Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 26 uke 40, 29.09.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 26 uke 40, 29.09.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 26 uke 40, 29.09.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV www.ntl.no/nav Ferieavvikling/overføring til neste år, fleksitid Det er viktig at våre medlemmer snarlig planlegger avvikling av ferie og oppspart fleksitid (plusstid) som de har til gode i 2009. Dette må skje i dialog med din nærmeste leder som er ansvarlig for planlegging av arbeid og ferieavvikling for sine ansatte. Ferieloven § 5 nr. 1 (Den alminnelig feriefritid), med virkning fra 01.01.2009: Arbeidsgivers plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler ferie er presisert. I tillegg er det tatt inn i loven en ny bestemmelse som understreker at også arbeidstakere har plikt til å avvikle feriefritiden hvert år. Avvikling av ferie Det kan være grunner til at arbeidstaker ikke får avviklet hele ferien sin i løpet av året. Du kan fortsatt overføre inntil 14 feriedager til neste år (2010), men nytt av i år er at dette skal avtales skriftlig med din nærmeste leder. Søknadsblankett finner du på Navet > Organisasjon og HR (så på høyre side under relaterte sider) > HR og lønnsskjemaer > Overføring av ferie Ta kopi av din søknad og få skriftlig svar fra din leder. Hvis søknad helt/delvis avvises må partene bli enige om når restferie skal avvikles og om eventuelt hvor mange dager som overføres til neste år. Nytt av i år er også at utbetaling av ikke avviklet feriedager kun kan skje der en ansatt har hatt periode/perioder med 100 % sykmelding og derfor ikke har kunnet avviklet hele ferien sin, samt i etterkant av foreldrepengepermisjon. Fleksitid Fleksitid er et gode for den ansatte. Det skal ikke brukes som en erstatning for overtidsarbeid. Ordningen gir arbeidsmuligheter i forkant/etterkant av etatens kjernetid. Det betyr at hvis du har mye plusstid, skal du sammen med din leder finne ut når du kan avspasere. Du har ikke full råderett over når du kan avspasere, men har rett til å få avspasert timene før 31.12.09. Du kan overføre maksimalt 45 plusstimer til neste kalenderår (2010). Du får IKKE utbetalt plusstimer ut over 45 timer overført, de over strykes. Hans Olav Kirknes og Esther Van Veen

2 Mini-Gaiden side 2 Nr. 26 uke 40, 29.09.09 Informasjon fra Sentralt AMU fredag 25. september Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) som er valgt som leverandør av den forestående arbeidsmiljø kartleggingen i NAV, og faglig koordinator Inger Johanne Stokke som har ansvaret for å koordinere prosessene knyttet til kartleggingen presenterte seg i møtet. Målsettingen med arbeidsmiljøkartleggingen er i tillegg til å oppfylle Arbeidstilsynets pålegg at NAV skal komme styrket ut etter å ha gjennomført kartlegging og tiltak. Kartlegging og risikovurdering skal være gjennomført før 1. desember 2009. Status i arbeidet med utplukk av relevante spørsmål ble også presentert og AFI jobber nå systematisk med utfordringer knyttet til undersøkelsen. Det er risikoelementer som skal kartlegges, ikke helsesituasjonen til de ansatte, og det vil bli satt store krav til personvern og anonymitet. Undersøkelsen blir frivillig, men man går ut fra at de aller fleste medarbeidere i NAV vil ønske å besvare undersøkelsen. Arbeidsmiljøfaktorer som syntes klart at en skal kartlegge er bla.: - Arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk av midlertidige stillinger - De ansattes muligheter for å kunne bruke sine kunnskaper og ferdigheter - Kvantitative / kvalitative krav i jobben - Kontroll / innflytelse i jobben - Samarbeid og sosiale relasjoner - Ledelse og ledelse støtte - Medvirkning og involvering -Relasjonelt arbeid (arbeidet ut mot brukere) AMU medlemmer vil få oversendt første utkast av hvilke spørsmål som skal stilles senest 1. oktober. Målsettingen er så at AMU skal behandle spørsmålene i møte 8. oktober og at MBA skal behandle samme sak i møte 12. oktober. Selv om det blir operert med relativt stramme tidsfrister vil NTL NAV legge opp til bred involvering av medlemmer og tillitsvalgte. Inger Johanne Stokke poengterte at det blir viktig å få på plass en helhetlig plan etter at kartleggingen er gjennomført slik at de riktige tiltakene kan settes inn. Hovedverneombudet opplyste på møtet at Arbeidstilsynet hadde respondert svært positivt på mandatet som beskriver hvordan de ulike prosessene utføres, hvem som har sentrale roller i arbeidet og hvordan arbeidet skal organiseres. Dette tegner positivt for det store og utfordrende arbeid på arbeidsmiljøsiden NAV nå står foran. Stein Bjarne Larsen

3 Mini-Gaiden side 3 Nr. 26 uke 40, 29.09.09 Oppfølging med Pensjonsprogrammet NTL NAV hadde et nytt møte med Pensjonsprogrammet, onsdag 23. september. Vi hadde i forkant levert en momentliste over aktuelle forhold knyttet til Pesys, samt en del andre saker som vi ønsket å få avklart. Vi gikk gjennom denne punkt for punkt og hadde i tillegg en del avklarende diskusjoner samt innspill fra vår side om hva som kan bli bedre i håndteringen av kjente feil og mangler m.v. Det gjøres mye bra og det er eller vil bli tatt fatt i mange av de forhold som vi har påpekt. Vi tror de møtene vi har hatt med Pensjonsprogrammet har bidratt til dette. Men det er fortsatt mange elementer som ligger alt for langt fram i løypa før man får gjort noe vesentlig med dem. Dette gjelder blant annet på utenlandsområdet (pensjon), som vi hadde en egen liten diskusjon om. Vår utålmodighet er derfor ikke mindre i dag enn før. Vi diskuterte i den sammenheng også kriteriene og regimet for prioritering. Jostein Hegli og Ove Tofsland Orienteringsmøte om Sintef sin IA rapport Stein Bjarne Larsen møtte på et IA-kontaktmøte i LO sin regi sist torsdag og fikk bl.a. en gjennomgang av Sintef sin IA rapport av forsker Solveig Osborg Ose Hovedkonklusjoner: 1. Delmål 1 en delvis innfridd, sykefraværet er noe redusert 2. Delmål 2 er ikke innfridd, man har ikke klart å inkludere funksjonshemmede 3. Delmål 3 er innfridd, pensjonsalder har økt med litt over 6 mnd Virksomhetsmålene har vært for puslete. I tillegg har ikke ALS hatt sanksjons virkemidler når bedrifter ikke følger opp IA arbeidet. IA-avtalen har fungert best i privat virksomhet. De private bedriftene er bedre på HMS og er mer inkluderende. De private er ikke like flinke på seniorpolitikk. En utfordring er å få de tillitsvalgte involvert i IA avtalen og IA arbeidet. ALS henvender seg i all hovedsak til ledere av bedrifter, og sjelden til tillitsvalgte. ALS i Rogaland tilbyr kurs for tillitsvalgte i IA arbeid, dette er positivt. ALS trekkes frem som veldig viktig i IA. 78% av bedriftene er fornøyd med ALS sine tjenester Blir det ny IA avtale ? Ja, det blir det. Hovedforhandlingsgruppene setter seg sammen 2. november. Ny IA avtale SKAL være på plass i god tid før 31.12.09. LO ønsker innspill og forslag til virkemidler, og innkaller til nytt møte medio oktober. NTL Forbundskontoret legger også opp til et arbeidsmøte i forkant og inviterer tillitsvalgte fra ALS og undertegnede. Stein Bjarne Larsen


Laste ned ppt "Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 26 uke 40, 29.09.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google