Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 27 uke 41, 05.10.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 27 uke 41, 05.10.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 27 uke 41, 05.10.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV www.ntl.no/nav Møte i sentralt MBA, mandag 05.10.09 Ledelsen orienterer Organisasjonene fikk en foreløpig orientering om budsjettsituasjonen med særlig fokus på 2010-budsjettet. I og med at dette ikke blir kjent før ved framleggelsen av statsbudsjettet den 13. oktober har man vært nødt til å planlegge ut fra ulike scenarioer. Uansett ser det ut til at det blir en meget krevende budsjettsituasjon også i 2010, blant annet som en følge av redusert antall stillinger i forbindelse med overføringen av pasienttransport til helseforetakene, frikortløsningen og sentralisering av stønadsregnskap. I tillegg vil etaten miste omstillingsmidlene til NAV-kontoretableringen m.v. i og med at denne blir mer eller mindre fullført i inneværende år. Det har vært et klart mål at brukernære funksjoner skal skjermes for eventuelle negative konsekvenser av budsjettet. I de foreløpige rammene har man derfor tatt ressurser fra andre steder i etaten for å styrke fylkeslinja. Alle fylkene skal imidlertid levere en plan for nedbygging innen slutten av oktober. Denne skal drøftes og forankres også i de fylkesvise medbestemmelsesapparatene. OU-prosessen i direktoratet og NDU Tor Saglie orienterte sentralt MBA om overordna føringer for denne prosessen. Direktoratet og NDU skal gå vekk fra dagens bestiller/utfører modell som det har vist seg ikke å fungere etter hensikten. Direktoratet og NDU skal i framtiden styres etter resultat- og målstyringsprinsippene. Saglie ønsker fortsatt å ha et ”spissa” direktorat der styringsenheter ligger innenfor direktoratet og mer operative enheter ligger utenfor direktoratet. Ingenting konkret er bestemt ennå, men organisasjonene vil bli trekt aktivt med i den videre prosessen gjennom arbeidsgrupper og i sentralt mba. Allerede 12. oktober blir det innledet en drøfting rundt organisasjonsmodell og organisasjonskartet blir forhandlet medio november. Dimensjonering i de ulike enhetene blir drøftet i slutten av januar 2010. I sentralt mba vil organisasjonene ta med seg en lokal representant fra direktoratet/NDU når denne saken blir drøftet/forhandlet. Dette for å sikre god informasjon og god forankring. Et framlegg til notat til personalløpet ble drøftet i møtet. Organisasjonene vil komme med innspill til dette notatet i løpet av denne uken og notatet blir på nytt drøftet 12. oktober. OU-prosessen vil skje rimelig kjapt og vår utfordring framover blir derfor å ha god involvering og forankring blant våre medlemmer, spesielt i direktoratet/NDU

2 Mini-Gaiden side 2 Nr. 27 uke 41, 05.10.09 Etablering av post- scanningsenhet Sentralt mba fikk god og fyldig informasjon om framdrift for etableringa av post- og scanningssentral. I disse dager går en videre i forhandlinger med en aktuell leverandør. Man tar sikte på å forhandle fram en avtale med denne leverandøren som varer i 3 år, med opsjon for ytterligere ett år. Man har også kommet fram til en teknisk løsning som gjør det mulig å automatisere mer av scanningsprosessen. Dette betyr at behovet for arbeidskraft blir mindre på den sentrale post- og scanningsenheten. Post- og scanningsenhetet vil starte opp med Østfold som pilotfylke i løpet av 1. halvår i 2010. Kundesenterstrategi NTL NAV har tidligere gitt innspill på kundesenterstrategien, men vi er invitert aktivt med i den videre prosessen. Dette vil bl.a. skje ved at det blir arrangert et eget høringsmøte med organisasjonene. Strategirapporten planlegges ferdig for høring primo november. Endelig beslutning av kundesenterstrategien skjer i desember 2009. Gjennomføringstakten av strategien vil bli avstemt etter organisasjonens gjennomføringsevne, endringskapasitet og budsjettforhold. Riksrevisjonens rapport om Arbeidslivssentrene Rapporten var knusende i forhold til flere punkt for IA arbeidet og arbeidslivsentrene (ALS). Dette spesielt i forhold til bemanninga av ALS sett i forhold til budsjettbevilgninger, det ble stilt spørsmål om ALS bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv, det ble påpekt uklare retningslinjer i forhold til tilretteleggingstilskuddet, dårlig integrering av ALS i fylka og at både departementet og direktoratet har ei uklar rolle i IA-arbeidet. Dette for å nevne noe av kritikken som kom fram i rapporten. Direktoratet vil i første omgang avvente ny IA avtale før man vurderer tiltak. Ny IA avtale er ventet i november. Direktoratet vil invitere noen representanter fra ALS i løpet av oktober for å komme med innspill til ny IA avtale. Disse innspillene vil også bli drøftet i sentralt mba. Direktoratet planlegger en samling for alle tilsatte i ALS i løpet av november, dette uavhengig om ny IA avtale er på plass, eller ikke. NTL NAV mener det er svært viktig at vi som organisasjonen blir involvert i arbeidet rundt ny IA-avtale. Det er også viktig at vi tar kritikken fra Riksrevisjonens rapport med i det videre arbeidet om hvordan vi organiserer IA arbeidet og ALS framover. NTL NAV vil også komme med innspill til ny IA avtale gjennom NTL og LO. Tilbakemelding på saker vi har tatt opp tidligere og innspill fra ledelsen på to tariffsaker Den 12. februar i år sendte vi brev til ledelsen hvor vi tok opp diverse ordninger som vi ønsket forbedret og gjeldende for hele etaten. I vår fikk vi svar på noen av problemstillingene, men to gjenstod. Nemlig at vi ønsket felles sats på databriller på kr 2 500,- og i tillegg endring av hvordan man beregner etatsansiennitet. Dette siste tok vi opp fordi det var reaksjoner på at en ikke fikk medregnet tiden en var under for eksempel medisinsk rehabilitering eller i ulønnet omsorgspermisjon.

3 Mini-Gaiden side 3 Nr. 27 uke 41, 05.10.09 Når det gjelder databriller gikk arbeidsgiver med på at det skulle være en felles sats for brilleinnfatning. De ville imidlertid ikke gå med på at den skulle være høyere enn kr 1 500,-. De driftsenhetene som ligger under dette må altså justere opp. Etatsansienniteten blir fra nå beregnet slik at alt blir regnet med så lenge en har et ansettelsesforhold i etaten. Arbeidsgiver tok opp to tariffspørsmål i møtet. Det første spørsmålet var at de ønsket å unnta ledere fra å regne arbeidstid som reisetid. Hvis dette skal gjøres må det fastsettes gjennom en særavtale med fagforeningene. Det de bl.a. inviterte til debatt om var hvilke ledere som skulle unntas. Vi ga ikke svar i møtet, men skal gi tilbakemelding skriftlig innen 15. oktober. Det andre spørsmålet ledelsen tok opp med oss var at de tenkte å sende ut et brev der de spør driftsenhetene om hvilke tjenestemenn de mener skal falle ut av reiseregulativet og dermed omfattes av særavtalen om kostgodtgjørelse ved rutinemessige tjenesteoppdrag. Den sistnevnte særavtalen gir dårligere vilkår enn reiseregulativet. Vårt svar i møtet var at vi ikke ønsket at brevet skal sendes ut. Vi er redd for at det vil komme inn en smørbrødliste med grupper som ønskes over på særavtalen om kostgodtgjørelse ved rutinemessige tjenesteoppdrag, fordi dette er billigere for arbeidsgiver. I dag er det stort sett bare tolkene og ansatte ved Arbeidslivssentrene som ikke går inn under reiseregulativet og er det noe vi ikke ønsker så er det at flere kommer i samme situasjon. Vi skal gi et skriftlig innspill på dette til arbeidsgiver. I forhold til de to siste avsnittene over vil vi gjerne ha innspill fra medlemmene. For NTL NAV møtte: Jarle Berge, Esther Van Veen, Jostein Hegli og Trygve Baltzersen


Laste ned ppt "Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 27 uke 41, 05.10.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google