Jan Eirik Henning, Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
Anna Dalsøren, Statens vegvesen, Vegdirektoratet Janne Horpestad, Statens vegvesen, Vegdirektoratet Torgeir Leland, Statens vegvesen Vegdirektoratet            Jon Rømoen, Statens vegvesen Region øst                       Jens G. Andersen, Statens vegvesen Region sør                  Bjarne Lysberg, Statens vegvesen Region vest                  Stig Vindenes, Statens vegvesen Region midt                   Kjell Trymbo, Statens vegvesen Region nord                    Trond Hagen, RIF, Aas-Jacobsen                                            Lars Solbakken, EBA,Skanska Roald Tystad, MEF                                                 Øystein Syltern, Johs. J. Syltern AS      

4 Mal for samhandlingskontrakter
Mal for investeringsprosjekt og driftskontrakter

5 Samhandlingskontrakter
Samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger kan innarbeides og legges til grunn uavhengig av entrepriseform og type arbeid: Utførelsesentreprise Totalentreprise Utbyggingskontrakter Driftskontrakter Samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger kan innarbeides og legges til grunn uavhengig av entrepriseform, og kan benyttes både for utbyggingskontrakter og for drifts- og vedlikeholdskontrakter. Incitament: faktor som stimulerer, impuls Incitament, synonymer: inspirasjon, drivkraft, impuls, spore

6 Samhandlings- og prosjektutviklingsfase
Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Anbudskonkurranse Oppstartsfase (bli kjent fase) TID Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering)

7 konkurransegrunnlag Kan gjennomføres på følgende måter:
Samhandlingsbestemmelser Incitamentbestemmelser Samhandlingsbestemmelser og incitamentsbestemmelser Valg av bestemmelser må klart fremgå av konkurransegrunnlaget og skal følge samme oppbygging som håndbok 066. Samhandlingsbestemmelser og incitamentsbestemmelser kan benyttes hver for seg eller samlet, og det må derfor gjøres en vurdering i det enkelte tilfellet hva som er hensiktsmessig, og dette må klart fremgå av konkurransegrunnlaget for den enkelte kontrakt.

8 Kontraktsbestemmelser
NS 3430 (NS8406) eller NS 3431 (NS 8407) Forutsetninger for samhandlingskontrakter og evt bestemmelser om incitaments- og målprisbestemmelser skal innarbeides i Spesielle kontraktsbestemmelser, i konkurransegrunnlaget. Ved bruk av incitaments- og målprisbestemmelser, må kontraktsbestemmelsene inneholde bestemmelser som angir fordeling av kostnadsbesparelser på hver av partene som oppnås gjennom omforente alternative løsninger, som kommer til utførelse. NS 3430/ NS 8406: Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt NS 3431: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

9 Samhandlings- og prosjektutviklingsfase
Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Anbudskonkurranse Oppstartsfase (bli kjent fase) TID Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering)

10 Anbudskonkurransen og valg av tilbyder
Anbudskonkurransen gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk, i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, frem til valg av tilbyder og inngåelse av kontrakt.

11 Samhandlings- og prosjektutviklingsfase
Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Anbudskonkurranse Oppstartsfase (bli kjent fase) TID Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering)

12 Oppstartsfase (oppstartsmøte)
Informasjonsmøte Bli-kjent-dag Kick-off For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer som inspirerer til nytenking og utvikling til fordel for alle parter, er opplegget for samhandlings- og utviklingsfasen av stor betydning for det videre arbeid

13 TID Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise
Anbudskonkurranse Oppstartsfase (bli kjent fase) TID Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering)

14 Samhandlings- og utviklingsfase
Samhandlings- og utviklingsfasen skal derfor som minimum omfatte: Bli kjent med hverandre Brainstorming Hvordan involvere alle parter ( BH, EN, Rådgivere, UE etc ) Utvikle felles samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Avklare organisering, roller og ansvar Avklare prosedyrer for konfliktløsning Avklare prosedyrer til kvalitetssikring og HMS Avklare rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc Utvikle felles kontraktsforståelse Utvikle felles forståelse og målsetting for byggeoppdraget Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analysere og fastsette konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål Følgende punkter må avklares og detaljeres i nødvendig grad for hvert enkelt prosjekt/kontrakt. Slik at alle parter opplever resultatet av prosessen som et nyttig og forutsigbart verktøy for gjennomføringsfasen.

15 Prosjektutviklingsfase
Må skje innenfor konkurransegrunnlagets forutsetninger Intensjon: Involverte parter kan videreutvikle prosjektet i fellesskap ved å forene gode forslag hos entreprenør, rådgivere og byggherre. Det bør legges opp til et intensivt arbeide hvor de involverte prioriterer dette arbeidet og i hovedsak legger bort andre arbeidsoppgaver. Ved behov kan det opprettes egne arbeidsgrupper og det bør jevnlig holdes arbeidsmøter i hele prosjektteamet hvor en fatter beslutninger, avtaler videre arbeid og fremdrift.

16 Samhandlings- og utviklingsfase
Tilstrekkelig tid ut fra Prosjektets omfang Kompleksitet Utviklingspotensiale Malen angir 4 uker til samhandlings- og utviklingsfase som utgangspunkt. Samhandlingsfasen skal avsluttes før kontraktsarbeidet igangsettes. Det må derfor settes av tilstrekkelig tid etter at kontrakt er inngått til en grundig gjennomgang av alle sider av prosjektet og kontraktsarbeidet. Nødvendig tid til samhandlings- og utviklingsfasen må fastsettes etter en vurdering av hvert prosjekt med tanke på prosjektets størrelse, kompleksitet og utviklingspotensiale. Som et utgangspunkt kan det settes en tidsperiode på 4 uker, men når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen enten avsluttes og byggefasen startes, eller samhandlings- og utviklingsfasen kan forlenges.

17 Samhandlings- og utviklingsfase
Det er viktig å utvise åpenhet for nye løsninger, men nye løsninger skal ikke velges uten at det er overveiende sannsynlig at det innebærer en gevinst for prosjektet. Samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes etter at alle relevante forhold ved kontrakten er gjennomgått og partene har fått en felles forståelse for hva en ønsker å oppnå med denne måten å organisere og gjennomføre et prosjekt på. Utgifter som rådgivere og entreprenører vil få med deltakelse i samhandlings- og utviklingsperioden, honoreres etter priser gitt i tilbudet, basert på konkurransegrunnlagets forutsetninger.

18 Låsing av mengder Ved målpriskontrakt skal entreprenøren foreta mengdekontroll basert på bestemmelsene i konkurransegrunnlaget innen fristen som er satt i spesielle kontraktsbestemmelser.

19 Samhandlings- og prosjektutviklingsfase
Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Anbudskonkurranse Oppstartsfase (bli kjent fase) TID Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering)

20 Utvikling etter ”byggestart”
Etter at samhandlings- og utviklingsfasen er avsluttet og kontraktsarbeidet har startet, er det fortsatt anledning for begge parter til å foreslå nye løsninger. Reduserte kostnader fordeles mellom partene

21 Samhandlings- og prosjektutviklingsfase
Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Anbudskonkurranse Oppstartsfase (bli kjent fase) TID Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering)

22 Sluttoppgjør ved målpris
Sluttoppgjør foretas på grunnlag av låste mengder og korrigeres eventuelt for: Utførte mengder på de prosessene som er forutsatt justert. Avvik i kvalitet for avtalte nye løsninger. Utgifter til omprosjektering osv.

23 Samhandlings- og prosjektutviklingsfase
Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Anbudskonkurranse Oppstartsfase (bli kjent fase) TID Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering)

24 Samspill

25 Prosjekter med samhandlingskontrakt
Alle regionskontaktene som er med i arbeidsgruppa har fått i oppdrag å skaffe minimum 2 prosjekter som skal benytte samhandlingskontrakt; En utbyggingskontrakt En driftskontrakt

26 Region midt Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt
E 39 Høgsettunnelen og RV 70 Eikremtunnelen  Samlet lengde 1715m Prosjektleder: Per Bjørn Gjelsten 1704 Steinkjer 1701 Indre Namdal Lyses ut i høst for ny runde Mesta er entreprenør på begge kontraktene i dag Samlet kontraktssum i dag 263 mill Varighet: ? Steinkjer Namdal Høgset

27 Region øst Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt
RV 2 Slomarka – Kongsvinger Prosjektleder Geir Jensen Oppstart august 2010 Varighet Land/Hadeland Lyses ut i høst for ny runde Entreprenør i dag er Mesta Dagens kontraktssum 92,8 mill Byggeleder: Gudrun Marie Sørumsbrenden Varighet: ? Hadeland Kongsvinger

28 Region vest Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt E39 Os-Nesttun
diverse trafikksikringstiltak Konkurransegrunnlaget er ikke ferdig. Byggetid ca 1 år. Oppstart ca juni 2010 1105 Indre Ryfylke 2010 – 2015 Kontraktssum: 148 mill Entreprenør: Risa Byggeleder: Einar Stange Os Ryfylke

29 Region sør Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt
FV (RV) 465 Åpta – Ulland Prosjektleder: Kjell Soltvedt ? Åpta

30 Region nord Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt ?
Brudelen Løding – Vikan eller Hestsundet bru 1806 Bodø Konkurranse ennå ikke avgjort, klagesak pågår. Står mellom Mesta og Kolo Veidekke Gammel kontraktssum: 81,3 mill Byggeleder: Jan Marvold Løding Hestsundet Bodø


Laste ned ppt "Mal for samhandlingskontrakter Bransjemøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google