Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om felles rammer og innhold i fagskoleutdanningen i helse- og sosialfag Aud Larsen Leder NUFHS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om felles rammer og innhold i fagskoleutdanningen i helse- og sosialfag Aud Larsen Leder NUFHS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om felles rammer og innhold i fagskoleutdanningen i helse- og sosialfag Aud Larsen Leder NUFHS

2 Opptaksregler: •Hvorfor nasjonale opptaksregler ? •Fagskoleloven §1. Formål og virkeområde –….” Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.”

3 Utdrag fra opptaksreglene: § 7 Fullført videregående opplæring/ Realkompetansevurdering Det generelle grunnlaget for opptak til ett-årig fagskole- utdanning i helse- og sosialfag er: –a) fullført og bestått videregående opplæring i HS –b) minst 1år relevant yrkespraksis etter fullført og bestått VGS –c) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. –d) det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse- vurdering. Det er opp til det enkelte studiested å fastsette regler for vurdering av realkompetanse.

4 Forts. utdrag fra opptaksreglene: § 8 Spesiell opptakskrav –I tillegg til det generelle kravet etter §7 a kan det gjøres opptak for søkere med en annen fullført og bestått videregående opplæring enn helse- og sosialfag. Den videregående opplæringen må være relevant for den aktuelle fagskoleutdanningen.

5 Dokumentasjon, fagskolepoeng og kodeverk: •Nasjonal og gjenkjennbar dokumentasjon for alle med slik fagskoleutdanning. –Vitnemål ved fullført og bestått utdanning –Kompetansebevis for bestått deler av utdanning •Inndeling i moduler, som i utgangspunktet har et ukeomfang. Dette er omregnet til fagskolepoeng. Skal si noe om en belastning i forhold til et årsverk. –1 årsverk er 60 fagskolepoeng •Kodeverk, for gjenkjennbarhet både i forhold til opptak, dokumentasjon og rapportering til andre instanser.

6 Retningslinjer for vurdering: Hensikten med vurdering: •Vurderingen skal fremme kontinuerlig læring og utvikling hos studentene, og med felles retningslinjer for vurdering sikres en nasjonal standard som gir studentene likeverdig og god behandling i vurderingsprosessen.

7 Forts. retningslinjer for vurdering: •Vurderingsformene skal være i samsvar med utdanningens mål og innhold, samt arbeids- og læringsformer. Vurderingen foretas på en slik måte at utdanningstilbyder på et sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg den kompetanse (kunnskap, ferdigheter og holdninger) som er skissert i målene for utdanningen. Studentene skal gis mulighet til å forbedre seg i løpet av studiet og derved erfare at kompetanse i én modul kan suppleres av kompetanse i en annen modul. Studentene skal også kunne reflektere over egen innsats og framgang i modulene og gjennom det oppnå en mer helhetlig forståelse.

8 Forts. Retningslinjer for vurdering: •Hvordan gjennomføres vurderingsprosessen: –Det skal foretas både underveisvurdering og sluttvurdering, som skal være både muntlig og skriftlig, samt være dokumentert. –Sluttvurderingen har til hensikt å dokumentere studentens kompetanse etter endt opplæring. –Det skal foretas en egen vurdering av praksisperioden innenfor de rammer som gjelder for den. –Det skal foretas en egne vurdering av avsluttende fordypningsmodul, som i hovedsak vil utgjøre den skriftlige delen av eksamen.

9 Hva er viktig fremover ? •Integrering av NUFHS nye rammer i eksisterende planer. •Praksis i utdanningene •Revidering og strukturering av eksisterende planer •Vurdere samfunnets behov for nye planer


Laste ned ppt "Orientering om felles rammer og innhold i fagskoleutdanningen i helse- og sosialfag Aud Larsen Leder NUFHS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google