Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

eller psykologer i helsetjenesten – eller begge deler? Erfaringer med

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "eller psykologer i helsetjenesten – eller begge deler? Erfaringer med"— Utskrift av presentasjonen:

1 eller psykologer i helsetjenesten – eller begge deler? Erfaringer med
Fjell kommune 2010 Psykologer i PPT eller psykologer i helsetjenesten – eller begge deler? Erfaringer med kommunepsykologen i to ulike sentrale tjenester for barn og unges oppvekst og psykiske helse. Jogeir Sognnæs og Eva Glenjen Fjell kommune - Hordaland SKULEPSYKOLOGAR: Gerda Nilsson (øvst), Kristin Halvorsen og Jannicke Midtbø er alle glade for å jobba ved Fjell PPT. TNPF sept 2010

2 Fjell kommune - regionen vest for Bergen -
Brua ble åpnet i 1971 – og var nedbetalt i 1983 – utvikling fram til 2010 Da brua ble åpnet var det under innbyggere - nylig passert innbyggere – hvorav (29%) er under 18 år Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

3 ... til urban ”teknostril” ...
Fjell kommune Fjell kommune 2010 ... fra ”fiskestril” ... ... til urban ”teknostril” ... Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

4 Fjell kommune … midt i rådhuset ... finner vi psykologene
PPT: Anna Melkeråen Gerda Nilsson Jogeir Sognnæs Kristin Halvorsen Tone Sedberg Kommunepsykologer: Anja Linde Høye Eva Glenjen Gertrud Ekerhovd Marit Bjørkhaug Trude Senneseth Vise kart over 3.etg med markering for hvor PPT sitter, hvor kommunepsykologene sitter og hvor helsesjef, skulesjef, barnehagesjef, sosialsjef og rådmann med stab sitter Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

5 Kontoroversikt rådhuset 3.etg.
Fjell kommune 2010 Kontoroversikt rådhuset 3.etg. Barnevern Kommunepsykologer PPT Tillitsvalgte Samling – med små staber rundt sjefene Rådmann med stab Helsesjef Sosialsjef Barnehagesjef Skulesjef Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

6 3  9 2011: 9 psykologstillinger 2006: 3 psykologstillinger
Fjell kommune 2010 3  9 2006: 3 psykologstillinger PPT: 1 leder + 2 i skoleteamet 2011: 9 psykologstillinger PPT: 1 leder + 3 i skoleteamet + 1 i førskoleteamet Kommunepsykologer: 3 på barn + 1 på voksne 200% økning på 5 år  (under innbyggere pr psykolog) (under 800 barn pr psykolog) Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

7 Fjell kommune 2010 Vi har en visjon: PPT skal vere ei tilgjengeleg teneste med høg fagleg kvalitet, og med fokus på å gjere andre gode. PPT: Utreder for både egne sakkyndige vurderinger, for tiltak i skole og barnehage og for vidrere utredning jmf behandlingskjede BUP. Prosjektarbeid: Klasseledelse – involverer psykologene i stor grad - SOL Kommunepsykologer: Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

8 Hva gjør psykologene i PPT ?
Fjell kommune 2010 Hva gjør psykologene i PPT ? Jobber tverrfaglige med pedagoger Jobber med bestillinger fra skoler/barnehager Terskel ift. inntak – krav til skoler og barnehager – omfattende henvisningsskjema Jobber for å holde ventetid nede Mål om raskt inn – raskt ut Sakkyndig Videre henvisning Avtalte tiltak Frigjøre tid til utviklingsarbeid og oppfølging Prioritere kontakt med skolene og prosjektarbeid Skal vi si/skrive noe om Erfaring, Status, Lønn, Kariere (spesialistløp) – forskjeller og likheter? Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

9 Psykologene ift pedagogene?
Fjell kommune 2010 Psykologene ift pedagogene? Mer relasjonsfokus Mer prosessorientert Kunnskap om normalutvikling Kunnskap om patologi God på å bearbeide kompleks info og ta metaperspektiv Nyansert forståelse av symptomer og utviklingsprosesser Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

10 Hvordan være psykolog i PPT
Fjell kommune 2010 Hvordan være psykolog i PPT Bruke mandatet som sakkyndig Bruke arenaene kreativt – innenfor rammene? Jobbe med andre faggrupper – som psykolog Brobygger mellom opplæring og helse Brobygger mellom individ og system/forebygging Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

11 Kronargumentet  Fjell kommune 2010 Det viktigste for læring er relasjonen mellom lærer og elev og mellom elevene. Og hvem kan relasjoner bedre enn oss? Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

12 Kommunepsykologtjenesten i Fjell
Fjell kommune 2010 Kommunepsykologtjenesten i Fjell Opprettet sept 2006 - 3 stillinger barn og unge - 1 stilling voksen (nytt) Flat organisering u/helsesjefen Nesten spesialistkompetanse Samfunnspsykologi Klinisk barn og unge Samlokalisert m andre tjenester Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

13 Tilbud til gravide, barn, ungdom og familier Individuell oppfølging
Fjell kommune 2010 Tilbud til gravide, barn, ungdom og familier Individuell oppfølging Gruppetilbud i Fjell: DUÅ, Friends, BAPS, samspilsgruppe unge mødre, depresjonsmestring for mødre, selvdrevet gruppe for foreldre til barn med asperger Veiledning og konsultasjon (fast – etter behov) Kursing og undervising Delta i ulike samarbeidsfora Lede/delta i ulike samarbeidsprosjekter Årlig samhandlingskonferanse (Oktoberkonferansen) Modellkommune (barn av psykisk syke) Trygg start (små barn i risiko – samspill) Zippys venner (psykisk helsefremming i skolen) DUÅ (barnehagepersonell, foreldre) Klasseledelse Kortidsoppfølging voksen gjennom fastlegge fra 1. jan Hva vi gjør i samarbeidsprosjektene: - Forbereder (henter inn kunnskap), får det i gang (kommuniserer og lager samarbeid rundt det), koordinerer og følger opp både faglig og relasjonelt, veileder, lager materiell (brosjyrer etc), Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

14 Samfunnspsykologrollen
Fjell kommune 2010 Samhandlingsfokus og prosjektledelse - Koordinator for tverretalig psykisk helseteam - Ulike samarbeidsfora - Kommunikasjon m kommuneledelsen Valg av mål og metodikk - orientere seg om sentrale føringer og anbefalinger Søke midler til stillinger og prosjekter Budsjetter og rapportering Informasjonsarbeid Motivasjonsarbeid Folkehelseperspektivet Høyfrekvente lidelser Barn i risiko Høyeffektive tiltak Igangsetting - Trekanten … tiltak på alle nivåer, men hovedfokud barn i risiko (mange av de på toppen går til BUP) Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

15 PPT Rådmannens tjenesteteam Kommunepsykologar Gangstø Barnevern
”Kart” over ”Psykisk helse for barn og unge” Fjell kommune 2010 Rådmannens tjenesteteam Om-sorgs-sjef Skule-sjef Sosial-sjef Helse-sjef Barne-hage-sjef Psykisk helse team Kommunepsykologar Gangstø PPT Barnevern Rettleiarteam Gullfjellbasen Helsesøstre Støttetiltak Sosialkontor / NAV Fastlegane Psykiatri-tenesta Ergo- /fysio Skulane Barnehagane Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

16 Den kliniske psykologrollen
Fjell kommune 2010 Den kliniske psykologrollen Oppbygging av ”poliklinisk tjeneste” Lavterskeltilbud Generell kortidsoppfølging Langtidsoppfølging i barnevernssaker Gruppeledere Konsultasjonsrolle Kursing Relasjonsbygging Tilgjengelighet Tett samarbeid m BUP Gjennomføring og vedlikehold Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

17 Terapeut eller samfunnsbygger?
Fjell kommune 2010 Informasjonsarbeider Inspirator Prosjektutvikler Prosjektleder Terapeut Veileder Koordinator Planarbeider Støttespiller Kaospilot Miljøterapeut Sjåfør Sjonglør Tryllekunstner Potet Overføring av ansvar for oppfølging av psykisk helse fra spesialisthelsetjenesten til kommunen: Skifte av lokale el skifte av tekning? Jmf Birgit Valla Maks 1 av tre stillinger tradisjonelt klinisk Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

18 Oppbyggingsperiode Korttidsfokus Tiltaksfokus
Fjell kommune 2010 Korttidsfokus Tiltaksfokus Høyt tempo og mange baller i luften Fleksibilitet og ja-periode Samhandling, samarbeid og relasjoner til andre fagpersoner Samarbeidsstrukturer Samarbeidsavtaler Sosialt samvær Faglig samvær Informasjon (kjennskap til hverandre) Nettverk Kaoskontroll og toleranse Håndtere endringsmotstand Hente inn kompetanse Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

19 Vedlikeholdsperiode Ivaretakelse av fagpersoner
Fjell kommune 2010 Ivaretakelse av fagpersoner Sette ned tempo, noe mer avgrensing Planarbeid og rutiner Langtidsfokus – implementering Fokus på kvalitet Videre prioritert fokus: Brukermedvirkning KOR Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

20 Noen erfaringer Fjell kommune 2010 Å jobbe som kommunepsykolog er gøy og til tider litt slitsomt Utbredt samarbeid er utfordrende, men mulig og gir bedre resultater Viktig med koordinatorrolle i dette arbeidet Kommuneledelse, psykisk helsevern, andre kommuner, Universitetet, interesse- og brukerorganisasjoner, andre kommmunale instanser, andre psykologer, andre faggrupper Sosialt, faglig, profesjonelt, personlig Psykologkompetansen er svært anvendelig og ønsket av mange Fleksibilitet og kreativitet gir fantastiske resultater på mange nivåer – nyttig å tenke ut av den kliniske boksen Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

21 Nyttig å ”selge seg” - resultater gir nye muligheter
Fjell kommune 2010 Viktig synergieffekt mellom den kliniske psykologrollen og samfunnspsykologrollen At vi gir individuell oppfølging og veiledning gir oss ”good will” som kan utnyttes i systemarbeidet for å få andre med i samarbeidsprosjekter Nyttig å ”selge seg” - resultater gir nye muligheter Finnes veldig mange muligheter til å få i gang ting selv med lite midler Aktivering av lokale ressurser (eks foreldregrupper) Mange steder å søke midler Gode eksisterende tilbud (r-bup, Voksne for barn, brukerorganisasjonene etc) Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

22 Medvirkende faktorer ... tror vi trallala
Fjell kommune 2010 Del av nasjonal utviklingsprosess Mer el mindre klart kommunisert målsetting og oppfølging fra kommuneledelsen Nøkkelpersoner med stort engasjement Fokus på innhenting av kompetanse og kunnskap - spisskompetanse Samfunnspsykologi og folkehelse Samfunnspsykolog koordinerer utviklingsarbeidet gjennom tversgående samarbeidsfora Tenkning og arbeid på tvers av etater Noen har ansvar for å lede, motivere og evaluere Nøkkelpersoner med kryssroller mellom ulike etater og nivåer, samt ift NPF Innhenting av midler til prosjekter Effektiv bruk av av eksisterende tilbud Nyoppretting av stillinger ... tror vi trallala Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

23 Hva tror vi har vært viktig?
Fjell kommune 2010 Hva tror vi har vært viktig? Mandat fra ledelse Fokus på samarbeid Mange utypiske psykologoppgaver Personlig egnethet og fleksibilitet Motivasjon (tydelige mål, heiagjeng, fellesskap, lønn, synliggjøring) Relasjonskompetanse Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010

24 Vi tror psykologer i flere etater gir synergieffekt
Fjell kommune 2010 Vi tror psykologer i flere etater gir synergieffekt Ikke et argument mot psykolog i en etat at det finnes i en annen Like barn leker best og større fagmiljø er mer attraktive Gir også mulighet for fordypning, spesialisering og avgrensing Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010


Laste ned ppt "eller psykologer i helsetjenesten – eller begge deler? Erfaringer med"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google