Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tore Mauseth, plan- og miljørådgiver Årsmøte Støyforeningen 15.mars 2012 Støyhåndtering etter plan- og bygningsloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tore Mauseth, plan- og miljørådgiver Årsmøte Støyforeningen 15.mars 2012 Støyhåndtering etter plan- og bygningsloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tore Mauseth, plan- og miljørådgiver Årsmøte Støyforeningen 15.mars 2012 Støyhåndtering etter plan- og bygningsloven

2 2 Planregelverket 2 Plan- og bygningsloven •Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging •Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging •Statlige retningslinjer for behandling av støy i arealplaner •Byggteknisk forskrift •(Byrettet støyveileder)

3 3 Plan- og bygningsloven Loven skal ivareta •samfunnets ressurser •bærekraftig utvikling •langsiktige løsninger •barn og unges oppvekstvilkår •estetikk •åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning

4 4 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Regjeringen forventer at •støy reduseres og forebygges •det legges til rette for fysisk aktivitet

5 5 Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging Retningslinjen skal fremme •samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse •økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene •effektiv trafikkavvikling •miljømessig gode løsninger •trygge lokalsamfunn og bomiljø •god trafikksikkerhet Fortetting i byggesonen – sentrale miljøkvaliteter må alltid ivaretas !

6 6 Statlige retningslinjer for behandling av støy i arealplaner (T-1442) Retningslinjen gir føringer for •kommunalt støytemakart; støysoner, stille områder og avviksområder •støyfølsomt bruksformål •stille områder •ny støyende virksomhet •bygge- og anleggsvirksomhet

7 7 Byggteknisk forskrift Forskrift i medhold av loven som skal •ivareta planlegging, prosjektering og utførelse av byggetiltak •gi god visuell kvalitet •sikre at krav til sikkerhet, miljø, helse og energi oppfylles •sikre innendørs lydnivåer etter norsk standard •ivareta utendørs lydnivåer etter T-1442

8 8 Byrettet støyveileder Veilederen skal •konkretisere nasjonale føringer - for bruk i by •bidra til at støyforhold problematiseres tidlig i arealplanleggingen •fremme helhetlig, forutsigbar og systematisk støyhåndtering Temakart Plangrep Støyfaglig utredning Planbestemmelser

9 9 Ny kommuneplan 2013 Forslag om bruk av •støytemakart •planbestemmelser •(retningslinjer) Aktuelle kartprodukter i ny kommuneplan (eksempler): Strategikart Juridisk kartHensynssonekartTemakart NaturKultur Støy

10 10 Konkrete virkemidler etter planregelverket Tilrettelegge for •gående •syklende •kollektivtreisende •nærfriluftsliv Konsentrert fortetting og riktig lokalisering av •bolig, skole, barnehage og helseinstitusjoner •ny støyende virksomhet

11 11 Konkrete virkemidler etter planregelverket Ivareta lydkvaliteter i •stille områder •viktige friluftsområder •viktige byrom Krav til •permanent støyende virksomhet •temporær støyende virksomhet (anleggsstøy)

12


Laste ned ppt "Tore Mauseth, plan- og miljørådgiver Årsmøte Støyforeningen 15.mars 2012 Støyhåndtering etter plan- og bygningsloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google