Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 5 Gjennomføring av konkurranser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 5 Gjennomføring av konkurranser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 5 Gjennomføring av konkurranser
Førstelektor Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Gjennomføring av konkurranser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

2 Protokollføring foa § 3-2
Plikt ved alle anskaffelser over kr. 100 000 Alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele prosessen skal beskrives – meget viktig  Minstekrav til innholdet i protokoll gitt i vedlegg 3 (under 500 000) og vedlegg 4 (over 500 000), utformet som protokollskjemaer Her syndes det en god del, jf. blant annet forvaltningsrevisjonsrapporter, vil lett gå ut over oppdragsgiver ved klager og tvister En del av kommunen

3 Språkkrav FOA § 3-9 Kan utforme all dokumentasjon på norsk og kreve at tilbud med vedlegg utformes på norsk, jf. FOA § 3-9 Kunngjøring over terskelverdiene (kap. 18) må være på et av EUs offisielle språk, jf. FOA § 3-9 sammenholdt med § 18-1. Språkkravet vurdert ikke å være i strid med art. 4 i EØS-avtalen (diskriminering pga. nasjonalitet forbudt) En del av kommunen

4 Kommunikasjon Se FOA kapittel 7 og 16, især reglene i § 7-1 og 16-1 (likt utformet) elektronisk kommunikasjon sidestilt med papirbasert kommunikasjon Krav til skriftlig form flere steder i FOA, elektronisk kommunikasjon likestilt En del av kommunen

5 Valg av leverandør og rett til deltakelse i en konkurranse
Hjemmel FOA §§ 11-1og 20-1 Like regler Etter at kvalifikasjonene til de leverandører som ikke er avvist er vurdert i samsvar med kvalifikasjonsreglene og kravene som er stilt skal kontrakt tildeles på grunnlag av kriterier for valg av tilbud.   En del av kommunen

6 Tilbud  Tilbudets utforming, FOA §§ 11-2 og 20-2, like regler - skriftlig - i lukket og merket konvolutt - signert - åpner for elektronisk innlevering - hvorfor slike krav? Avvik og alternative tilbud, - etter del II §§ 11-3 og etter del III (EØS) §§ 20-3 og 20-4 Tilbakekall og endring av tilbud, jf. FOA §§ 11-5 og 20-5, like regler Registrering jf. FOA §§ 11-6 og 20-6, like regler, ordensregel En del av kommunen

7 Tilbudsåpning jf. FOA §§ 11-7 og 20-7
like regler minst to representanter for oppdragsgiver skal være til stede ved alle konkurranseformer leverandørene har ikke rett til å være til stede - oppdragsgiver kan velge å la leverandørene være tilstede ved anbudskonkurranser og ved konkurransepreget dialog, ikke ved forhandlet konkurranse - må ved bruk av åpen tilbudsåpning ha det med i konkurransegrunnlaget, i hvert fall over terskelverdiene jf. § 17-1(2) c En del av kommunen

8 Gjennomføring av anbudskonkurranser
Forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser, se FOA §§ 12-1 og 21-1 (se også definisjonen), meget viktig regel Hvorfor forhandlingsforbud? Hva innebærer forhandlingsforbudet? Adgang til lovlige avklaringer  Plikt til å rette - åpenbare feil - dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på det - forutsatt at det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes En del av kommunen

9 Gjennomføring av en forhandlet konkurranse
Det skal forhandles, jf. kravet til forutberegnelighet forhandlingene må være reelle Det kan forhandles om alle sider ved tilbudet, som pris, kvalitet, tekniske kvalifikasjoner etc. men ikke om absolutte krav Det er en grense for hvor store forandringer som kan gjøres  I forhandlingene må kravene til likebehandling ivaretas Ingen formkrav til gjennomføring, men det må føres utfyllende referat fra forhandlingene, jf. kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet En del av kommunen

10 Gjennomføring av en forhandlet konkurranse fortsatt
Forhandlingene gjennomføres i tildelingsfasen, men kan skje i en ett trinns prosedyre etter del II Alltid totrinnsprosedyre etter del III (EØS), husk at forhandlet konkurranse bare unntaksvis kan brukes her Ved forhandlinger i faser, må angis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget etter del III I visse situasjoner krav om invitasjon av minst tre leverandører, jf. §§ 8-6 og 17-6 Endring av tilbud skal gjøres skriftlig Kan ikke opplyse om andre leverandørers tilbud, kravet til likebehandling En del av kommunen

11 Avvisning   Skiller mellom avvisning av leverandør og avvisning av tilbud Like regler etter del II og del III (EØS) Hvorfor avvisningsregler? Skille mellom plikt til å avvise og kan avvise Hvor fritt er ”kan” skjønnet? Må følge de grunnleggende reglene  I utgangspunktet er avvisningsreglene uttømmende  Skal avvise så snart det er mulig jf. FOA §§ og avvisningsspørsmål må vurderes løpende når de dukker opp Må begrunne en avvisning, se FOA §§ (2) og (2) En del av kommunen

12 Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren,
Hjemmel foa §§ og 20-12 Plikt til å avvise, dersom leverandøren ikke oppfyller kravene som er satt for deltakelse i konkurransen, ved å unnlate å sende inn skatteattest eller HMS-erklæring, dømt for visse former for økonomisk kriminalitet, for eksempel korrupsjon, se bestemmelsene, sistnevnte kan ikke tas helt på ordet – hvis det er lenge siden domfellelsen annerledes kan avvise, for eksempel leverandør som er konkurs, ikke innbetalt skatt som forpliktet til, se bestemmelsene må ta stilling til avvisningsspørsmålet snarest mulig, se §§ og 20-15, begge første ledd En del av kommunen

13 Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet
hjemmel, FOA §§ og 20-13, se også §§ og om avvisning ved unormalt lave tilbud plikt til å avvise etter FOA §§ (1) og (1) - avvisningsgrunner: se a-f - innebærer ulike former for skjønnsmessige vurderinger  kan avvise etter FOA §§ (2) og (2), merk her at leverandørene må behandles likt  Hvilke avvisningsregler bør en være særlig oppmerksom på? - vesentlige avvik og forbehold - forbehold og uklarheter som skaper tvil ved bedømming eller sammenligning - unormalt lave bud - alternative tilbud En del av kommunen


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 5 Gjennomføring av konkurranser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google