Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Begrensninger og muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Begrensninger og muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Begrensninger og muligheter
Tom Egerhei miljøverndirektør Fylkesmannen i Vest-Agder

2 Mine forventninger Vi har fått nye nasjonale mål for arealpolitikken som må legges til grunn. Fylkesmannen skal formidle disse. Alt kan ikke være med – prioritering blir nødvendig Dette skal være farlig – kommunene må forplikte seg til oppfølging gjennom egne kommuneplaner Fylkesmannen vil også legge tilrådingene til grunn, men…….

3 Byer og tettsteder By og tettsteder må utvikles med vekt på:
Attraktive sentrumsområder Effektiv arealbruk Klare avgrensinger mot LNF-områdene

4 Prinsipper for utvikling av by/tettsteder
Kollektivtransporten utgjør ryggraden Et sterkt sentrum Konsentrert utbygging i knutepunktene for kollektivtransporten Lokalsamfunn med tett og variert bebyggelse, grønne lunger, handel m.m. Sammenhengende grønnstruktur Hovedvegnett for sykkeltrafikk Hovedvegsystemet som går utenom, men betjener sentraene

5 Hvor miljøvennlig er Kristiansand?

6 Fortetting – her må det være muligheter

7 Tilgang til nærturterreng - her er Kristiansand god!

8 LNF-områdene Miljøkvaliteter i landskapet skal sikres og utvikles
Ta større hensyn til biologisk mangfold, større sammenhengende naturområder og friluftsliv. Det er her de store grønnstrukturene finnes Årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres Jordvern, men også samordnet ATP

9 Strandsonen – en del av grønnstrukturen
Strandsonen skal bevares som verdifullt natur- og friluftsområde, og sikres god tilgjenglighet for allmennheten Her bør det etableres felles retningslinjer og evt. utfyllende bestemmelser (I dag er det de mest liberale kommunene som brukes som modell)

10 Vassdragene – en del av grønnstrukturen
Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som ivaretar vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser Her bør det etableres felles kriterier for å velge ut viktige innsjøer og vassdrag og felles utfyllende bestemmelser. Lær av strandsoneforvaltningen!

11 Begrensninger og muligheter
Mot og vilje Raushet – er den stor nok? Eierskapet hos deltakerne Det som er miljøvennlig i en kommune er miljøfiendtlig i en annen – hvordan løses dette? Muligheter Dette er utrolig bra, og kan bli lagt merke til langt ut over Knutepunktet Dere kan påvirke nasjonal politikkutforming Dere kan få økt myndighet


Laste ned ppt "Begrensninger og muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google