Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsstrategi for Møre og Romsdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsstrategi for Møre og Romsdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsstrategi for Møre og Romsdal
Utvikling av samarbeid og samhandling mellom kommunene og helseforetaket i gjensidig avhengighet ved utforming av framtidens helsetjenester til innbyggerne i fylket Overordnet samhandlingsutvalg 15. januar 2014 v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm

2 Eg får den hjelp eg treng, når eg treng det

3 Verdiskapning i makroperspektiv
Hvilken verdi skal vi skape for pasienten? Pasientens egenomsorg Redusert egenmestring Egenmestring Innbygger Pasient Innbygger Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenester

4 Utgangspunktet Brukerens behov og medvirkning
Et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene Kommunehelsetjenesten som grunnmur i helsetjenesten

5 Nasjonal status Samarbeidsavtaler er på plass
Bedre samarbeid mellom kommune og helseforetak 203 kommuner midler til øyeblikkelig hjelp døgntilbud (14 av 36 kommuner i Møre og Romsdal) Reduksjon i antall utskrivningsklare pasienter Styrket tjenestetilbud og kompetanse i kommunene

6 Kvalitet Å gjøre tingene riktig; Å gjøre de riktige tingene;
God pasientbehandling forutsetter for mange pasienter samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Vi må sike at henvisninger og epikriser gir gode ”stafettvekslinger” Vi må legge til rette for god koordinering og gode forløp for den enkelte pasient Å gjøre de riktige tingene; God ressursutnytting forutsetter at rett pasient får behandling på rett sted til rett tid Vi må kvalitetssikre rett grenseoppgang iht nasjonale faglige retningslinjer og en fornuftig arbeidsdeling

7 Stortingets forventninger til utvikling av spesialisthelsetjenesten
Økt kvalitet Kortere ventetid Ingen fristbrudd Ressurser/ bemanning Effekt av folkehelsesatsing og økt innsats fra 1. linjetjenesten Tid

8 Utfordringer i samhandlingsreformen
Kommunehelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten; Tettere oppfølging av de mest utsatte & kronikergruppene Tjenester 24/7; ikke bare elektive planlagte helse- og omsorgstjenester men også evne til å gi hjelp v/ behov (ø. hjelp) Bidra til å dempe behovet for helsetjenester Desentralisere det vi kan Bygge opp tjenester ut fra hva kommunene mener de trenger for å kunne gjøre sin jobb Felles ansvar; Avtaler om fordeling av ansvar og samarbeid Bedre håndtering av «utskrivingsklare» Ny pasient/ brukerrolle Helsefremmende og forebyggende arbeid Rett behandling på rett sted til rett tid 8

9 Muligheter for å påvirke forbruk av spesialisthelsetjenester;
Kommunene; Primær-, sekundær- og tertiærforebyggende tiltak Åpningstid og tilgjengelighet av tjenester 24/7 Tilgjengelighet til fastlegen Alternative tilbud til sykehus Benchmarking av henvisnings/ innleggelsesrater Kvalitets- og kompetansekrav Gode forløp før og etter sykehus Sykehus; Benchmarking av forbruksmønster og kapasitet Utbygging av tjenester som kan være alternativ til innleggelse Samarbeid med avtalespesialister og andre aktuelle tilbydere Forebygge reinnleggelser Bruker- og pårørendeopplæring Støttetjenester til kommunene Kjennskap og tillit til primærhelsetjenesten

10 Tidsplan samhandlingsstrategi
Identifisering av hovedspørsmål og utfordringer innen april 2014 Langsiktig - arbeidet med gode løsninger og pasientforløp


Laste ned ppt "Samhandlingsstrategi for Møre og Romsdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google