Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med målpris på anleggskontrakter - Samhandlingskontrakter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med målpris på anleggskontrakter - Samhandlingskontrakter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med målpris på anleggskontrakter - Samhandlingskontrakter
Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen Vegdirektoratet

2 Erfaring med målpriskontrakter
Statens vegvesen har gjennomført forsøk med målprisbestemmelser både på utførelsesentrepriser og på total-entrepriser

3 Målpriskontrakt Hensikten med målpriskontrakt er å oppnå bedre samarbeid og felles målsetting om å videreutvikle et byggeprosjekt, slik at kostnadsbesparelser oppnås uten at kvaliteten reduseres.

4 Målprisformel V= M+ (S-M+B)x0,5 + T V = Entreprenørens vederlag
M = Målpris, S = sluttavregning for kontraktens arbeidsomfang B = Økt/ redusert kvalitet – utgifter til omprosjektering osv T = Tilleggsarbeider eller reduksjon av arbeidets omfang, ref. pkt C28 Endringer.

5 Målpris - gangen i gjennomføringsprosessen:
Anbudskonkurranse og tilbudsavgjørelse foretas som normalt og kontrakt inngås. Entreprenøren foretar mengdekontroll. Utviklingsfase Arbeidene i marka starter. I byggefasen kan fortsatt nye løsninger avtales Sluttoppgjør foretas på grunnlag av låste mengder med unntak av: - Prosesser hvor det er forutsatt mengdeavregning. - Avvik i kvalitet for nye løsninger, utgifter til omprosjektering osv.

6 Utviklingsfase For i større grad enn ellers å åpne for nye løsninger skal det i disse kontraktene legges inn en utviklingsfase som et ekstra partneringelement. Ved å kontraktsfeste en utviklingsfase og å sette av tid før byggestart, er intensjonen at prosjektet kan utvikles ved å forene gode krefter hos entreprenør, rådgivere og byggherre.

7 Erfaringer med målpriskontrakter
Målprisbestemmelser er forsøkt både i utførelsesentrepriser og i totalentreprise. Erfaringer en har gjort seg er at en oppnår godt samarbeid mellom partene, lite diskusjoner om tillegg, felles kontraktsforståelse, men lite på teknisk utvikling.

8 Erfaringer med målpriskontrakter
Hovedresultat Alle erfaringer viser at innføring av incitaments - og partneringbestemmelser, tid til utvikling før byggestart etc, gir som resultat at samarbeidet i gjennomføringsfasen fungerer godt Våre erfaringer så langt er imidlertid at en har oppnådd svært lite nyutvikling i prosjektene, og at valgte løsninger er blitt basert på kjente og utprøvde metoder, som er forankret i standardiserte og gjeldende retningslinjer. Det er også en erfaring at utviklingsfasen blir avsluttet for tidlig, før en går inn i byggefase.

9 Erfaringer med målpriskontrakter
Det er viktig at en avsetter tiltrekkelig tid for utviklingsfasen, før anleggsarbeidene starter, slik at byggherre og entreprenør har felles forståelse for spillereglene og hensikten med målpris –bestemmelsene Hvis målpris skal benyttes bør det legges sterkere føringer til utviklingsfasen. Utviklingsfasen har ført til at prosjektet har fått bedre kvalitet og større sikkerhet for at beste løsning er valgt, men ingen direkte økonomisk besparelse. Det gode samarbeidet har imidlertid preget hele prosjektet og bidratt positivt.

10 Rv 44 Omkjøringsveg Kleppe - eksempel
Et prosjekt med totalentreprise og Målprisbestemmelser Evaluering av utviklingsfasen, og erfaringer ved gjennomføring

11 Generell info om prosjektet
Ny Rv 44 som omkjøringsveg rundt tettstedet Kleppe i Klepp kommune i Rogaland 3,9 km i dagen, ca 515 m tunnel, 3 rundkjøringer, 1 bru i linja, 3 overgangsbruer og 5 underganger. I tillegg ca: 600m øvrig riksveg, 900m fylkesveg, 2400m g/s-veg og 700m jordbruksveger. kontraktssum: 170,5 millioner Entreprenør: Skanska

12 Ulemper med kontraktsformen
Reguleringsplanen og kommune legger strenge føringer som vanskeliggjør total-entreprisens gode ånd. Håndbøkene til Svv legger også føringer. Annet regelverk og byråkrati vanskeliggjør realisering av gode ideer.

13 Fordeler med entrepriseformen
Felles ”styringsenhet”. Kan benytte felles eksterne aktører, som for eksempel geolog. Inviterer til bedre samarbeid ved at begge parter har et felles mål – å finne bedre løsninger.

14 Samarbeid i utviklingsfasen
Samarbeidet mellom Skanska og Svv har gjennom hele dette prosjektet vært preget av gode personlige relasjoner, større åpenhet og tillit. Dette mye takket være det tette samarbeidet i utviklingsfasen. Det videre samarbeidet og tonen mellom Svv og Skanska var det mest positive som kom ut av utviklingsfasen.

15 Samhandlingskontrakter
Mal for samhandlings-kontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

16 Samhandlingskontrakter
Malen beskriver prosedyrer for samhandling og incitamentsordninger, som skal gi grunnlag for gode samarbeidsforhold, skape tillit mellom partene og inspirasjon til videreutvikling og teknisk utvikling av prosjektet. Samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger kan innarbeides og legges til grunn uavhengig av entrepriseform, og kan benyttes både for utbyggingskontrakter og for drifts- og vedlikeholdskontrakter. Samhandlingsbestemmelser og incitamentsbestemmelser kan benyttes hver for seg eller samlet, og det må derfor gjøres en vurdering i det enkelte tilfellet hva som er hensiktsmessig, og dette må klart fremgå av konkurransegrunnlaget for den enkelte kontrakt.

17 Konkurransegrunnlag for samhandlingskontrakter
Konkurransegrunnlaget skal følge samme oppbygging som håndbok 066 Konkurransegrunnlag, mal for totalentreprise og mal for funksjonskontrakter. I konkurransegrunnlaget må det imidlertid gjøres klart om kontrakten skal inneholde bestemmelser om samhandling og/eller incitaments- og målprisbestemmelser.

18 Anbudskonkurransen og valg av tilbyder
Anbudskonkurransen gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk, i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, frem til valg av tilbyder og inngåelse av kontrakt.

19 Samhandlings- og utviklingsfase
For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer som inspirerer til nytenking og utvikling til fordel for alle parter, er opplegget for samhandlings- og utviklingsfasen av stor betyning for det videre arbeid

20 Samhandlings- og utviklingsfase
Utviklingsfasen skal derfor som minimum omfatte: Bli kjent med hverandre Hvordan involvere alle parter ( BH, EN, Rådgivere, UE etc ) Utvikle felles samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Avklare organisering, roller og ansvar Avklare prosedyrer for konfliktløsning Avklare prosedyrer til kvalitetssikring og HMS Avklare rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc Utvikle felles kontraktsforståelse Utvikle felles forståelse og målsetting for byggeoppdraget Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analysere og fastsette konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål Etc

21 Samhandlings- og utviklingsfase
Ovennevnte må konkretiseres og detaljeres i nødvendig grad, slik at alle parter opplever resultatet av prosessen som et nyttig og forutsigbart verktøy for gjennomføringsfasen. Det må derfor settes av tilstrekkelig tid etter at kontrakt er inngått til en grundig gjennomgang av alle sider av prosjektet og kontraktsarbeidet. Nødvendig tid til samhandlings- og utviklingsfasen må fastsettes etter en vurdering av hvert prosjekt med tanke på prosjektets størrelse, kompleksitet og utviklingspotensiale. Som et utgangspunkt kan det settes en tidsperiode på 4 uker, men når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen enten avsluttes og byggefasen startes, eller samhandlings- og utviklingsfasen kan forlenges.

22 Samhandlings- og utviklingsfase
Ved å kontraktsfeste en samhandlings- og utviklingsfase, og å sette av tilstrekkelig tid før byggestart, er intensjonen at involverte parter kan videreutvikle prosjektet i fellesskap ved å forene gode forslag hos entreprenør, rådgivere og byggherre. For å oppnå teknisk utvikling må det i samhandlings- og utviklingsfasen utarbeides et program som kan omfatte brain-storming for å kartlegge mulighetene, utvelgelse av interessante områder for videre utvikling og deretter bearbeiding av disse. Det bør legges opp til et intensivt arbeide hvor de involverte prioriterer dette arbeidet og i hovedsak legger bort andre arbeidsoppgaver. Ved behov kan det opprettes egne arbeidsgrupper og det bør jevnlig holdes arbeidsmøter i hele prosjektteamet hvor en fatter beslutninger, avtaler videre arbeid og fremdrift.

23 Samhandlings- og utviklingsfase
Det er viktig å utvise åpenhet for nye løsninger, men nye løsninger skal ikke velges uten at det er overveiende sannsynlig at det innebærer en gevinst for prosjektet. Samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes etter at alle relevante forhold ved kontrakten er gjennomgått og partene har fått en felles forståelse for hva en ønsker å oppnå med denne måten å organisere og gjennomføre et prosjekt på. Utgifter som rådgivere og entreprenører vil få med deltakelse i samhandlings- og utviklingsperioden, honoreres etter priser gitt i tilbudet, basert på konkurransegrunnlagets forutsetninger.

24 Utvikling av prosjektet etter at arbeidene har startet.
Etter at samhandlings- og utviklingsfasen er avsluttet og byggearbeidene har startet, er det fortsatt anledning for begge parter til å foreslå nye løsninger.

25 Kontraktsbestemmelser
NS 3430 (NS8406) eller NS 3431 (NS 8407) Forutsetninger for samhandlingskontrakter og evt bestemmelser om incitaments- og målprisbestemmelser skal innarbeides i Kap D Spesielle kontraktsbestemmelser, i konkurransegrunnlaget. Ved bruk av incitaments- og målpris-bestemmelser, må kontraktsbestemmelsene inneholde bestemmelser som angir fordeling av kostnadsbesparelser på hver av partene som oppnås gjennom omforente alternative løsninger, som kommer til utførelse.

26 Gangen i samhandlingskontrakter med incitaments- og målprisbestemmelser blir dermed
Anbudskonkurranse og kontraktsinngåelse gjennomføres som normalt Entreprenøren foretar mengdekontroll på prosesser hvor dette er forutsatt, innen fristen som er satt i kap D2. Samhandlings og utviklingsfasen starter når kontrakt er inngått og løper så lenge som fastsatt i kontrakten hvis ikke partene underveis blir enige om å avslutte før eller forlenge denne fasen. Arbeidene i marka starter. I byggefasen kan fortsatt nye løsninger avtales Sluttoppgjør foretas på grunnlag av låste mengder og korrigeres evt for: (a)    Utførte mengder på de prosessene som er forutsatt justert. (b)   Avvik i kvalitet for avtalte nye løsninger. (c)    Utgifter til omprosjektering osv.

27 Samspill

28 SAMVERKANSDOKUMENT- Norra Lenken
1 Funktionsmål av färdig produkt 2 Kvalitetsmål 3 Tidsmål 4 Samförstånd problemlösning 5 Arbetsmiljömål 6 Miljömål 7 Ekonomimål 7.2 Fördelning av besparingar 8 Trivselmål 9 Information/ kommunikation Samtlige mål er satt opp med handlingsplan og ansvarlig

29 NVF Utvalg Organisering og Marked
Arbeidsgruppe”Gjennomføringsmodeller” - Trond Bølviken (Veidekke) - Svein Røed (SVV Region Øst) - Eirik Øvstedal (SVV Vegdirektoratet) - Øyvind Bergset (MEF Region Midt) Notat til NVF Utvalg Organisering og Marked – Gjennomføringsmodeller Dato:

30 Gjennomføringsmodeller – suksesskriterier Generelle kriterier Økonomiske og tidsmessige rammebetingelser Forutsigbarhet i bevilgningene over tid Nok penger i prosjektet til enhver tid – for best mulig fremdrift og flyt Riktig byggetid Kompetanse og relasjoner Riktig kompetanse og bemanning hos begge parter Begge parter må forstå den valgte modellen og de plikter og rettigheter som følger med denne (kontraktsregime) Erfaring fra tidligere mellom partene – personlig samarbeid Tillit mellom partene Prosjektmaterialet God kvalitet på beskrivelser og tegninger Et entydig prosjektmaterialet (lite rom for tolkninger) Lavest mulig risiko. Risiko er identifisert og plassert der det er best samfunns-økonomisk Kontraheringsfasen Fordeling av anbudskonkurransene over året Ryddighet i kontraheringsfasen (Lov om offentlige anskaffelser) Tilstrekkelig tid i tilbudsfasen

31 Målpriskontrakt: Målpriskontrakt er i realiteten en samhandlingskontrakt med målprisbestemmelser Avtalepartene forplikter seg til å bidra med det en har av kompetanse i et samarbeid for å nå best mulig resultat for begge parter gjennom prosjekteringsfase og byggefase. Etter inngått kontrakt gjennomføres en samhandligsfase etter fastsatte prosedyrer frem mot en målpris. Målprisformelen bygges opp slik at risiko for gevinst eller tap deles likt mellom partene. Målpris kan benyttes i kombinasjon både med utførelsesentrepriser og totalentreprise.

32 Samhandlingskontrakt.
En samhandlingskontrakt skal gi grunnlag for gode samarbeidsforhold, skape tillit mellom partene og inspirasjon til teknisk og annen utvikling av prosjektet. Prosedyrer for samhandling og incitamentsordninger integreres som en del av forberedelsene og gjennomføringen av kontraktsarbeidene. Samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger kan legges til grunn uavhengig av entrepriseform, og kan benyttes både for utbyggingskontrakter og for drifts- og vedlikeholdskontrakter.

33 Konkurransepreget dialog
Konkurranseform hvor oppdragsgiver i en eller flere runder fører en dialog med leverandører om alternative løsninger før det gis endelig konkurrerende tilbud. Egner seg ved særlig komplekse prosjekter hvor det på forhånd ikke uten videre er gitt hva som er riktig utførelse og/eller teknisk løsning. Hensikten med konkurranseformen er både at den skal fremme samarbeid gjennom dialog og den skal bidra til å utløse kreativitet hos leverandørene. Konkurranseformen er hjemlet i anskaffelsesforskriftene hvor den er ganske detaljert beskrevet.


Laste ned ppt "Erfaringer med målpris på anleggskontrakter - Samhandlingskontrakter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google