Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisning Registrering av henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist ”Helsehjelp” Tilby behandlinstidspunkt ”Individuelle behandlingsfrister”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisning Registrering av henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist ”Helsehjelp” Tilby behandlinstidspunkt ”Individuelle behandlingsfrister”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisning Registrering av henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist ”Helsehjelp” Tilby behandlinstidspunkt ”Individuelle behandlingsfrister” Start ”Individuell frist” Versjonsdato 12.08.03

2 Sist viste bilde ”Styringsmåltall” som følges spesielt i prosjektet Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlingstidspunkt Antall dager mellom registrert henvisning og vurdert henvisning Kritisk avvik: > 30 dager Antall pasienter med overført ansiennitetsdato fordelt på PAS -status Antall dager mellom ansiennitetsdato og start behandling Antall pasienter som får tilbud som ikke fyller krav til ”rett til helsehjelp” Antall returnerte henvisninger fordelt på årsak Antall pasienter som vil vente ut over frist Lengde på frister som blir gitt Antall brudd på behandlingsfrist Og lengde på overskridelse Behandling

3 Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlingstidspunkt Individuelle behandlingsfrister Denne delen av prosessen er regulert i lov og forskrift. Hvert enkelt foretak er ansvarlig for systemer for å imøtekomme kravene (internkontroll) Denne delen av prosessen er regulert gjennom krav stilt i prosjektet individuell behandlingsfrist (forskrift vil komme) Denne delen av prosessen er regulert i lov og forskrift. fortsett PAS- status Styrings- måltall Behandling

4 Primærlege Spesialister Annet sykehus Henvisning EDB Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlinstidspunkt klikk Registrering henvisning Overført ansiennitetsdato. PAS- status Styrings- måltall Behandling

5 Primærlege Spesialister Annet sykehus Henvisning Krav til henvisning •medisinskfaglige forhold (sykdomsdebut, utviklingstrekk, aktuelle symptomer og tegn) •grader av funksjonstap, smerter eller andre plager •relevante sosiale og trygdemessige forhold •pasientens/pårørendes postadresse /telefonadresse (også arbeidssted og/eller mobiltelefon) Ved overføring mellom spesialisthelsetjenester skal det utformes skriftlig informasjon om •diagnose,symptomatologi •resultat av supplerende undersøkelser •begrunnelse for overføringen som et minimum følge pasienten •ansiennitetsdato Adressert til sykehusets avdelingsadresse Registrering henvisning EDB Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlinstidspunkt Overført ansiennitetsdato. PAS- status Styrings- måltall Behandling

6 Åpne post Henvisning Registrere i PAS Åpne E-henvisning Sortere til leger PAS Ansiennitetsdato (erstattes med evt overført ansiennitetsdato) Overført ansiennitetsdato. EDB- Henvisning Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlinstidspunkt Forskrift om venteliste- registrering Vurdering av henvisning slutt ”30.dager” Start ”30.dagers frist” PAS- status Styrings- måltall Behandling

7 Vurdere om henvisningen gir grunnlag for beslutn. Henvisning Henvisning indikerer ikke at pasienten trenger spesialist- helsetjeneste trenger tilleggsinformasjon Avbestill Vent.dat Tilstrekkelig grunnlag for vurdering Etterspørre tilleggsinfo Vurdering av utredn / behand.frist Returner henvisning PAS Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlinstidspunkt Utforme råd til henviser Status ”returnert”. Omsorgsperiode lukkes Evt innkalle pasient Pasientrettighetsloven ”30.dagers frist” fortsetter Til venteliste PAS- status Styrings- måltall Det skal framgå av brevet at henviser er ansvarlig for å informere pasienten Brev nr xx Brev nr xx (henviser og pasient) Behandling

8 Vurdere ”rett til nødv. helsehjelp.” Faller utenom kriteriene for ” Rett til nødvendig helsehjelp” ”Rett til nødvendig helsehjelp” Bestemme frist for beh. /utred. Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlinstidspunkt Pasientrettighetsloven Vurdering av utredn / behand.frist Prioriteringsforskriften Til venteliste PAS- status Styrings- måltall ”30. dagers frist” forts. Behandling

9 Kontakt pasient Vurdere kapasitet Føres på ”venteliste” med frist frist Avd. program Har kapasitet Har ikke kapasitet Til innkallings- prosess xx Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlinstidspunkt Informer om konklusjon Informer om rett til subsidiær. Informer om alternativer. Fyll ut skjema xxx Subsid. tilbud finnes Registrer i PAS Avviklingskode Søk etter subsidiært tilbud gir ikke resultat Venteliste PAS Behandlings frist PAS- status Styrings- måltall ”søke subs.tilbud” Til subsidiært behandlingssted slutt ”30.dager” Tilbake til start ”30.dagers frist” Brev nr xx Finner ikke ledig kapasitet Vente liste x Ikke tillatt å sette pasienten på venteliste Gjelder pasienter som har bostedadresse i sykehusområdet. Andre returneres henvisende instans. Pasienten aksepterer tilbud Pasienten aksepterer ikke tilbudet Avslutt. Registrer i PAS Avviklingskode Pasienten ønsker å vente ut over frist særskilt saksbehandling Behandling •Henvisende instans •Pasient

10 Pasientrettighetsloven § 2 Rett til helsehjelp 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Retten til helsehjelp gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Retten til helsehjelp gjelder i offentlig finansiert spesialisthelsetjeneste i riket og andre tjenesteytere i den utstrekning regionale helseforetak eller helseforetak har inngått avtale med disse om tjenesteyting, og innen de grenser som kapasiteten setter. Kongen kan gi forskrifter om hva som skal anses som helsehjelp pasienten kan ha rett på, og tidsfristen for gjennomføring av dette. § 2-2. Rett til vurdering Pasient som henvises til offentlig sykehus eller spesialistpoliklinikk, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes eller pasienten innkalles til undersøkelse. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering. § 2-3. Rett til fornyet vurdering Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand. Forrige bilde

11 Pasientrettighetsloven § 2 Rett til helsehjelp 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Retten til helsehjelp gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Retten til helsehjelp gjelder i offentlig finansiert spesialisthelsetjeneste i riket og andre tjenesteytere i den utstrekning regionale helseforetak eller helseforetak har inngått avtale med disse om tjenesteyting, og innen de grenser som kapasiteten setter. Kongen kan gi forskrifter om hva som skal anses som helsehjelp pasienten kan ha rett på, og tidsfristen for gjennomføring av dette. § 2-2. Rett til vurdering Pasient som henvises til offentlig sykehus eller spesialistpoliklinikk, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes eller pasienten innkalles til undersøkelse. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering. § 2-3. Rett til fornyet vurdering Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand. Forrige bilde

12 Forskrift om ventelisteregistrering Forrige bilde § 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder 1.Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som et regionalt helseforetak har inngått avtale om tjenesteyting med i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd. 2.Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som eies av et regionalt helseforetak. § 2. Definisjon av venteliste Med venteliste menes i denne forskrift EDB-basert register med ordnede opplysninger om pasienter som venter på undersøkelse eller behandling ved institusjon. § 3. Ventelisteregistrering Institusjon som faller inn under § 1 skal føre venteliste over pasienter som er registrert for undersøkelse eller behandling. Det skal fremgå av ventelisten om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1, og om det søkes om innleggelse, dagbehandling eller poliklinisk behandling. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, jf. pasientrettighetsloven § 2-1 første ledd, skal ikke registreres på venteliste. Henvisninger registreres på mottaksdato. Mottaksdato er den dag henvisningen er mottatt av institusjonen. § 4. Oppdatering av ventelistene Institusjonen skal til enhver tid holde ventelistene oppdatert. Strykning av henvisning fra ventelisteregisteret skal skje den dato behandlingen påbegynner. Også pasienter som ikke lenger er aktuelle for den planlagte undersøkelse eller behandling, skal strykes fra ventelisten. De pasienter som har vært registrert på venteliste i seks måneder skal kontaktes med forespørsel om henvisningen fortsatt er aktuell. § 5. Rapportering til departementet De regionale helseforetakene skal sørge for elektronisk rapportering av ventelistedata til helsedepartementet hvert tertial

13 Forskrift om ventelisteregistrering Forrige bilde § 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder 1.Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som et regionalt helseforetak har inngått avtale om tjenesteyting med i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd. 2.Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som eies av et regionalt helseforetak. § 2. Definisjon av venteliste Med venteliste menes i denne forskrift EDB-basert register med ordnede opplysninger om pasienter som venter på undersøkelse eller behandling ved institusjon. § 3. Ventelisteregistrering Institusjon som faller inn under § 1 skal føre venteliste over pasienter som er registrert for undersøkelse eller behandling. Det skal fremgå av ventelisten om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1, og om det søkes om innleggelse, dagbehandling eller poliklinisk behandling. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, jf. pasientrettighetsloven § 2-1 første ledd, skal ikke registreres på venteliste. Henvisninger registreres på mottaksdato. Mottaksdato er den dag henvisningen er mottatt av institusjonen. § 4. Oppdatering av ventelistene Institusjonen skal til enhver tid holde ventelistene oppdatert. Strykning av henvisning fra ventelisteregisteret skal skje den dato behandlingen påbegynner. Også pasienter som ikke lenger er aktuelle for den planlagte undersøkelse eller behandling, skal strykes fra ventelisten. De pasienter som har vært registrert på venteliste i seks måneder skal kontaktes med forespørsel om henvisningen fortsatt er aktuell. § 5. Rapportering til departementet De regionale helseforetakene skal sørge for elektronisk rapportering av ventelistedata til helsedepartementet hvert tertial

14 Forskrift om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp Forrige bilde § 2 Rett til nødvendig helsehjelp Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd, når: 1.pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes og 2.pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen og 3.de forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt. Med ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet menes at pasientens livskvalitet uten behandling merkbart reduseres som følge av smerte eller lidelse, problemer i forbindelse med vitale livsfunksjoner som for eksempel næringsinntak, eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå. Med forventet nytte av helsehjelpen menes at det foreligger god dokumentasjon for at aktiv medisinsk behandling kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan forverres uten behandling eller at behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av behandlingen. § 3. Frist for nødvendig helsehjelp Pasienter som oppfyller vilkårene i § 2 har rett til helsehjelp innen den tid medisinsk forsvarlighet krever. Det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion skal sørge for at pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp etter § 2 i denne forskriften, får tilbud om helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten innen den tid som følger av første ledd. Dette gjelder bare innen offentlig finansiert institusjon i riket eller fra en annen tjenesteyter som det regionale helseforetaket har inngått avtale med om yting av slik helsehjelp.

15 Pasientrettighetsloven § 2 Rett til helsehjelp 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Retten til helsehjelp gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Retten til helsehjelp gjelder i offentlig finansiert spesialisthelsetjeneste i riket og andre tjenesteytere i den utstrekning regionale helseforetak eller helseforetak har inngått avtale med disse om tjenesteyting, og innen de grenser som kapasiteten setter. Kongen kan gi forskrifter om hva som skal anses som helsehjelp pasienten kan ha rett på, og tidsfristen for gjennomføring av dette. § 2-2. Rett til vurdering Pasient som henvises til offentlig sykehus eller spesialistpoliklinikk, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes eller pasienten innkalles til undersøkelse. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering. § 2-3. Rett til fornyet vurdering Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand. Forrige bilde

16 AVSLUTTET BEHANDLING PÅBEGYNT UTREDNING PÅBEGYNT BEHANDLING 1 VENTETID TILTAK 113 23 23 1 1 SAKSBEH.- PERIODEN DAGINNLEGGELSE D POLIKLINIKK P I F Status i omsorgsperioden Status i omsorgsperioden for Omsorgsnivå SØKNADEN VURDERT Forrige bilde

17 Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlinstidspunkt PAS- status Styrings- måltall Søke etter subs.alternat. Helseforetakets ventelistetjeneste RHF- venteliste tjeneste rådgivning Søke HF vente- liste tjeneste tilbake Forrige bilde Kontakt pasient Vurdere kapasitet Føres på ”venteliste” med frist frist Avd. program Har kapasitet Har ikke kapasitet Til innkallings- prosess Informer om konklusjon Informer om rett til subsidiær. Informer om alternativer. Venteliste PAS Behandlings frist slutt ”30.dager” Tilbake til start ”30.dagers frist” Brev nr xx Behandling

18 Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlinstidspunkt Pasienten ønsker å vente ut over frist Vurdere ventetid Venting forsvarlig Fastsett ny ventetid Meddel pasient og lege Til pasient Til henvisende lege Registrer i PAS Statud ?? Særskilt saksbehandling Venting medisinsk uforsvarlig PAS- status Styrings- måltall tilbake Forrige bilde Behandling

19 Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlinstidspunkt PAS- status Styrings- måltall Pasienten ønsker å vente ut over frist Vurdere ventetid Venting forsvarlig Fastsett ny ventetid Meddel pasient og lege Til pasient Til henvisende lege Registrer i PAS Statud ?? Venting medisinsk uforsvarlig Kontakt pasient Informer om konklusjon Informer om rett til subsidiær. Pasienten aksepterer subsidiært tilbud Pasienten ønsker fortsatt forlenget ventetid Utform skriftlig informasjon Til pasient Pas. Sign. Fastsett ny ventetid Registrer i PAS tilbake Tilbake til ordinær saksbeha Forrige bilde Behandling

20 xx Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Tilby behandlinstidspunkt Fyll ut skjema xxx Registrer i PAS Avviklingskode PAS- status Styrings- måltall Til subsidiært behandlingssted Brev nr xx Pasienten aksepterer tilbud Forrige bilde Behandling

21 Henvisning Registrering henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist Behandling Tilby behandlinstidspunkt PAS- status Styrings- måltall Forrige bilde PAS status PAS- status


Laste ned ppt "Henvisning Registrering av henvisning Vurdering av henvisning Vurdering av behandlingsfrist ”Helsehjelp” Tilby behandlinstidspunkt ”Individuelle behandlingsfrister”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google