Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring – i et helsepolitisk perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring – i et helsepolitisk perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring – i et helsepolitisk perspektiv
Pasienten i sentrum - i en brukerorientert tjeneste Kunnskap er makt – også for pasienten Synnøve Roald, underdir. Spesialisethelsetjenesteavd., Helse- og omsorgsdepartementet OPP! Opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge 12. – 13. mai 2005

2 Helsetjenestene - endringer
Drivkrefter: Kunnskapsbaserte drivere: Medisin, psykologi, pedagogikk, informatikk Samfunnsmessige drivere: Rettighetsutvikling – politisk styring, individualisering, produksjonsformer Endringer i befolkningssammensetning og sykdomspanorama Flere eldre – flere kronisk syke

3

4 Demografiske – epidemiologiske trender
Flere pasienter med sammensatte lidelser og kroniske tilstander - lenger levetid – lenger liv med kronisk sykdom - diabetes, belastningslidelser, kreftsykdommer - psykisk syke, psykososiale lidelser, rus - hjerte kar: økning totalt – nye årlige tilfeller: reduksjon Kronisk syke: svingende sykdomsforløp –rask intervenering ved forverring - forebygging av videre helseskade Utfordringer: Rette tjenestene inn mot disse pasientenes behov

5 Utfordringer for helsesystemene
Etterkrigstidens tradisjonelle organisering: - ”industripreget” organisering - pasientene sorteres etter alvorlighetsgrad og diagnose - sendes til behandling i behandlingssystemer organisert i hht effektive produksjonsprinsipper, der medisinens fagområder er premissgivende Blir utfordret – må endres

6

7 Pasienten i sentrum – ikke systemene
Kronisk syke: behov for sammensatte, skreddersydde tjenesteopplegg, dvs integrerte tjenester rundt pasienten - ikke masseproduserte Pasientene: herre over eget liv / egen sykdom (så langt det går)/ eget behandlingsopplegg Behandlerne er tjenesteytere – ikke repr. for et ”vesen” Maktforskyvning: Pasientene har makt gjennom valgfrihet - rettigheter

8 Opplæring – av pasienter og behandlere
For pasienten: - kunnskap om egen sykdom – - risikofaktorer – og hvordan redusere disse - behandlingsprinsipper – effekter – bivirkninger - strategier for mestring – opprettholdelse av livskvalitet For behandlerne: - kunnskap om sykdomsopplevelse - effekt av individualiserte behandlingsopplegg - kunnskap om helsepedagogiske problemstillinger

9 Helsepolitiske tiltak - myndighetsbaserte (1)
Opplæring av pasienter og pårørende Spesialisthelsetjenesteloven (1999), §3-8 Sykehusenes oppgaver Vekt på brukerstyring Sykehusreformen - § 35 i foretaksloven Pasientrettigheter: behandlingsfrist, individuell plan, pasientansvarlig lege

10 Helsepolitiske tiltak (2) eier- og bevilgningsstyrte
Tiltak med betydning for kronisk syke: Styrket fokus på prioritering - eget strategisk satsingsområde for RHF-ene Samhandling - vedtak om satsinger i alle RHF – mye positivt skjer - Trondheim kommune – St Olavs, Ørlandet, Helse Sunnmøre Lokalsykehusstrategien - innrette tilbudene mot de store sykdomsgruppene som trenger nærhet til tjenestene

11 Helsepolitiske tiltak (3) eier- og bevilgningsstyrte
Vedvarende fokus på opplæring i bestillerdokumentene (2005): ”2.4 Brukermedvirkning og opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge skal sørge for at det gis et helhetlig opplæringstilbud til pasienter og pårørende med behov for opplæring. Brukerne skal medvirke systematisk gjennom sine erfaringer i utviklingen av tjenestetilbudet ved alle helseforetak.” - Foretak som dekker store områder: flere lærings- og mestringssentra Etter etablering; utvikle nye tilbud og kvalitetssikre tilbudene Opplæringstakst: diagnoseuavhengig

12 LMS – en suksesshistorie
(per 4. mai) ETABLERTE PLANLAGTE Helse Nord 4 5 Helse Midt-N 7 2 Helse Vest 3 Helse Sør 8 Helse Øst 10 Totalt 33 17 LMS i 2002: 10 LMS i 2005: 33 MER ENN TREDOBLING

13 Utfordringer Åpne opp for / spre medisinsk kunnskap - styrke pasientenes posisjon ifht å mestre egen helse – og ifht tjenestene Kurs / info – lavest mulig nivå - pasientopplæring – forebygging – tidlig intervensjon: tett forbundet Vekt på helsepedagogikk – gjensidig informasjon Evaluering / forskning / utvikling - også på feltet pasientopplæring


Laste ned ppt "Opplæring – i et helsepolitisk perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google