Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 23 uke 35, 25.08..09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 23 uke 35, 25.08..09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 23 uke 35, 25.08..09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV www.ntl.no/nav Møte i sentralt MBA, NAV Direktoratet, mandag 24.08.09 LEDELSEN ORIENTERER Restanser Direktør Tor Saglie er meget fornøyd med utviklingen på restansene i sommer. Ett fylke har passert 2006 nivå. Videre er det svært gledelig at det har skjedd mye positivt i Oslo med tanke ”saksproduksjon”. Oslo er det fylket med størst saksmengde og det er derfor viktig at vi lykkes med restansenedbyggingen i Oslo. Nå i høst må etaten fortsatt ha fokus på restanser, men samtidig må vi skifte fokus til å bygge opp kapasitet rundt oppfølgingsarbeidet, arbeidsevnevurderinger og arbeidsavklaringspenger som kommer for fullt utover høsten/vinteren. Budsjett 2010 Budsjett 2010 har vært i fokus i sommer. NTL NAV orienterte om et møte vi hadde med NAV gruppen i LO, 6. august, der budsjett var på dagsorden. NTL NAV sitt krav til Regjering og Storting er å opprettholde aktivitets- og bemanningsnivået for 2009 også i 2010. Dette betyr en økning i 2010 budsjettet, bl.a. fordi man forventer økte utgifter til IKT og husleie. Tor Saglie orienterte at han i dag ble kontaktet av LOs nestleder, Tor Arne Solbakken (som er NTLer), og bekreftet det som NTL NAV hadde orientert om i møtet den 6. august. Arbeidstilsynets rapport Direktørmøtet har vurdert at en mini-anbudskonkurranse for å finne aktuelle tilbydere av en arbeidsmiljøundersøkelse er nødvendig, og denne er allerede gjennomført. Det er gitt beskjed om at etaten skal være involvert i utformingen av spørsmål. Vi viser også til sak på NAVET 240809 http://navet/ansatt/209639.cmshttp://navet/ansatt/209639.cms Organisasjonene var ikke uenig i konklusjonene, men reagerte sterkt på at det kun var noen få som hadde fått beskjed om dette i ferien. NTL NAV er imidlertid mest opptatt av at alle medarbeidere blir omfattet av undersøkelsen, og at tiltakene som settes i gang skal følges opp internt og ikke av eksterne tilbydere. Undersøkelsen vil bli kjørt i midten av oktober.

2 Mini-Gaiden side 2 Nr. 23 uke 35, 25.08.09 Tor Saglie orienterte om at han fra nyttår vil overta som leder for arbeidsmiljøutvalget (AMU). At Saglie overtar som leder i AMU signaliserer en sterkere satsing på AMU og arbeidsmiljø. Dette er i samsvar med kritikken i Arbeidstilsynets rapport. NTL NAV ser positivt på dette. Svineinfluensa Etaten har snart kartlagt hele etaten med tanke på kritisk bemanning i tilfelle mange blir rammet av svineinfluensa. Denne oversikten kan også brukes med tanke på andre kriser. NAV har ønsket å bli prioritert med vaksiner til nøkkelpersoner men vi har foreløpig ikke fått tilsagn om dette. Dersom det blir stort frafall pga influensa vil livsoppholdsytelser bli prioritert og alt annet legges til side (omtrent som nå?) Tjenesteutsetting av uføresaksbehandling NTL NAV og Akademikerne tok opp en stygg sak. Vi har oppdaget at et fylke har betalt et privat firma for å fatte vedtak 2 (altså forvaltning sin del) i uføresaker. Det er mulig for at dette også har skjedd i andre fylker. Dersom medlemmer er kjent med at dette har skjedd andre steder ber vi om at dette blir videreformidlet til landsforeningen. Saglie og HR-direktøren sa at de ikke kjente til denne praksisen og skal undersøke saken nærmere. De uttrykte sterk skepsis til at vedtak skal gjøres utenfor etaten. NTL NAV krever at denne praksisen umiddelbart opphører. Evaluering av NDU PriceWaterhouseCoopers AS (PWC) har gjennomført en evaluering av NDU. Ikke alt er like positivt og PWC foreslår at etaten skal ha en prosess for å vurdere organisasjonsendringer. Saglie er på denne bakgrunn innstilt på å gjennomføre en organisasjonsgjennomgang av direktoratet og NDU i høst. Organisasjonene skal involveres i dette arbeidet og det skal ikke brukes eksterne konsulenter i arbeidet. Dette er NTL NAV svært tilfreds med. Saken er tatt opp i de lokale MBA i direktoratet og NDU og man er enig om at prosessen ledes av det sentrale MBA. Imidlertid blir det nødvendig å ha et tett samarbeid med de lokale tillitsvalgte. For den som måtte være interessert i rapporten ligger den på: http://navet/ansatt/209365.cms http://navet/ansatt/209365.cms På bakgrunn av denne rapporten er rekruttering av ny direktør til NDU utsatt, foreløpig til nyttår. Bruk av kompetansemidler Direktør for spesialenheter, Kjersti Monland, la frem en plan for bruk av kompetansemidler for spesialenhetene som vi sluttet oss til. Dette er midler etaten har søkt om og fått i tillegg til ordinære driftsmidler.

3 Mini-Gaiden side 3 Nr. 23 uke 35, 25.08.09 Revisjon av overordnede lønns- og personalpolitiske føringer Ledelsen ønsker en revisjon av de dokumentene som finnes og foreslår en liten, hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal se på disse. Man tar sikte på endelig behandling i sentralt MBA i november. NTL NAV sluttet seg til forslaget. Tilpasningsavtalen Endelig er tilpasningsavtalen underskrevet. For NTL NAV har det viktigste vært å få en endring i pkt 6: forholdet til arbeidsmiljøloven. Deler av arbeidsmiljølovens § 7.2 pkt 2 skal nå behandles i AMU. På driftsenhetsnivå (altså fylker/spesialenheter, lokalt på direktoratet og NDU osv) skal partene selv bli enige om de vil overføre oppgavene eller ikke. Ordningen evalueres i slutten av 2010. Bakgrunnen for at NTL NAV ønsket en endring var et sterkere fokus på arbeidsmiljø i etaten. Dette er i samsvar med Arbeidstilsynets rapport og vi har ment at dette var en nødvendig endring også før rapporten ble lagt frem. NTL NAV mener at overføringen av oppgaver kan bidra til at disse viktige spørsmålene får mer tyngde og fokus. Det har også vært avgjørende for oss at svært mange verneombud har ønsket dette. Vi har likevel ikke ønsket å tvinge dette gjennom på driftsenhetsnivå og mener at det er bedre at dette spørsmålet avgjøres lokalt. Hele avtalen er vedlagt – alle tillitsvalgte bør lese gjennom så fort som mulig. Esther Van VeenTrygve BaltzersenJarle Berge Vel overstått sommarferie! Så er nok ein sommar på hell og vi er tilbake til ein NAV-kvardag med kjas og mas og vi er tilbake til gode kollegaer. Mange har fortalt meg at samhaldet og samarbeidet mellom gode kollegaer er heilt avgjerande for at det ikkje har gått verre med NAV reforma enn det har gjort. Dette er sikkert ein heilt rett observasjon! Med Arbeidstilsynets rapport er NAV også tvinga til å setje arbeidsmiljøet i fokus. Det var på høg tid! NTL NAV vil i haust framleis kjempe for våre medlemmers rettar og for gode arbeidsplassar i NAV. Mellom anna jobbar vi politisk for å sikre NAV gode budsjettrammer som igjen vil påverke vår evne til å utføre ein god jobb for brukarane og samfunnet. Velkommen tilbake til jobb! Vi sentralt i NTL NAV ser fram til samarbeidet med tillitsvalde og medlemmer i målet om å få NAV reforma på rett kjøl! Jarle Berge, leiar NTL NAV


Laste ned ppt "Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 23 uke 35, 25.08..09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google