Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og forskningslære

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og forskningslære"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og forskningslære
Teknologi og forskningslære kom inn som nytt programfag i forbindelse med ”Kunnskapsløftet”. Fagene undervises i Vg2 (ToFX og ToF1) og Vg3 (ToF2). Bakgrunnen for faget er myndighetenes ønske om å få flere elever til å satse på realfag.

2 Teknologi og forskningslære
For å sikre fremtidig velferd trenger vi teknologisk utvikling Faget skal gi erfaringer med realfag i praksis og gi grunnleggende innsikt i naturvitenskaplige og teknologiske utfordringer. Kontakt med forskningsmiljøer og næringsliv. Her er skolene avhengig av drahjelp fra næringslivet.

3 Teknologi og forskningslære
Teknologi og forskningslære X 3-timer Muntlig-praktisk eksamen (lokalgitt) Teknologi og forskningslære 1 5-timer Teknologi og forskningslære 2 Skriftlig (sentralgitt) eller muntlig-praktisk eksamen ToFX gir ikke full fordypning – da må man ha 5-timersfaget ToF1. ToF 2 kan tas uavhengig av ToFX og ToF1, men man må velge ToF1 + ToF2 for å få full fordypning. ToF1 og ToF2 gir ½ realfagspoeng hver.

4 Teknologi og forskningslære
Programfag Hovedområder Teknologi og forskningslære X Den unge Ingeniøren Den unge forskeren Teknologi, naturvitenskap og samfunn Teknologi og forskningslære 1 Design og produktutvikling Teknologi og forskningslære 2 Natur- vitenskapelige arbeidsmetoder Forskning, teknologi og samfunn Vitenskaps- filosofi og vitenskaps- teori

5 Teknologi og forskningslære ToFX og ToF1
Den unge ingeniøren Elevene skal planlegge og bygge en enkel konstruksjon og vurdere bruk av ulike materialer og sammenføyninger. Dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet vha målinger og beregninger. 3D-tegning

6 Teknologi og forskningslære ToFX ,ToF1 og ToF2
Den unge forskeren Elevene skal lære hvordan naturvitenskapelige prosjekter foregår, hvordan disse undersøkelsene planlegges, gjennomføres og presenteres. I tillegg skal man kunne foreta systematiske målinger av fysiske miljøfaktorer som støy, luftforurensing eller lignende, og analysere resultater fra slike målinger. I ToF2 skal elevene gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift, og også planlegge, gjennomføre og presentere vitenskaplige undersøkelser basert på egne ideer.

7 Teknologi og forskningslære ToFX og ToF1
Teknologi, naturvitenskap og samfunn Hvor man skal lære om naturvitenskap og teknologi i et samfunnsperspektiv. Man lærer om den historiske utviklingen og vurdering av miljømessige, kulturelle og etiske utfordringer knyttet til teknologiske produkter. Man skal også beskrive prinsipper og virkemåter for noen moderne instrumenter og kunne gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger.

8 Teknologi og forskningslære ToF1
Design og produktutvikling Hvor man skal utforme, lage og teste produkter basert på elektroniske kretser. Man skal vurdere produktets form, funksjon og miljømessige konsekvenser. Man skal også utføre målinger med sitt eget produkt, og vurdere produktets kvalitet og funksjonalitet. Dette punktet gjelder bare for ToF1. Dokumentasjon og designprosess fra ide til ferdig produkt.

9 Teknologi og forskningslære ToF2
Naturvitenskaplige arbeidsmetoder Her skal elevene lære om sentrale arbeidsmetoder i naturvitenskap, hvordan modell, teori og hypotese utvikles i forskning, og hvordan empiriske data styrker eller forkaster en hypotese. Hvordan vitenskaplige publikasjoner presenteres er også sentralt her.

10 Teknologi og forskningslære ToF2
Forskning, teknologi og samfunn Hvor samspillet mellom vitenskap, teknologi og samfunn er sentralt. Her skal betydningen av teknologisk utvikling og naturvitenskaplig forskning diskuteres i forhold til utvikling i næringslivet og samfunnet for øvrig. Hovedområdet handler også om hvordan forskningsresultater og ny teknologi formidles ut i samfunnet av medier og interessegrupper.

11 Teknologi og forskningslære ToF2
Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori Her skal teknologiens rolle i den historiske utviklingen av vitenskaplige tenkemåter drøftes. Gjøre rede for hovedideene til noen sentrale vitenskapsteoretikere og vitenskapsfilosofer- Å forstå grunnlaget for argumentasjon i aktuelle vitenskaplige debatter.

12 Teknologi og forskningslære
Læremidler Det finnes foreløpig ingen lærebøker i fagene og så vidt vi vet er det heller ingen læreverk under utarbeidelse. Læreplanene gjør at lærerne og elevene står veldig fritt i valg av undervisningsmetode.

13 Teknologi og forskningslære
Hva har vi gjort på Skien vgs. høsten 2007: Loddekurs. Laget små elektroniske kretser Lego Mindstorm- bruk av ulike typer sensorer Kurs i SolidWorks (3D tegneprogram) Bedriftsbesøk hos ABB Prosjekter : om historisk utvikling av teknologiske innretninger. prinsipper og virkemåte for moderne instrumenter i industri og helsevesen vannkvalitet og inneklima I startfasen av et større prosjekt- brobygging


Laste ned ppt "Teknologi og forskningslære"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google