Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæringsplanen for nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæringsplanen for nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæringsplanen for nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven
Etikkarbeid i kommunehelsetjenesten – Oslo, v/seniorrådgiver Hanne Skui, Helsedirektoratet

2 Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven
Gir helsepersonell adgang til å yte helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Trådte i kraft 1. januar 2009

3 Hvorfor ny lovhjemmel? Behov for somatisk helsehjelp til ikke- samtykkekompetente som motsetter seg hjelpen Mangelfullt hjemmelsgrunnlag for å yte hjelp Helsepersonell i etisk dilemma; ulovlig helsehjelp eller omsorgssvikt? | 3

4 Formål Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade
Å forebygge og begrense bruken av tvang Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett. | 4

5 Virkeområde Somatisk helsehjelp som ytes av helsepersonell
Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke skal skje etter reglene i psykisk helsevernloven Pasienter må være over 16 år, mangle samtykkekompetanse, og motsette seg helsehjelpen Gjelder i hele helsetjenesten Uavhengig av arena, men tvungen innleggelse og tilbakeholdelse kan bare skje i helseinstitusjon.

6 Vilkårene Før det kan ytes tvungen helsehjelp, må tillitskapende tiltak ha vært forsøkt Dessuten: Unnlatelse av å gi helsehjelp må kunne føre til vesentlig helseskade på pasienten Helsehjelpen må anses nødvendig Tiltak må stå i forhold til behovet for hjelp Avsluttende helhetsvurdering. | 6

7 Gjennomføringen Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av helsehjelp skje ved tvang, eller andre tiltak for å omgå motstand Loven er ikke uttømmende om tillatte tiltak, men omtaler særskilt noen inngripende tiltak: Innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon Varslingssystemer Bevegelseshindrende tiltak Tiltak skal være minst mulig inngripende. Behovet skal vurderes fortløpende. | 7

8 Hvem kan fatte vedtak? Hvem kan fatte vedtak om bruk av tvang?
Helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen, vanligvis lege eller tannlege Den som fatter vedtak må være faglig kvalifisert til å vurdere alle konsekvenser av tvangen Vedtak om alvorlig inngrep treffes i samråd med annet kvalifisert personell | 8

9 Utfordringer ved kapittel 4 A
Regler som stiller store krav til helsepersonells kunnskap og faglige og etiske vurderinger, jf. bl.a.: Samtykkevurderingen Skjønnspregede vilkår; vesentlig, nødvendig, forholdsmessighet, helhetsvurdering Få begrensninger på type tiltak

10 Opplæringsplanen Mål:
Helsepersonell, ledere og personell i helseadministrasjon skal kjenne til det nye regelverkets ikrafttredelse, formål og grunnvilkårene for tvang, samt saksbehandling. Gjennomføring: Helsedirektoratet produserer opplærings- og veiledningsmateriell Fylkesmennene gir opplæring til ledere og opplæringsansvarlige i helsetjenestene Ledere og opplæringsansvarlige videreformidler kunnskapen innen egen virksomhet, jf. helsetjenestens opplæringsplikt: Kommunehelsetjenesteloven §§ 6-1 – 6-2 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-10 Internkontrollforskriften § 4c

11 Litt mer om tema for opplæringen
Reglene i pasientrettighetsloven kapittel 4 A  Etiske utfordringer Selvbestemmelse og samtykkekompetanse Forholdet til annet relevant regelverk Tillitskapende tiltak Plikten til opplæring og faglig forsvarlighet

12 Veilednings- og opplæringsmateriale
Rundskriv med lovtekst, kommentarer og sjekkliste for vedtak Opplæringsforedrag Studiehefte E-læringskurs Informasjonsfoldere til helsepersonell og til pasienter og pårørende Vedtaksmal Suppleringer i 2009

13 Studieheftet

14 Elæringen

15 Noen erfaringer fra opplæringen – så langt
Vanskelig juss og krevende helsefaglige avveininger - stort opplæringsbehov Inngang til temaet via refleksjoner rundt verdier, holdninger og egen praksis skaper engasjement Interaktivitet skaper engasjement Forankring og holdninger hos ledelse


Laste ned ppt "Opplæringsplanen for nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google