Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalifiserende moduler i fagskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalifiserende moduler i fagskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalifiserende moduler i fagskolen
Gunnar Visnes Norsk Teknologi Lærerkonferanse Fagskolen

2 Fagskolens utfordringer
Rammevilkår Fagskoleutdanning er: yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse som har et omfang fra et halvt studieår til to studieår. som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder Forpliktende samarbeidsarena med bransjen? Er fagskolen tilstrekkelig tilpasset næringslivets kompetansebehov? Lærerkonferanse Fagskolen

3 Fagskolens utfordringer
Hvem er målgruppen? Hvilket marked leverer fagskolen til? Hvordan er produktet tilpasset markedet? Hvilke rutiner har fagskolen for løpende markedstilpasning? Lærerkonferanse Fagskolen

4 Fagskolens utfordringer
Økonomi Offentlig finansiert Kostnader pr. helårsstudent Næringslivets deltagelse Hele verdikjeden Forelesninger Utstyr Lærerkonferanse Fagskolen

5 Fagskolens utfordringer
Tilstrekkelig driftsgrunnlag Hvor mange studietilbud og hvor Samarbeid mellom fagskoler Samarbeid mellom fylkeskommuner Små fag og landslinjer (Kulde) Lærerkonferanse Fagskolen

6 Fagskolens utfordringer
Relevante utdanningstilbud Norsk Teknologi prioriterer fagskoleutdanning som formelle kvalifikasjonskrav El.installatør Ekom autorisasjon Kulde Energirådgiver KEM etc Personer som forestår bør ha minimum toårig fagskoleutdanning Bedriftsledelse med IK og KS er prioriterte kompetansekrav fra fagmyndighetene (DSB og PT og IK forskriften) Utdanningstilbud tilrettelegges i samarbeid med bransjen Nasjonal plan som grunnlag Lærerkonferanse Fagskolen

7 Elektrobransjen har behov for:
En 2-årig fagskoleutdanning som: ivaretar PTs, FKEs, IKs og NOKUTs krav gir mulighet til påbygging og etterutdanning av formell kompetanse og spesialiseringer Lærerkonferanse Fagskolen

8 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk FKE
§ 11. Kvalifikasjoner for den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg Den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg, skal ha formell teoretisk og praktisk elsikkerhetsutdanning som minst tilsvarer kravene til elektroinstallatør, og tilleggskompetanse som er relevant for de elektriske anlegg vedkommende skal forestå utførelse og vedlikehold av. Lærerkonferanse Fagskolen

9 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen
Veiledning til FKE Til § 11, Kvalifikasjoner til den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg Elektroinstallatør Elektroinstallatør er en person som har bestått en egen prøve og som forutsettes å ha minst følgende utdanning: Eksamen fra teknisk høyskole, ingeniørhøyskole eller to-årig teknisk fagskole, linje for elkraftteknikk. For tekniker (teknisk fagskole) kreves at vedkommende må være elektromontør gruppe L. Videre kreves to års allsidig praksis som tekniker, eller fire års praksis som elektromontør gruppe L ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse av høyspenningsanlegg (elektro- installatør gruppe H), kreves for tekniker ytterligere minst ett års allsidig høyspenningspraksis som tekniker ved installasjonsvirksomhet. For at en elektroinstallatør skal anses som tilstrekkelig kvalifisert til å forestå utførelse av elektriske anlegg innenfor spesielle områder, som energiforsyningsanlegg, maritime installasjoner, automatiseringsanlegg, elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, elektriske anlegg i heiser mv., forutsettes vedkommende å kunne dokumentere nødvendige tilleggskompetanse. For at virksomheten skal anses kvalifisert, må både den som forestår og den som utfører kunne dokumentere sin kompetanse innenfor det aktuelle område. Det vises også til gjeldende bestemmelser om registrering av virksomhet som prosjekterer, vedlikeholder og utfører arbeid på elektriske anlegg. Lærerkonferanse Fagskolen

10 2-årig fagskoleutdanning elkraft
Dagens modell Lokale, valgbare emner 10 fp Hovedprosjekt 9 fp år 2 60 fp Fordypningsmoduler 1: (energiproduksjon, distribusjon og installasjoner) fp Fordypningsmoduler 2: (automatiserte anlegg og elektriske maskiner) 19 fp + tegning 1fp fp DSB forutsetter at dagens 2årige fagskoleutdanning i elkraftteknikk legges til grunn for godkjenningen Grunnlagsmoduler 26 fp år 1 60 fp Norsk og eng. kommunikasjon (7+3) 10 fp Matematikk og fysikk (6+4) 10 fp LØM 14 fp Lærerkonferanse Fagskolen

11 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen
Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften) § 1. Formål Formålet med forskriften er å sikre at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt, og at personell i virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold har nødvendige kvalifikasjoner. § 2. Virkeområde Forskriften gjelder krav om autorisasjon av virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett. Forskriften omfatter ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. § 5. Krav om kvalifisert person Autorisert virksomhet skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til kvalifisert person. Kvalifisert person skal ha utdanning tilsvarende eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag ett års relevant praksis Lærerkonferanse Fagskolen

12 Ekom autorisasjonskrav
Fagskoletilbud på 15 fagskolepoeng Utviklet av fagskolen i Horten og Bergen (elektronikk) i samarbeid med Post- og Teletilsynet og Norsk Teknologi Likhet i kvalifikasjonskrav for ekom og elinstallasjon Lærerkonferanse Fagskolen

13 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen
Bransjens behov Ekom fagskole spesialisering som frivillig påbygging eller etterutdanning Ekom spesialisering 15 fp er ikke fagskoleutdanning Ekom spesialisering 15 fp 2-årig elkraft utdanning 2-årig elektronikk utdanning Lærerkonferanse Fagskolen

14 Fagskoleutdanninger kan tilpasses bedre til elektrobransjens behov
Ivaretar PTs og FKEs krav Ivaretar PTs krav Ivaretar FKEs krav Ekom spesialisering 15 fp Ekom spesialisering 15 fp NOKUT: Påbygging fra annen utdanning er ikke fagskoleutdanning Ekom spesialisering 15 fp 2-årig elkraft utdanning 2-årig elektronikk utdanning 2-årig automasjon utdanning 2-årig elkraft utdanning Lærerkonferanse Fagskolen

15 Fagskole elkraft m/spesialisering 2. studieår
Side 1 Fagskole elkraft m/spesialisering 2. studieår Forslag til nytt 2. år med spesialiseringsmodul elenergi: Utdanningsplan presenteres med en spesialisering i elkraft på 15 fp, der lokale emner er lagt inn i spesialiseringsmodulen og faglig innhold styrker de øvrige emnene. Dagens modell Lokale, valgbare emner 10 fp Hovedprosjekt 9 fp Fordypningsmoduler 1: (energiproduksjon, distribusjon og installasjoner) fp Fordypningsmoduler 2: (automatiserte anlegg og elektriske maskiner) 19 fp + tegning 1fp fp Hovedprosjekt 9 fp 2. år 60 fp Spesialisering elenergi inkl. lokale emner 15 f Fordypningsmoduler 36 fp Grunnlagsmoduler 26 fp 1. år 60 fp Norsk og eng. kommunikasjon (7+3) 10 fp Matematikk og fysikk (6+4) 10 fp LØM 14 fp Lærerkonferanse Fagskolen

16 Forslag til ny fagskole elkraft med spesialiseringer
Side 2 Forslag til ny fagskole elkraft med spesialiseringer Hovedprosjekt Hovedprosjekt 9 fp Elenergi spesialisering fp. Delemne 1 (energiproduksjon, distribusjon og forbruk /installasjoner) 8fp Delemne 2 (automatiserte anlegg og elektriske maskiner) fp. Ekom spesialisering fp «Ekom-modul» Eventuell annen spesialisering 15 fp Spesialiseringer Fordypningsemne 1 (energiproduksjon, distribusjon og forbruk /installasjoner) fp Fordypningsemne 2 (automatiserte anlegg og elektriske maskiner) fp Faglig ledelse +lokale (valgbare) emner 10 fp 2.år Fordypningsemner Elektroteknikk m/dok 12 fp Elektroniske systemer m/dok 12 fp 1. år Yrkesrettet kommunikasjon (9+3) 12 fp Anvendt matematikk og fysikk (6+4) 10 fp LØM 14 fp Lærerkonferanse Fagskolen

17 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen
Kvalifikasjonsbehov for ledelse av elektroinstallasjonsbedrift Alle virksomheter skal ha et aktivt fungerende internkontrollsystem som er: tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i medhold av HMS- og sikkerhetslovgivningen Lover og regler skal følges av alle ansatte i det daglige virke Teknologi og fag - Dimensjonering - Prosjektering - Prosjektledelse - NEK 400 Enøk PBL Ekom III Rammebetingelser - Lover - Forskrifter - LOK IK-forskrift - FSE - AML - FEL - FEU - FEK II Bedriftsledelse - internkontroll - kvalitetssikring I Lærerkonferanse Fagskolen

18 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen
§ 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer - 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen,for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf. Frivillige sertifikater kan også inngå som en del av dokumentasjonen Lærerkonferanse Fagskolen

19 Fagskolens utfordring ?
Fagskolen er minstekrav til elinstallatør Mer enn 70% av rekrutteringen kommer fra fagskolen Mer enn 50 % stryker på installatørprøven DSB er ikke fornøyd med elektrobedriftenes kvalitet (for mange feil, mangler og skader) Evaluering av installatørprøven viste at den har nødvendig faglig innhold og nivå Hvordan forholder fagskolen seg til dette ? Lærerkonferanse Fagskolen

20 Elektrobransjen har behov for:
En 2-årig fagskoleutdanning som: Ivaretar FKEs og PTs krav på en forsvarlig måte Bedriftsledelse Kvalitet Holdninger Skader Fagkompetanse Implementering av bedriftens IK system blant alle ansatte i det daglige virke Lærerkonferanse Fagskolen

21 Gruppearbeid Forslag til ny fagskole elkraft med spesialiseringer
Hovedprosjekt Hovedprosjekt 9 fp Elenergi spesialisering 15fp. Forslag til delemner, innhold og omfang ? Ekom spesialisering 15fp «Ekom-modul» Eventuell annen spesialisering 15 fp Spesialiseringer Fordypningsemner 36 fp Forslag til emner, innhold og omfang ? 2.år Fordypningsemner Grunnlagsemner 24 fp Forslag til emner, innhold og omfang ? Grunnlagsemner 1. år Yrkesrettet kommunikasjon (9+3) 12 fp Anvendt matematikk og fysikk (6+4) 10 fp LØM 14 fp Lærerkonferanse Fagskolen

22 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen
Gruppearbeid TIP og bygg Vurder behov for spesialiseringer og lag forslag til nasjonal plan Hovedprosjekt Hovedprosjekt 9 fp Spesialisering ? fp. Forslag til delemner, innhold og omfang ? Spesialisering 2 ? fp «Ekom-modul» Eventuell annen spesialisering ? fp Spesialiseringer Fordypningsemner ? fp Forslag til emner, innhold og omfang ? 2.år Fordypningsemner Grunnlagsemner 24 fp Forslag til emner, innhold og omfang ? Grunnlagsemner 1. år Yrkesrettet kommunikasjon (9+3) 12 fp Anvendt matematikk og fysikk (6+4) 10 fp LØM 14 fp Lærerkonferanse Fagskolen

23 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen
Næringslivet er avhengig av fagskolen som kompetansetilbyder Norsk Teknologi ønsker å bidra i utviklingen av en god fagskole Takk for oppmerksomheten ! Lærerkonferanse Fagskolen


Laste ned ppt "Kvalifiserende moduler i fagskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google