Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor utvikle økonomifunksjonen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor utvikle økonomifunksjonen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor utvikle økonomifunksjonen?
Teknologiske utviklingen: - Maconomy - elektronisk fakturabeh. - lønn og personalsystem Nytt økonomireglement - andre kan føre regnskap/lønn Endring Ny lederstruktur på NTNU - stille andre krav til oss NTNU som attraktiv og utviklende arbeidsplass

2 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Universitetsdirektør
Eier er Økonomidirektør Arbeidet ledes av undertegnede Med økonomifunksjonen menes fagdisiplinene innkjøp, regnskap, lønn og økonomistyring på alle organisatoriske nivå

3 Ambisjon For å støtte opp under NTNUs kjernevirksomhet - Etablere Norges mest veldrevne økonomifunksjon innen offentlig virksomhet

4 Hva skal gjøres? Det skal gjennomføres en kartlegging av hele økonomifunksjonen som har til hensikt å beskrive: Behov knyttet til øk.funksjonen (brukere og ledere) Tilfredshet ved dagens tjeneste Aktivitetskartlegging Trender og utvikling innenfor økonomifunksjonen Sammenligning med andre bedrifter der hvor dette er formålstjenlig Analysen skal være grunnlag for å gi et beslutningsgrunnlag til hvordan øk.funksjonen ved NTNU skal se ut i et 3-5 års perspektiv og hvilke tiltak som er nødvendig for å få det til

5 Delmål Å bidra til bedre og mer effektive beslutningsprosesser, for derigjennom å sørge for en mer effektiv ressursbruk i kjernevirksomheten og i virksomheten totalt Å utvikle økonomifunksjonen i retning av å bli mer proaktiv som strategipartner for ledelsen rådgivende/serviceytende overfor ledelse og prosjektledere (analysere/lage styringsinformasjon/beslutningsgrunnlag)

6 Delmål, forts. Å forenkle produksjonen i hele økonomifunksjonen og forbedre kvaliteten i økonomistyringsprosess innkjøpsprosess regnskapsprosess lønnsprosess slik at NTNU får en veldrevet, tidsriktig og effektiv økonomifunksjon som understøtter kjernevirksomheten ved å levere riktig kvalitet til riktig tid og til riktig pris Å bidra til at det i større grad enn i dag blir attraktivt og utviklende og jobbe innenfor økonomifunksjonen. I dette ligger god arbeidsorganisering, at det legges til rette for at den enkelte skal utvikle sin kompetanse, at det jobbes med tidsriktige systemer og at arbeidsmiljøet preges av trivsel, åpenhet og utvikling.

7 Milepæler Arbeidsgruppe etablert (ferdig 01.07.04)
Introduksjon av arbeidet (ferdig ) Forberedelse og innhenting av basisinformasjon (ferdig ) Innsamling av data/design av undersøkelser Presentere fremdriftsplan/design av undersøkelsene for tillitsvalgte Undersøkelsene testes på testgruppe Kvalitetssikre liste over medarbeidere i økonomifunksjonen Kartlegging og analyse (ferdig ) Gjennomføre brukerundersøkelse og aktivitetskartlegging Gjøre analyse Presentere analysene/resultatene i fakultetsdirektørmøte

8 Fortsettelse milepæler
Kartlegging og analyse forts. Presentere analysene/resultatene for tillitsvalgte Presentere analysene/resultatene for øk.avd. (13.10)/fakultetsøkonomene Forankring og anbefaling (ferdig ) Forslag til tiltak og implementeringsplaner Presentere og diskutere forslag til tiltak og implementeringsplaner for fakultetsdirektørmøtet / tillitsvalgte øk.avd. (10.11)/ fakultetsøkonomene rådgivende gruppe Endelig beslutningsgrunnlag avleveres før årsskiftet Styresak skrives og fremlegges Styret fatter vedtak

9 I kartleggingen fokuseres det på tre analyseområder
Brukerundersøkelse Aktivitetskartlegging Innsamling av basisinformasjon (tall hentet fra økonomisystemene)

10 Aktivitetskartlegging
Undersøkelsen blir tilsendt den enkelte medarbeider i økonomifunksjonen pr e-post I hovedsak fokuserer undersøkelsen på følgende: Hvor ressurskrevende er de forskjellige arbeidsoppgavene som utføres i dag? Hvilke positive aspekter finnes i arbeidsoppgaver og på arbeidsplassen? Hvilke forbedringsmuligheter ser vi innenfor disse områdene? Vi er opptatt av å kartlegge situasjonen slik det oppfattes fra medarbeiderperspektivet, på en slik måte at dette kan hensyntas systematisk i eventuelt videre forbedringsarbeid Informasjonen skal derfor ikke brukes til å studere ”hva enkeltpersoner benytter arbeidstiden til”

11 Aktivitetskartlegging forts.
Formålet med undersøkelsen er å finne områder hvor vi kan se på muligheter for forenkling, automatisering eller spesialisering slik at man kan arbeide bedre og mer målrettet og effektivt Undersøkelsen vil bli gjennomført på alle organisatoriske nivå innenfor NTNU

12

13 Brukerundersøkelse Det skal også gjennomføres en undersøkelse blant ca 30 ledere ved NTNU I undersøkelsen inngår ca 1 times intervju Universitetsdirektør, fakultetsdirektører og instituttledere/prosjektledere er de som hovedsakelig blir deltagere i undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å avdekke fremtidig behov knyttet til økonomifunksjonen og tilfredshet ved dagens tjeneste

14


Laste ned ppt "Hvorfor utvikle økonomifunksjonen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google