Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LÆREPLAN I RØRLEGGERFAGET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LÆREPLAN I RØRLEGGERFAGET"— Utskrift av presentasjonen:

1 LÆREPLAN I RØRLEGGERFAGET
VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) § 3-4 første ledd. Gjelder fra 1. august 2008.

2 Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.
Formål Rent drikkevann og rensing av avløpsvann har mye å si for hygienen og miljøet i et moderne samfunn. Arbeidsoppgavene til rørleggeren varierer fra enkle reparasjoner i boliger til kompliserte rørinstallasjoner med automatisk styring der arbeidet blir utført etter tegninger og beskrivelser. Opplæringen skal medvirke til å sikre kompetanse på leningsnett i grunnen, installasjon, service og reparasjon av sanitæranlegg, vannbåren varme og tekniske anlegg. Videre skal opplæringen medvirke til energiutnyttelse på best mulig måte ved hjelp av varmepumpeteknikk og ved automatisering av energianleggene. Installasjon av varmeanlegg er viktig for godt inneklima i bygninger og for det ytre miljøet. Opplæringen skal også medvirke til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise den bredden faget har som tradisjonelt håndverk. Opplæringen i faget skal sikre kravene til helse, miljø og sikkerhet. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er rørlegger.

3 Struktur Rørleggerfaget består av fem hovedområder.
Hovedområdene utfyller hverandre og må es i sammenheng. Oversikt over hovedområdene: Årstrinn Hovedområde Vg3 / opplæring i bedrift Sanitær-anlegg Vannbårne energianlegg Sprinkler-anlegg Energigass-anlegg Bransje-lære

4 Omtale av hovedområdene
Sanitæranlegg Hovedområdet handler om utvendige og innvendige vann- og avløpsledninger og sanitærutstyr. Det omfattar også tetthets- og trykkprøving og montering og rehabilitering av sanitæranlegg. Videre omfatter det tegning av sanitæranlegg og ledningsnett og utregning av fall i avløp. I tillegg inngår ulike skjøtemetoder for rørledninger med ulike materiale.

5 Vannbårne energianlegg
Hovedområdet handler om tegning, dimensjonering, montering og igangsetting av enkle vannbårne varmeanlegg og varmepumpeanlegg. Det omfattar også ulike sveisemetoder og metoder for bøying av rør og bruk av digitale verktøy til varmeberegninger.

6 Sprinkleranlegg Hovedområdet handler om oppbygging og montering av vannbårne sprinkleranlegg i boliger. Valg av materiale og utstyr hører også med. Energigassanlegg Hovedområdet handler om oppbygging, virkemåte og montering av energigassanlegg i boliger. Det omfatter også dimensjonering og materialuttak til energigassanlegg og egenskaper til ulike energigasser. Bransjelære Hovedområdet handler om organisering, kundebehandling og yrkesetikk. I hovedområdet inngår gjeldende regelverk om helse, miljø og sikkerhet. Valg og bruk av materiale, verktøy, metoder og utstyr hører også med.

7 Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I rørleggerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i rørleggerfaget innebærer å kommunisere med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å dokumentere arbeidsprosesser og tjenester. Å kunne lese i rørleggerfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, monteringsanvisninger, tegninger, produktinformasjon og arbeidsforklaringer. Å kunne regne i rørleggerfaget innebærer å regne ut tid, vekt, mengde og størrelser. Det innebærer også utregning av areal og volum, måltaking og dimensjonering. Å kunne bruke digitale verktøy i rørleggerfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon, bildebehandling, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også å bruke digitale verktøy til måling, utregning og tegning.

8 Kompetansemål Etter Vg3 Sanitæranlegg:
Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne planlegge og gjennomføre oppbygging av utvendige og innvendige vann- og avløpsledninger til boliger tegne enkelt sanitæranlegg for en bolig og utføre forenklet dimensjonering av vann og avløpsleidninger utføre tetthets- og trykkprøving på utvendige og innvendige vann- og avløpsledninger regne ut fall på avløp montere sanitærutstyr modernisere og reparere eldre sanitæranlegg skjøte rør med ulike metoder utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

9 Vannbårne energianlegg
Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne Teikne, dimensjonere og velge materialer for enkle energianlegg montere, isolere og sette i gang enkle vannbårne energianlegg etter monteringsanvisninger bruke digitale verktøy til varmeutregninger utføre ulike sveisemetoder bøye rør av ulike materialer etter ulike metoder gjøre rede for ulike energikilder for varmeopptak og forklare virkemåten til varmepumpeanlegg velge materialer til varmepumpeinstallasjoner montere enkle varmepumpeanlegg

10 Sprinkleranlegg Energigassanlegg
Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne forklare oppbyggingen av vannbårne sprinkleranlegg i boliger velge rør og deler til sprinkleranlegg i boliger montere enkle sprinkleranlegg med vann som slokkemiddel Energigassanlegg gjøre rede for egenskapene til ulike energigasser gjøre rede for virkemåten, oppbyggingen og komponentene i energigassanlegg planlegge, dimensjonere og velge materialer til mindre energigassanlegg montere enkle energigassanlegg i boliger

11 Bransjelære Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne
planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid velge og bruke riktig materiell og verktøy til arbeidet gjøre rede for historien til faget og hvilken plass det har i samfunnet utføre profesjonell kundebehandling utføre fagarbeid i tråd med yrkesetiske retningslinjer bruke stoffkartotek gjøre rede for hvordan farlige stoff blir oppbevart, behandlet og destruert utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet drøfte viktigheten av samarbeid på arbeidsplassen

12 Vurdering Vg3 rørleggerfaget Regler for sluttvurdering: Hovedområde
Ordning Sanitæranlegg Vannbårne energianlegg Sprinkleranlegg Energigassanlegg Bransjelære Alle skal opp til svenneprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager. De generelle regler om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.


Laste ned ppt "LÆREPLAN I RØRLEGGERFAGET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google