Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lov om spesialisthelsetjenesten m.m."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
av 2.juli 1999 (Erstatter Lov om sykehus av 19.juni 1069)

2 Lovens formål…. (§1) fremme helse
motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming

3 Forebygging Individuelt forebyggingsarbeid overfor den enkelte pasient
Veiledning av kommunehelsetjenesten

4 Lovens formål er videre…. (§1)
et kvalitetssikret tjenestetilbud et likeverdig tjenestetilbud best mulig utnyttelse av ressursene et tjenestetilbud som er tilpasset pasientens behov et tilgjengelig tjenestetilbud

5 Tilgjengelighet Geografisk tilgjengelighet Tilgjengelighet i tid
Sosial tilgjengeligeht Fysisk tilgjengelighet

6 Loven gjelder… (§1) Spesialisthelsetjenester som tilbys av: STAT
FYLKESKOMMUNE PRIVATE

7 Ansvar (§2) Sykehustjenester Laboratorietjenester
Radiologiske tjenester Akuttmedisinsk beredskap Medisinsk nødmeldetjeneste Ambulansetjeneste med bil eller båt (Fylkeskommunen) Luftambulanse (Staten)

8 Generelle oppgaver (§2)
Plikt til forsvarlighet Ventelisteregistrering Individuell plan Opplæring, etterutdanning og videreutdanning Informasjon

9 Forsvarlighet Plikt til forsvarlig yrkesutøvelse
I samsvar med en minstestandard Inkluderer at tjenestene følger med i den faglige utviklingen Forsvarlig organisering av virksomheten (utstyr, tilstrekkelig kompetanse, avklarte ansvarsforhold, forsvarlige vaktordninger, mm.)

10 Særlige plikter og oppgaver (§3)
Øyeblikkelig hjelp Journal- og informasjons-systemer Meldeplikt til fylkeslegen Kvalitetsutvalg Undervisning og opplæring ’Barn på sykehus’ Pasientansvarlig lege

11 Sykehusenes oppgaver (§3)
Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

12 Ledelse i sykehus (§3) En ansvarlig leder på alle nivåer
Departementet kan kreve at lederen skal ha bestemte kvalifikasjoner Medisinskfaglige rådgivere kan pekes ut for å sikre forsvarlighetskravet

13 Godkjenning av helseinstitusjoner og helsetjenester (§4)
Sykehus må godkjennes av departementet før det kan yte helsetjenester

14 Samarbeid (§5) Fylkeskommunen kan inngå samarbeidsavtale med en eller flere kommuner, fylkes-kommuner eller staten Regionalt samarbeid Regionale helseplaner

15 Helseregionene i Norge
1 Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland 2 Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder 3 Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 4 Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag 5 Nordland, Troms, Finnmark

16 Regional helseplan (4-årig strategisk plan)
Status og premisser (f.eks. befolkningens behov, tilgjengelige ressurser, vedtatte tiltak, forventet etterspørsel) Overordnete prioriteringer og mål (strategier/tiltak, økonomi, personale, ansvar og tidsplan) Prioritert tiltaksplan for planperioden

17 Finansiering (§6-2) Rammetilskudd (rammefinansiering)
Aktivitetsavhengige tilskudd (innsatsstyrt finansiering) Tilskudd til bestemte formål (øremerkede midler)

18 Pasientens bostedsfylke (§6-5)
Som bostedfylke regnes det fylket hvor pasienten har sin faste bopel. Dersom pasienten ikke har fast bopel, skal det fylket hvor pasienten har sitt faste oppholdssted regnes som bostedsfylke.

19 Egenbetaling (§6-9) Poliklinisk behandling (pasienten skal ikke betale dersom avtalen er mer enn en time forsinket) Behandling hos privatpraktiserende spesialist Kan kreves konsultasjonshonorar for avtalt time som ikke benyttes

20 Veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten (§7-4)
Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten (dvs. der tjenesten finansieres med offentlige midler) har plikt til å gi veiledning som er nødvendig for at den enkelte pasient kan få forsvarlig helsehjelp ’Systematisk veiledning’ rettet mot kommunehelsetjenesten som sådan, noe som evt kan ble en formalisert kommunikasjonskanal mellom nivåene

21 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
av 30.mars 1984, med endringer av 9.januar 1997

22 Tilsynsmyndighetene (§ 1)
Statens helsetilsyn har det overordnete faglige tilsyn med helsetjenesten i landet Fylkeslegen skal føre tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket

23 Internkontroll (§ 3) Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (kvalitetssikring/ -forbedring)


Laste ned ppt "Lov om spesialisthelsetjenesten m.m."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google