Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lunner Skolefaglig rådgiver Velkommen til UNGDOMSRÅD!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lunner Skolefaglig rådgiver Velkommen til UNGDOMSRÅD!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lunner Skolefaglig rådgiver Velkommen til UNGDOMSRÅD!

2 Lunner Skolefaglig rådgiver DEMOKRATI (MEDBESTEMMELSE)  Barn og unge skal:  bli hørt i saker som er viktig for dem og samfunnet de lever i  ha mulighet til å prioritere tiltak og fordele penger til tiltak som vedrører dem  bli kjent med demokratiske prosesser ( dvs. hvordan beslutninger i samfunnet tas)  motiveres til politisk arbeid senere i livet

3 Lunner Skolefaglig rådgiver Hvem kan sitte i ungdomsrådet? Medlemmene må :  bo i Lunner kommune  være mellom 12 og 19 år Det er en fordel om man er interessert i hva som skjer i samfunnet rundt oss

4 Lunner Skolefaglig rådgiver Hvor mange sitter i ungdomsrådet?  En fra hvert årstrinn på ungdomsskolene  velges for ett år om gangen  Elevrådsleder fra hver ungdomsskole  En fra 6. og en fra 7. trinn på Harestua og Grua, + elevrådsleder på skolene.  2 fra 6. og 2 fra 7. trinn på Lunner barneskole, + elevrådsleder.  velges for 2 år i 6. Klasse  stemmerett først som 7. klassing.

5 Lunner Skolefaglig rådgiver Hvor mange sitter i ungdomsrådet? (forts.)  En representant fra hver av avdelingene på Hadeland videregående skole.  Totalt 22 representanter.  Av disse har 18 stemmerett.

6 Lunner Skolefaglig rådgiver MØTER  Det er møter 4 ganger i året  Høst – møte 1:  Kurs i ungdomsrådsarbeid  Valg av leder og nestleder  Valg til Ungdommens fylkesting – 2. hvert år  Vinter  Møte 2 - før jul: Arbeidsmøte, plansaker/høringsuttalelser  Møte 3 - etter jul: Fordeling av midler(penger)  Vår – møte 4:  Arbeidsmøte, plansaker/høringsuttalelser

7 Lunner Skolefaglig rådgiver Til de 2 arbeidsmøtene er det viktig at dere: Melder opp saker til ungdomsrådet som dere ønsker å få behandlet til en av de under:  lederen av ungdomsrådet  ungdomsrådets sekretær  koordinator for ungdomsrådet  barn- og unges representant  politisk ansvarlige

8 Lunner Skolefaglig rådgiver Forbered dere godt i forhold til sakene  Sakene skal behandles i elevrådet ved skolen  Sakene kan også behandles i klasserådet  For å skape et godt ungdomsråd må du delta aktivt ved å ta med:  innspill  spørsmål  Delta aktivt i gruppearbeidene under ungdomsrådsmøtene

9 Lunner Skolefaglig rådgiver Gjør vi dette arbeidet godt, får vi et levende ungdomsråd som de voksne tar på alvor.

10 Lunner Skolefaglig rådgiver HVORDAN FOREGÅR ET MØTE  Faste medlemmer vil få tilsendt papirer ca. to uker før møtet  Kontaktlærer skriver ut papirene via Lunner kommunes hjemmeside og forbereder/tar opp sakene i elevrådet ved den enkelte skole  Møtene foregår i Lunner rådhus, kommunestyresalen  Lederen av ungdomsrådet orienterer om saker som det er viktig at dere kjenner til.

11 Lunner Skolefaglig rådgiver Så settes møtet:  Sak for sak blir tatt opp…….  Det orienteres fra lederen eller de voksne i støtteapparatet  Så gis det tid til spørsmål, diskusjoner  I noen saker kan det være nyttig med gruppearbeid  Dette gjelder særlig når det skal arbeides med planer og høringsuttalelser

12 Lunner Skolefaglig rådgiver Fortsettelse: Så settes møtet:  Når dette er ferdig, skal det stemmes  De som er enige, forholder seg i ro  De som er uenige, viser stemmetegn ved å rekke opp hånden.  Sekretæren noteter resultatet av avstemmingen, og fører det i møteprotokollen

13 Lunner Skolefaglig rådgiver Hvordan gjennomføres et valg?  Den som har lyst til å stille til valg, gir beskjed til lederen om dette i forkant av møtet.  Da vil lederen fremme kandidaten  Ellers kan andre fra salen foreslå en kandidat til valg, det er best at man har spurt personen først om han/hun vil.

14 Lunner Skolefaglig rådgiver Fortsettelse: Hvordan gjennomføres et valg?  Ved et valg som går på person, kan man kreve skriftlig avstemming.  Da vil først alle kandidatene få mulighet til å presentere seg og fortelle hvorfor de ønsker å stille til valg.  Deretter får alle en lapp der de skriver navnet på den de ønsker å stemme på.  Dette samles inn, og den/de som har flest stemmer blir valgt

15 Lunner Skolefaglig rådgiver Fortsettelse: Hvordan gjennomføre et valg?  Dersom det er et valg mellom to personer, er det også mulig med skriftlig avstemming om noen ønsker det.  Men mest vanlig er det imidlertid at lederen ber forsamlingen stemme ved at noen forholder seg i ro mens andre viser stemmetegn

16 Lunner Skolefaglig rådgiver Hvordan søkes det om midler?  Det skal fordeles midler hvert år i første møte etter jul.  Skolene og lag og organisasjoner kan søke om midler til fellesskapets beste  Skolen: Klassene tar saken opp i klasseråd. Der kan alle elever komme med ideer og forslag.  Klassen bør bli enig om en eller to saker som tas med til skolens elevrådet.

17 Lunner Skolefaglig rådgiver Hvordan søkes det om midler fortsetter.  Elevrådet diskuterer forslagene fra klassene og foretar en sortering og et valg.  Elevrådet utarbeider en søknad som sendes til ungdomsrådet i Lunner kommune 1 mnd. før behandling.  Søknaden må ha med et kostnadsoverslag og en gjennomføringsplan.

18 Lunner Skolefaglig rådgiver Hvordan søkes det om midler fortsetter.  Ungdomsrådets støtteapparat utarbeider en samlet liste over alle søknadene som har kommet inn. Denne sendes ut til representantene 14 dager før møtet.  Skolene møter forberedt ved å ta standpunkt til listen.

19 Lunner Skolefaglig rådgiver Hvordan søkes det om midler fortsetter.  På møtet i ungdomsrådet presenterer alle skolene sine saker. Sakene fra lag og organisasjoner presenteres også.  Det blir satt av tid til gruppeprosesser før avstemming.  Fordeling av pengene gjøres ved skriftlig avstemming

20 Lunner Skolefaglig rådgiver Hva gjøres når skolen har fått midler  Tiltak som får midler iverksettes så raskt som mulig  Det utarbeides en rapport som dokumenterer bruk av midlene.  Rapporten sendes Ungdomsrådets støtteapparat.


Laste ned ppt "Lunner Skolefaglig rådgiver Velkommen til UNGDOMSRÅD!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google