Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I HEDMARK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I HEDMARK"— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Fokus på spredt bebyggelse i LNF-områder, nye løsninger - kan dispensasjoner unngås? av: Hanne Finstad rådgiver – plan og samfunn fylkesmannens landbruksavdeling Fred og ro

2 LNF-områdene Omfatter 95 % av arealene
FYLKESMANNEN I HEDMARK LNF-områdene Omfatter 95 % av arealene i disse områdene styrer sektorlovene I LNF-områder er det ikke tilatt med annen bygge-og anleggsaktivitet enn den som har tilknytning til “stedbunden næring” - men

3 Det er et økt fokus på spredt utbygging
FYLKESMANNEN I HEDMARK Det er et økt fokus på spredt utbygging Aktualisert gjennom bla: Landbruk pluss – bosetting Tilleggsnæringer på landbrukseiendommer Katt og kaniner – og et småbruk på Høland Større fokus på mangfold og valgfrihet Trender i tida – speilvending av boform Tett/spredt

4 Mest aktuelt med spredt bebyggelse dersom:
FYLKESMANNEN I HEDMARK Mest aktuelt med spredt bebyggelse dersom: kommunen ønsker å støtte opp om eksisterende grendesamfunn – funksjoner som skole, nærmiljø det bygges svært lite utbyggingen skal skje over lang tid det er ikke hensiktsmessig å omdisponere større områder ønske om næring tilknyttet landbrukseiendommer

5 Spredt utbygging bør: FYLKESMANNEN I HEDMARK
tilrettelegges gjennom plan - dispensasjoner gir fragmentert og lite helhetlig utvikling Spredt utbygging krever - gjennomtenkt politikk - faglig underlagsmateriale og temaunderlag - kriterier for utvelgelse av områder - godt samarbeid med sektormyndigheter - medvirkning og dialog med aktører

6 Avklaring av spredt bebyggelse:
FYLKESMANNEN I HEDMARK Avklaring av spredt bebyggelse: Kommuneplan Byggeområder LNF-C (pbl § 20-4 andre ledd bokstav c) diffrensiere LNF - retningslinjer, grønn strek Reguleringsplan områder avklart i KP områder ikke avklart i KP Dispensasjoner §7 særlige grunner

7 Til LNF-områder FYLKESMANNEN I HEDMARK
kan det gjennom § 20.4 andre ledd, bokstav c gis bestemmelser om omfang og lokalisering av spredt boligbebyggelse fritidsbebyggelse og ervervsbebyggelse, som ikke er tilknyttet stedbunden næring Tiltaka krever forskjellig vurdering – f.eks gir ny veileder ”Plan – og bygyningsloven og landbruk Pluss” føringer for tilleggsnæringer i landbruket

8 Bestemmelsene skal avklare: omfang – antall enheter lokalisering
FYLKESMANNEN I HEDMARK Bestemmelsene skal avklare: omfang – antall enheter lokalisering type bebyggelse om bebyggelsesplan skal kreves Sektormyndigheter må kunne ta stilling til områdene – krav til entydighet

9 Overordna føringer: Rikspolitiske retningslinjer
FYLKESMANNEN I HEDMARK Overordna føringer: Rikspolitiske retningslinjer landskapskonvensjonen (EU) aktuelle stortingsmeldinger lovverk fylkesdelplaner: Retningslinjer for areal, jfr. SMAT

10 Hjelp for å vurdere egnede områder:
FYLKESMANNEN I HEDMARK Hjelp for å vurdere egnede områder: Temadata og kart Kjerneområder for landbruk, markslag kulturlandskap Naturtypekart (biomangfold, vilt) Rekreasjon og friluftsliv Kulturminner Eksisterende bygninger Eksisterende og planlagt infrastruktur Flomsoner

11 Eks. på viktige vurderingskriterier ved spredt utbygging, miljø
FYLKESMANNEN I HEDMARK Eks. på viktige vurderingskriterier ved spredt utbygging, miljø Utbygging bør ikke berøre: viktige kjerneområder for landbruk viktige kulturmiljø, landskap, kulturminner viktige områder for biologisk mangfold verdifulle friluftsområder, vassdrag inngrepsfrie områder

12 Eks. på vurderingskriterier ved spredt utbygging, samfunn
FYLKESMANNEN I HEDMARK Eks. på vurderingskriterier ved spredt utbygging, samfunn Tiltak skal lokaliseres slik at: Eks. grender og bomiljø styrkes trafikksikker adkomst sikres vann og avløp er avklart avstand til skole, service veileder fra MD: Kommuneplanens arealdel gir eksempler på bestemmelser og retningslinjer

13 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Jordlovens § 12 kommunen har fått delegert myndigheten etter jordlovens delingsbestemmelse – Oversikt over kvalitetene i LNF-områdene vil kunne gi grunnlag for å diffrensiere den lokale arealpolitikken

14 FYLKESMANNEN I HEDMARK
For å komme fram til egnede områder for spredt utbygging kan det være lurt å: tenke langsiktig og helhetlig - spredt utbygging kan på sikt fragmentere landskapet områdene må ikke framstå tilfeldig – fører til mange dispensasjonssaker gruppere i klynger og still krav om bebyggelsesplan selv om det dreier seg om spredt bebyggelse tenke stedsutvikling og konsekvenser av enkeltvedtak

15 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Fordeler: Muligheter for å opprettholde grendetilbud, bosetting, kommunale tilbud, levende bygder, impulser, nye virksomheter Ulemper: Samfunnskostnader, økonomi, kommunale tjenester, arealkrevende, miljøulemper, trafikkfare, kollektivdekning, sentrumsfunksjoner, uthuling av tettstedgrenser, videresalg


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I HEDMARK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google