Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De Utrolige Årene: Lærerprogrammet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De Utrolige Årene: Lærerprogrammet"— Utskrift av presentasjonen:

1 De Utrolige Årene: Lærerprogrammet
Presentasjon av treningsprogram utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. Seattle, USA Arne Tveit MKA Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

2 Et program som hever læreren og førskolelærerenes kompetanse i :
Proaktiv klasse/gruppeledelse Håndtering og forebygging av atferdsproblemer Utvikling av sosial og emosjonell kompetanse hos barn Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

3 De Utrolige Årenes - programserie
Lærer-program Barn: Dinosaurus Skolen Behandling Barn: Dinosaurus Skolen Klasserom ACADEMIC Foreldre- program BASIC Foreldre- program ADVANCE Foreldre- program The Incredible Years Training Series

4 Multisystemiske modeller:
MST- Multi- Systemisk Terapi PMT- Parent Management Training Webster Stratton modellen for barn med atferdsvansker Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

5 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd
Fellestrekk: Metodene er kunnskapsbaserte – med en klar teoretisk forankring og basert på omfattende empirisk forskning Har dokumentert positive effekter Bygger på prinsippene om inkludering og myndiggjøring. Krever spesiell kompetanse av de voksne som skal gjennomføre dem – sertifisering/opplæring Manualbaserte Under utprøvelse i Norge Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

6 ”Forebyggende innsatser i skolen”
Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringstrategier Oktober 2006 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

7 To viktige forutsetninger:
Det er en sammenheng mellom elevenes atferdsproblemer i skolen og deres faglige læringsutbytte Elever med god sosial kompetanse har bedre faglige prestasjoner enn elever med lav sosial kompetanse Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

8 Anbefalinger av program for forebygging og reduksjon av problematferd
Totalt 13 program er vurdert 9 er vurdert til å ha dokumenterte resultater 4 program er vurdert til å ha god sannsynlighet for resultater Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

9 Oversikt over de ulike programmene
Hovedfokus Kategori ART Trening i moralsk resonnering, sinnekontroll og sosiale ferdigheter 3 – dok resultater Connect/Respekt Disiplin, konsentrasjon og mobbing 3 - dok resultater De utrolige årene – Webster-Stratton Forebygging og behandling av små barn med problematferd Dette er mitt valg Utvikle et godt skolemiljø, ta ansvar for egne valg og handlinger 2 – sannsynlige resultater

10 Program Hovedfokus Kategori Du og jeg og vi to Fremme barns sosiale kompetanse 3 – dok resultater Kreativ problemløsning i skolen Sos. kompetanseutvikling for å redusere problematferd 2 - sannsynlige resultater Læringsmiljø og pedagogisk analyse – LP modellen Lærerens pedagogiske praksis, endre betingelser i skolen, fremme sosial og skolefaglig læring Olweus – programmet mot mobbing og antisosial atferd Redusere og forebygge mobbing og antisosial atferd 3- dok resultater Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen - PALS Skoleomfattende i forhold til elever og ansatte

11 Betydningen av tidlig intervensjon:
Desto tidligere atferdsproblemer kommer til uttrykk hos barnet – jo større er faren for en negativ og alvorlig atferdsutvikling Hvis vi ikke lykkes med behandling og hjelp til barn som tidlig viser alvorlige atferdsproblemer er det stor sannsynlighet for at de utvikler en kriminell, misbruker og voldelig atferd som ungdom og voksne Effektiv tidlig intervensjon øker i betydelig grad muligheten for å redusere atferdsproblemene Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

12 Relasjoner Struktur, regler og klare rammer
Lære pyramiden Konsekvenser -grensesetting Struktur, regler og klare rammer Ros, oppmuntring, positiv oppmerksomhet Relasjoner

13 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

14 To hovedprinsipper for programmet:
Positiv forsterkning og oppmerksomhet mot atferd vi vil ha mer av - minimal oppmerksomhet og fokus på atferd vi vil se mindre av En viktig årsak til atferdsendring/læring hos elevene skjer gjennom endring av de voksnes atferd Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

15 Ansatte som har gjennomgått kurset vil få økt kompetanse i
tydeligere klasse/gruppeledelse med vekt på håndtering av negativ atferd og i å fremme positive relasjoner med utfordrende barn. å ha et positivt samarbeid med hjemmet rundt utfordrende barn å fremme barnas sosiale, emosjonelle og akademiske ferdigheter å redusere omfanget av utfordrende atferd i skole og barnehage Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

16 Tema for samlingene er:
Den proaktive voksne – hvordan bygge positive relasjoner til barna Bruk av positiv oppmerksomhet, oppmuntring og ros Hvordan motivere – ved bruk av belønning Hvordan redusere utfordrende atferd Hvordan utvikle sosial og emosjonell kompetanse Hvordan lære barna å håndtere følelser og sinne Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

17 Organisering og utprøving av lærergrupper
Lærergrupper er prøvd ut siden 2002, hovedsakelig i Sør-Trøndelag, men også i Troms,Finnmark og Oslo Retter seg mot alle ansatte i skole,SFO og barnehage Går over 6 hele dager i løpet av ca ett halvår Programmet er manualbasert og er organisert i grupper på deltakere Deltakerne får oppgaver og oppfølging av gruppeledere mellom samlingene Det avholdes oppfølgingsmøter - veiledningssamlinger i etterkant av kursene Gruppelederne må gjennom en omfattende sertifisering Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

18 Sertifiseringsprosessen:
Gruppeleder oppstart work-shop i lærer programmet over tre dager Gjennomføring av to grupper med deltakere – 2 x 6 samlinger over tilsammen ca 1 år Gruppelederne får veiledning underveis av mentorer Sertifisering etter fullført opplæring og gjennomkjøring av minimum 2 runder med grupper Oppfølging av gruppelederne i etterkant, en ½ konsultasjonsdag 2 ganger pr år Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

19 Sjekk: www.incredibleyears.com www.deutroligaarene.no www.mka.no
Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

20 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd
Anbefalt litteratur: Webster- Stratton, C HVORDAN FREMME SOSIAL OG EMOSJONELL KOMPETANSE HOS BARN Oslo: Gyldendal forlag Webster- Stratton, C. 2000: DE UTROLIGE ÅRENE Gyldendal Akademiske Nordahl, T, Sørlie, M-A, Manger,T og Tveit,A 2005: ATFERDSPROBLEMER BLANT BARN OG UNGE. TEORETISKE OG PRAKTISKE TILNÆRMINGER. Bergen: Fagbokforlaget Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd


Laste ned ppt "De Utrolige Årene: Lærerprogrammet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google