Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PALS – Skoleomfattende tiltaksmodell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PALS – Skoleomfattende tiltaksmodell"— Utskrift av presentasjonen:

1 PALS – Skoleomfattende tiltaksmodell
SOLBERG SKOLE OG SFO

2 PALS P –positiv A – adferd L – støttende læringsmiljø S – samhandling PALS - Felleskommunalt satsningsområde for skolene i Nedre Eiker. Høsten 2010 begynte kommunen opplæring av tre barneskoler. Kommunen har utdannet en egen PALS veileder som gir opplæringen og veiledning ute på den enkelte skole. Opplæringen og veiledningen gjelder både lærere og assistenter.

3 PALS I samarbeid med Utdanningsdirektoratet har Adferdssenteret utarbeidet PALS modellen. Modellen er utprøvd på flere store og små skoler i Norge over en 5 årsperiode. Erfaringene disse skolene har gjort, er positive og har i tillegg gitt grunnlag for videre utvikling av modellen. PALS er en skoleomfattende tiltaksmodell som har et problemforebyggende og et kompetanseutviklende siktemål. Gjennom strukturert opplæring og veiledning fra Adferdssenteret og PPT tilføres den enkelte skole økt kunnskap og kompetanse på atferdsproblemer. Modellen har også fokus på elevens læringsmiljø som gir grunnlag for å bedre elvenes skolefaglig og sosial kompetanse.

4 PALS Skolen har et eget PALS team. Dette teamet består av skolens ledelse, SFO leder, lærere, PPT og en representant fra foreldregruppa. Programmet har en varighet på minimum 3 år fra oppstart. Det første året skal alle skolens lærere og assistenter få opplæring. PALS programmet omfatter både skolen og SFO fra høsten 2011. Alle elever og ansatte er målgruppen for innsatsen i PALS. Alle blir involvert i ulike settinger i og utenfor undervisningssituasjoner på alle skolens områder.

5 Skolerelaterte forhold som har stor betydning for Områder skolen skal ha fokus på:
Målrettet skole-hjem samarbeid Klassemiljø (elevmiljø) Elev-lærer relasjoner (klasseledelse) Sosial kompetanse Skolefaglig kompetanse Regelklarhet og regelhåndhevelse Skolens prosedyrer, kunnskap om og tilnærming til atferdsproblemer

6 Fellesområder utenom klasse- og undervisningsrom
Skoleomfattende Fellesområder utenom klasse- og undervisningsrom Klasse- og undervisningsrom Hjem - skole samarbeid Den enkelte elev

7 Identifisering og kartlegging i forhold til ulike tiltak
Skille mellom 3 grupper: Vanlige vansker hos vanlige barn Identifisere hvem som er i risiko for å utvikle alvorlige atferdsvansker Identifisere hvem som allerede har utviklet atferdsvansker og som må henvises til videre utredning. PALS teamet og lærerne skal identifikasjon og vurdering av hvem som trenger ulike tilbud på et så tidlig tidspunkt som mulig. Deretter skal PALS teamet finne frem til adekvate og målrettede tiltak.

8 Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehov
Atferd

9 Tiltak på skolenivå: Skolen skal systematisk kartlegge elevenes adferd. Skolen skal sette i gang tiltak for elever som har behov. Tiltak i samarbeid med ulike instanser i kommunen: Individuell atferdstøtteplan, tiltak og oppfølging Intensiv sosial ferdighetstrening - selvkontroll PMTO/foreldresamarbeid/veiledning til lærer Samarbeid ulike tjenesteområder (støttesystemer)

10 Dette skal skolen ha fokus på:
Felles forståelse av forventet atferd/ regler og håndtering av disse Positiv forsterkning og positiv involvering Tydelige, forutsigbare og umiddelbare konsekvenser for negativ atferd.

11 Modul 1 – Den første implementeringsfasen
Høsten 2010 ble det etablert et PALS- team (Ledelsen, SFO, lærere, foreldre) PALS teamet er godt i gang med planlegging og tilrettelegging av skolens ulike planer for igangsetting av PALS. Modellens teoretiske og forskningsmessige grunnlag utgjør den faglige referanserammen. Denne skal bidra til at skolens ansatte får økt kunnskap og innsikt i hvordan problematferd utvikler seg og hvordan en effektivt kan forebygge og redusere slike problemer. PALS teamet får veiledning fra PPT og Adferdssenteret. Vi på Solberg har utviklet vårt eget tilpassede materiale til bruk i den konkrete gjennomføringen.

12 Skolestart høsten 2012 Det er utarbeidet detaljerte regler for skolens ulike arenaer/ områder. Det er også utarbeidet samme type regler for de ulike arenaer/ områder på SFO. Disse forventningene til adferd kalles en regelmatrise. Vi jobber ut fra tre hovedregler: RESPEKT OMSORG ANSVAR

13 Hvordan skal innlæring av ventet adferd foregå?
Elevene skal gjennom praktiske øvelser og demonstasjoner få opplæring i hvordan vi har forventinger til adferd. Alle skolens elever og klasser skal i løpet av høsten øve på forventa adferd på ulike arenaer/ områder. Reglene skal være synlige på alle skolens arenaer. Det er ikke noe nytt at vi har regler på skolen. Det som er nytt, er at vi har klare forventinger til adferd på ulike arenaer. Flere felles regler som er satt i system.

14 BRA - KORT Et skoleomfattende motivasjonsfremmende opplegg gjelder på tvers av alle klasser og på alle skolens arenaer. Det viktigste prinsippet for bevisstgjøring av motivasjonsfremmende tiltak er verbal oppmuntring og anerkjennelse. Det skal positivt bekrefte elevenes gode hensikt og stimulere det sosiale fellesskapet. Vi på Solberg skal bruke såkalte Bra –kort som alle skolens ansatte har lett for hånden til utdeling for å anerkjenne forventet adferd. Disse gis til elever, grupper eller klasser som følger skolens regler på skolens ulike områder og i forskjellige situasjoner. Ansatte på skolen skal begrunne hvorfor de gir kort, hvorfor du gjør det (spesifikk ros).

15 BRA -kort Bra –kortene samles i en kasse for hver enkelt klasse og føres i et søylediagram for hver enkelt klasse. Når klassen har samlet et bestemt antall kort, utløser dette en ”overraskelse” ( motivasjonsfremmende tiltak )for hele klassen.


Laste ned ppt "PALS – Skoleomfattende tiltaksmodell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google