Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny IA-avtale – hvor står vi? Tor Idar Halvorsen Rådgiver i LOs Forhandlings- og HMS avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny IA-avtale – hvor står vi? Tor Idar Halvorsen Rådgiver i LOs Forhandlings- og HMS avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny IA-avtale – hvor står vi? Tor Idar Halvorsen Rådgiver i LOs Forhandlings- og HMS avdeling

2 IA-avtale 2013……… Man må finne årsaken til den enkelte sykmelding og ikke anta at det er skulk, latskap, slappe leger, dårlige arbeidstakere og annet som ligger bak. Det er som oftest mye mer komplisert en som så. SINTEF evaluering av IA-avtalen 2013

3 IA-avtale 2013……… Vi konkluderer med at det er et stort potensial for videre IA- arbeid ute i virksomhetene. Rundt 65% av lederne i IA- virksomhetene mener at IA-arbeidet har stort potensial, og at de nok kunne ha gjort mer. Nesten 80% av tillitsvalgte mener det samme…. (videre); Vi finner at dette potensiale kan realiseres om virkemidlene rundt sykefraværsarbeidet blir bedre, om flere virksomheter lykkes med langsiktig og forebyggende arbeid…..(videre) det er stor inkluderingsvilje i mange virksomheter som ikke er utnyttet. SINTEF evaluering av IA-avtalen 2013

4 Arbeidsgruppens vurderinger • IA-arbeidet har hatt virkning også i virksomheter som ikke har inngått IA-avtale. Det er imidlertid store bransje- og sektorvise variasjoner

5 Arbeidsgruppens vurderinger • en videreføring av dagens målgrupper for IA- avtalen vil kunne markere kontinuitet i et arbeid som i sin natur er langsiktig. Samtidig bør justeringer av innretning og målformuleringer på alle nivå vurderes ifm. IA- forhandlingene.

6 Arbeidsgruppens vurderinger • Organisering og oppfølging på nasjonalt nivå er styrket, og det er igangsatt en mer målrettet og kraftfull innsats lokalt. Disse tiltakene bør videreføres, samtidig som det vurderes om det på noen områder bør legges til rette for en forenklet oppfølging.

7 Arbeidsgruppens vurderinger • anbefaler at tiltak for å bedre tillitsvalgtes og verneombudets rolle og engasjement bør settes på dagsorden i de kommende IA- forhandlingene.

8 Arbeidsgruppens vurderinger • det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i større grad bør legges til grunn i det praktiske arbeidet med IA-avtalen

9 Arbeidsgruppens vurderinger • i dag foreligger det ikke foreligger særskilte økonomiske støttetiltak dersom den sykmeldte har behov for å være en del av arbeidsfellesskapet, men ikke kan yte noe produktivt arbeid for virksomheten. Dette bør diskuteres ifm. forhandlingene om ny IA- avtale

10 Arbeidsgruppens vurderinger • Gruppen mener at gode rutiner for tidlig og tett oppfølging av sykmeldte er viktig for inkluderingsarbeidet. Samtidig er erfaringen at dagens system for oppfølging av sykmeldte har blitt for ressurskrevende for arbeidslivet, for myndighetene og for sykmelderne. Arbeidsgruppen mener derfor at hensiktsmessige forenklinger av oppfølgings- og sanksjonssystemet bør vurderes nærmere

11 Arbeidsgruppens vurderinger • Mangelfull forskningsbasert kunnskap om effekter av iverksatte IA-tiltak er en utfordring. • Arbeidsgruppen mener derfor at forskning om effekter av tiltak og virkemidler bør prioriteres. • Samtidig bør det legges vekt på IA-partenes egen oppdatering av dokumentasjon som grunnlag for en felles virkelighetsforståelse, forsøksordninger, utvikling av kunnskapsstatus, gode eksempler mv. fremover.

12 Arbeidsgruppens vurderinger • Kvinner har et høyere og økende sykefravær sammenlignet med menn. Det er forsket mye på spørsmål om kjønn og sykefravær, og det er mange forklaringsmodeller, men fortsatt ingen klare dokumenterte sammenhenger. • Spørsmål om kjønnsforskjeller i sykefravær er fortsatt et viktig satsingsområde for kunnskapsutvikling, og dette bør bl.a. følges opp gjennom virksomhetsrettede tiltak og utvikling av forsøksordninger

13 LO ønsker • I hovedsak videreføre målene som i dag • Mer fokus på ledelse, arbeidsmiljø og forebygging • Fokus på utsatte sektorer/bransjer/næringer • Styrke opplæringen av ledere på alle nivåer • Styrke tillitsvalgtes kompetanse og legge bedre til rette for involvering • Mer ”forskning” på IA-bedrifter som lykkes • Finne ut av kjønnsforskjellene i sykefravær


Laste ned ppt "Ny IA-avtale – hvor står vi? Tor Idar Halvorsen Rådgiver i LOs Forhandlings- og HMS avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google