Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4 NYE HELSELOVER Lov om pasientrettigheter Lov om psykisk helsevern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4 NYE HELSELOVER Lov om pasientrettigheter Lov om psykisk helsevern"— Utskrift av presentasjonen:

1 4 NYE HELSELOVER Lov om pasientrettigheter Lov om psykisk helsevern
Lov om helsepersonell Lov om spesialisthelsetjenesten

2 Hvorfor er kunnskap om helselovene viktige?
1.Helsereform 2.Økt rettssikkerhet for pasientene 3.Plikter for helsepersonell Personell i helse- og sosialtjenesten skal tolke lovene!

3 NY LOV OM PASIENTRETTIGHETER
§ 1-1 Lovens formål Tillit mellom pasient og helsetjeneste Ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd

4 § 1-3 Definisjoner Pasient:
1. En person som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om helsehjelp… 2. eller som helsetjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle

5 1. Den pasienten oppgir som pårørende
2. Nærmeste pårørende Rekkefølge: ektefelle, registrert partner, samboere, myndige barn, myndige søsken osv. 3. Dersom pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende: Den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten. Se over

6 Helsehjelp: Handlinger som har forebyggende, diagnostiske, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål (og som er utført av helsepersonell)

7 § 2-1 Rett til nødvendig helsehjelp
Rett til øyeblikkelig hjelp Rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten NB: Helsetjenesten skal gi pasienten de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett

8 Retten til helsehjelp gjelder bare dersom 3 kriterier er oppfylt (forskrift):
1. Tilstandens alvorlighet - *vurderer evt. nedsatt livslengde eller - *nedsatt livskvalitet 2. Forventet nytte av helsehjelpen god dokumentasjon på at behandling bedrer livslengde/livskvalitet 3. Kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt

9 § 2-2 Rett til vurdering - innen 30 dager (maks. frist) etter henvisningen er mottatt - ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom har pasienten rett til raskere vurdering (15 dager maks.frist) FAGLIG FORSVARLIG MEDISINSK SKJØNN!!!

10 § 2-3 Rett til fornyet vurdering
- ingen tidsfrist på fornyet vurdering - almenlege kan avvise kravet om ny vurdering

11 § 2-4 Rett til valg av sykehus
- gjelder både psykisk helsevern og somatikk - kan ikke velge behandlingsnivå - sykehuset kan i noen tilfelle prioritere ”egne” pasienter

12 § 2-5 Rett til individuell plan
Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester

13 Formål: Bidra til et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud Kartlegge mål, ressurser og behov for tjenester, vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke pasientens behov Styrke samhandlingen mellom alle nivå, sektorer og aktører

14 § 3-1 Rett til medvirkning
Rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder § 3-2 Rett til informasjon Skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen, (inkl. mulige risikoer og bivirkninger). Informasjon kan unnlates - fare for liv eller alvorlig helseskade - utilrådelig av hensyn til pårørende

15 § 3-3 Informasjon til nærmeste pårørende
Nærmeste pårørende skal ha informasjon dersom - pasienten samtykker - forholdene tilsier det § 3-4 Informasjon når pasienten er mindreårig Under 16 år – både pasient og pårørende skal ha informasjon Unntak – når pasienten av grunner som bør respekteres ikke ønsker det

16 § 4-1 Hovedregel om samtykke
Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke med mindre det foreligger lovhjemmel For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten kan trekke samtykket tilbake

17 § 4-3 Hvem som har samtykkekompetanse
Myndige personer Mindreårige etter fylte 16 år Samtykke kompetanse kan bortfalle helt eller delvis - v/ fysiske, psykiske forstyrrelser - v/ senil demens - v/ psykiske utviklingshemming Den som yter helsehjelp avgjør, avgjørelse skal være begrunnet og skriftlig

18 § 4 - 9 Rett til å nekte helsehjelp!
Rett til å nekte å motta blod og blodprodukter Rett til å nekte å avbryte sultestreik En døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling Betingelser: Må være myndige, ha fått tilfredsstillende informasjon og ha forstått konsekvensene

19 Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag

20 Kapittel 6 barns særlige rettigheter
§ 6-1 Barns rett til helsekontroll § 6-2 Barns rett til samvær med foreldrene i helseinstitusjon § 6-3 Barns rett til aktivitet i helseinstitusjon § 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon

21 § 7-1 Anmodning om oppfyllelse
Pasienten kan anmode om at rettigheten blir oppfylt § 7-2 Klage Etter anmodning uten etterlevelse – kan klage til fylkeslegen. Klagen skal være skriftlig.


Laste ned ppt "4 NYE HELSELOVER Lov om pasientrettigheter Lov om psykisk helsevern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google