Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tillit og legitimitet i vanskelige prioriteringsbeslutninger torsdag 7. april 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tillit og legitimitet i vanskelige prioriteringsbeslutninger torsdag 7. april 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tillit og legitimitet i vanskelige prioriteringsbeslutninger torsdag 7. april 2005

2 2 BFD – HOD; Felles satsing på barnSandefjord – 30. mars 2005 Formålet med helseforetakene § 1. Lovens og helseforetakenes formål (andre ledd) Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning.

3 3 BFD – HOD; Felles satsing på barnSandefjord – 30. mars 2005 Skal realisere én nasjonal helsepolitikk •Likhet og kvalitet •Ivareta kostnad-nytte-aspektet •Akuttmedisin, men også rehabilitering og tilbud til kronikere, psykisk helse m.v. •Hvordan vurderes nye tilbud? • nasjonalt / internasjonalt •Inkludere forebygging

4 4 BFD – HOD; Felles satsing på barnSandefjord – 30. mars 2005 Stortinget har lagt klare føringer •Lov om pasientrettigheter, § 2-1 (andre ledd) • Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. …

5 5 BFD – HOD; Felles satsing på barnSandefjord – 30. mars 2005 … Stortinget har lagt klare føringer •Lov om pasientrettigheter, § 2-1 (andre og tredje ledd) •… Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når medisinsk forsvarlighet krever at en pasient som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp. •Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.

6 6 BFD – HOD; Felles satsing på barnSandefjord – 30. mars 2005 Synliggjort i prioriteringsforskriften § 2. Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten • Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd, når: 1.pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes, og 2.pasienten, med det unntaket som er nevnt i § 3 annet ledd, kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og 3.de forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt.

7 7 BFD – HOD; Felles satsing på barnSandefjord – 30. mars 2005 Synliggjort i prioriteringsforskriften • Med ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet menes at pasientens livskvalitet uten behandling merkbart reduseres som følge av smerte eller lidelse, problemer i forbindelse med vitale livsfunksjoner som for eksempel næringsinntak, eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå. • Med forventet nytte av helsehjelpen menes at det foreligger god dokumentasjon for at aktiv medisinsk behandling kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan forverres uten behandling eller at behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av behandlingen.

8 8 BFD – HOD; Felles satsing på barnSandefjord – 30. mars 2005 Likhet – som grunnlag for legitimitet •Andel av pasientene som tildeles ”rett til nødvendig behandling” varierer sterkt mellom regionene • for alle pasienter: 64,8 % (50 – 93) • til innleggelse:71,6 % (49 – 96) •Forskjellene vedvarer over tid •Forskjellene gjenfinnes i fagområdene •Tildeling av ”med rett til …” ser ut til ikke å ha noen konsekvens for gj.sn. ventetid

9 9 BFD – HOD; Felles satsing på barnSandefjord – 30. mars 2005 Konsekvens av kortere ventelister/ -tider? •Stadig kortere ”ordrereserver” • antall ventende (sum tertialtall) uttrykt som andel (%) av alle ordinært avviklet i året 200220032004 Somatikk 786258 Psykisk helse 574137

10 10 BFD – HOD; Felles satsing på barnSandefjord – 30. mars 2005 Prioritering langs flere dimensjoner … •Overordnet – mellom samfunnsområder • ressursfordeling mellom forvaltningsnivåer • og mellom regionale helseforetak •Overordnet / mellom fagområder • akutt – kronisk • hvordan benyttes ev. ledig kapasitet? • forebygging / kurativ medisin / kronikere og rehabilitering

11 11 BFD – HOD; Felles satsing på barnSandefjord – 30. mars 2005 … Prioritering langs flere dimensjoner •Innen det enkelte fagområde • kunnskapsgrunnlag •I møtet med den enkelte pasient • i valget av diagnostiske og terapeutiske muligheter • i kommunikasjonen med pasient og pårørende •Kommunikasjon

12 12 BFD – HOD; Felles satsing på barnSandefjord – 30. mars 2005 Det er begrensede rammer •Så lenge vi ikke har ubegrenset med ressurser • personell • areal • utstyr • tid • kompetanse og kunnskapsgrunnlag er dette begrensende rammer


Laste ned ppt "Tillit og legitimitet i vanskelige prioriteringsbeslutninger torsdag 7. april 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google