Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arealpolitikk Ole Haabeth, fylkesordfører Østfold Fylkesordførernes sommermøte 8. aug 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arealpolitikk Ole Haabeth, fylkesordfører Østfold Fylkesordførernes sommermøte 8. aug 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arealpolitikk Ole Haabeth, fylkesordfører Østfold Fylkesordførernes sommermøte 8. aug 2011

2 Forvaltningsreformen og ny Pbl gir fylkeskommunen en tydeligere rolle som planmyndighet Fylkeskommunen har nå hovedansvaret for å samordne virksomheten i fylket gjennom de regionale planene Fylkeskommunen fikk nye virkemidler, bl.a. regionale planbestemmelser Regionale planer blir viktige klimavirkemidler Planene vil danne et felles grunnlag for regionen, slik at man kan oppnå større forutsigbarhet fra det offentlige Planene kan gi større forståelse av arealkonflikter og samordne mål og virkemidler

3 Fra Ot. Prp. nr 10 (2008-2009) om gjennomføring av forvaltningsreformen: ”Cicero anslår at omtrent 20 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser er knyttet til kommunale aktiviteter og aktivitet på områder kommunene kan påvirke gjennom sine virkemidler”

4 Arealforbruk per innbygger Tettsteder og tetthet, nøkkeltall 2007 (Asplan Viak):

5 Transporteffektivitet Å utvikle arealene slik at transportbehovet blir minst mulig Å utvikle gode, funksjonelle byer og tettsteder med høy arealutnyttelse

6 Oppfølging av Osloregionens areal- og transportstrategi Fra Osloregionens areal- og transportstrategi: ”…Det må derfor utvikles et samordnet areal- og transportsystem, der innbyggerne bor tettere og reiser mer kollektivt enn i dag. En slik utvikling vil være et viktig bidrag i en mer bærekraftig retning…”

7 Arealstrategi for Nedre Glomma – et kartutsnitt

8 Sterke føringer for arealbruk er et avgjørende virkemiddel for å oppnå målene i fylkesplanens samfunnsdel. Langsiktige grenser for by- og tettstedsutvikling, romslig med arealer innenfor, men med strenge retningslinjer som styrer arealbruken innenfor grensene. Det kreves fortetting –for å bygge opp om eksisterende senterstruktur og kollektivtrafikk –av jordvern- og landskapshensyn –for å redusere transportomfang og klimautslipp –Fordi mer kompakte byer med god funksjonalitet vil bidra til bedre folkehelse.

9  Langsiktig grense og rekkefølgebestemmelse fastsettes endelig gjennom første kommuneplanprosess - sikrer lokalt handlingsrom  Krav om samarbeid innad i hver delregion – for å sikre regionalt perspektiv Erfaringer og utfordringer: -Varierende erfaring med samarbeid -Ulikt utgangspunkt for kommunene i gjeldende kommuneplaner -Gjennomføringsevne -Kommuneplaner etter 2009: Innsigelser, bytte av arealer og utsettelse av prosessen

10 Den nye fylkesplanen er et viktig verktøy for å nå målene om en bærekraftig utvikling i Østfold

11 Fylkesplanens arealstrategi vil gi et trendbrudd for arealbruken i Østfold og gi høy transporteffektivitet, lavt arealforbruk og lave klimagassutslipp. Fordi:

12 Fylkesplanen er utarbeidet gjennom en omfattende medvirkningsprosess som har skapt stort engasjement og forankring av mål og strategier. Fordi:

13 Fylkesplanen vil bli et effektivt samordningsverktøy for bærekraftig utvikling, dersom den følges opp og forplikter alle sentrale aktører, særlig staten, kommunene og fylkeskommunen selv. Fordi:


Laste ned ppt "Arealpolitikk Ole Haabeth, fylkesordfører Østfold Fylkesordførernes sommermøte 8. aug 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google