Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LÆREPLANEN Sosiologi og sosialantropologi – hovedprinsipper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LÆREPLANEN Sosiologi og sosialantropologi – hovedprinsipper."— Utskrift av presentasjonen:

1 LÆREPLANEN Sosiologi og sosialantropologi – hovedprinsipper

2 Faget og læreplanen Ett av fire programfag i programfaget POLITIKK, INDIVID OG SAMFUNN Bygger på samfunnsfaget på Vg1 Likner mye på gammel læreplan i 2SK Nytt: Grunnleggende ferdigheter. Men gammel praksis? Klarere kompetansemål (jf. bruk av verb) Større vekt på å kunne anvende teori enn før? En del endringer Noen mål er helt nye Noen mål er tatt ut Noen mål er presisert/spisset Noen mål er generalisert (løftet teoretisk?)

3 Formål (sentrale stikkord)
Faget skal bidra til økt bevissthet om samspillet individ-samfunn å utvikle selvstendige individer å utvide toleransen overfor mangetydighet engasjement og demokratisk deltakelse å utvikle samarbeidsevne, kreativitet og analytisk tenkning Opplæringen skal gi opplevelse og erkjennelse åpne for bruk av ulike læringsarenaer og læringsstrategier

4 Grunnleggende ferdigheter
Å kunne uttrykke seg muntlig presentere, samtale, diskutere, begrunne, lytte til og gi respons uttrykke seg skriftlig skrive selvstendig, presist og strukturert, drøfte, bearbeide, sammenfatte lese tilegne seg ulike fagtekster – forstå intensjoner og budskap, nyttiggjøre seg mange kilder, trekke ut informasjon regne tolke tabeller/grafer, presentere sammenhenger med tabeller/grafer bruke digitale verktøy søke, vurdere kritisk og bruke kilder på Internett, bruke programmer til å bearbeide og presentere informasjon

5 Klarere kompetansemål
Verb i gammel plan: ha kjennskap til, kjenne til, ha kunnskap om, kunne bruke, gjøre rede for, vurdere, drøfte Verb i ny plan: Som før: kunne gjøre rede for, bruke, drøfte, vurdere Nye: kunne definere, analysere, sammenlikne, gi eksempler, presentere, reflektere over, forklare, identifisere, finne fram til, bearbeide, gjengi, diskutere

6 Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
Som før: tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi hvordan sosiologer og sosialantropologer innhenter kunnskap om samfunnet gjennomføre og presentere samfunnsfaglige undersøkelser Nytt/presisert: definere sosial atferd, sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd (NY) definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i s. s., gjøre rede for forutsetninger for at s. s. kan bestå Tatt ut: framveksten av samfunnsvitenskapene

7 Sosialisering Som før: Nytt/presisert: Tatt ut:
definere og bruke sentrale begreper knyttet til sosialisering sosialisering: sammenlikne primær- og sekundærsosialisering og i ulike kulturer, sosialisering som livslang prosess Nytt/presisert: drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen (eget punkt) diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene (NY) analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning (NY) diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik (generalisert og gitt større plass) Tatt ut: former for kriminalitet, reaksjonssystem, virkninger av straffemetoder, forebyggende tiltak

8 Kulturforståelse Som før: Nytt/presisert: Tatt ut:
begrepet kultur, sammenlikne kulturer, stabilitet og endring Nytt/presisert: reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som "norsk kultur" analysere årsaker til kulturforskjeller forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene Dessuten: spesielt fokus på familie, ekteskap og religion/etikk Tatt ut: ideologienes og vitenskapens samfunnsmessige betydning framveksten av Norge som flerkulturelt samfunn forholdet mellom storsamfunnet og samer

9 Produksjon og arbeid Som før: Nytt/presisert: Tatt ut:
organisasjonsteorier sammenhengen produksjon–samfunnsendringer Nytt/presisert: sammenligne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov gjøre rede for årsaker til framveksten av kunnskaps- og informasjonssamfunnet forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling Tatt ut: sammenheng ressurser, produksjon og teknologi og miljømessige konsekvenser av forbruks- og produksjonsmønster hovedtrekkene ved arbeidsliv/–marked i Norge Lønnsdannelse + kvinner og kjønnsdeling i arbeidsmarkedet

10 Fordeling av goder Som før: Nytt/presisert: Tatt ut:
prinsipper for fordeling av goder og sammenheng med maktforhold teorier om lagdeling og klasser – forklare sosial ulikhet Nytt/presisert: forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål, og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling (presisert) finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge (presisert) definere begrepet sosial mobilitet, gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet og drøfte konsekvenser av høy og lav sosial mobilitet (spisset og utvidet) Tatt ut: oppfatninger av makt og former for maktanvendelse på ulike nivåer i samfunnet (omformulert)


Laste ned ppt "LÆREPLANEN Sosiologi og sosialantropologi – hovedprinsipper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google