Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjemikaliehåndtering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjemikaliehåndtering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjemikaliehåndtering
Svein Tveit, Skolelaboratoriet i kjemi, Universitetet i Oslo Førde, fredag

2 …men du har rett og plikt til å delta
Rektor har ansvaret for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet på skolen …men du har rett og plikt til å delta Følge gjeldende HMS-rutiner Si fra om mangler og brudd Bidra med din kompetanse og dine erfaringer for å utarbeide og utvikle HMS-systemet HMS-systemet er til for å brukes! Les også Kjemikalier på ungdomstrinnet: Regler og ansvar

3 Et godt HMS-system for kjemi-undervisningen omfatter rutiner for
Forskriftsmessig merking og oppbevaring av kjemikalier Oppdatert Stoffkartotek med sikkerhetsdatablader Risikovurdering av praktiske forsøk Avfallshåndtering av kjemikalier Opplæring av ansatte Jevnlig gjennomgang av systemet

4 Merking av kjemikalier
Det er CLP-merking som gjelder: helsefare fysisk fare miljøfare

5 Tidslinje for implementering av CLP
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) ble innført 16. juni Denne forskriften erstatter Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften). Skal sikre samme merking for lagring, omsetning og transport, over hele verden. bare CLP etter 1. juni 2017 16. Juni 2012 CLP i Norge 1. Desember 2010 CLP i EU Gammel merking og CLP frem til 1. Juni 2015 Kilde: (august 2014)

6 Klassifisering og merking i CLP
Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 CLP - plakaten Klassifisering og merking i CLP

7 Fareklasser og farekategorier

8 Faresymbol, varselord og faresetninger

9 Merkepliktige kjemikalier
Nye kjemikalier skal være riktig merket fra leverandør. Gamle kjemikalier skal merkes etter gjeldende forskrifter. Løsninger til eget bruk skal merkes forskriftsmessig.

10 Å merke selv… CLP-reglene gjelder Navn identifikasjonsnummer
Konsentrasjon Løsningen skal klassifiseres og merkes med Riktig faresymbol (piktogram) Varselord Faresetninger Relevante sikkerhetssetninger (maks. 6) Skolens navn, adresse og telefonnummer I tillegg anbefales produksjonsdato og navn på tillager. Disse skal holdes sammen på etiketten

11 Det er noe hjelp å få  Kjemikalier på ungdomstrinnet: Oppbevaring og håndtering Etiketter til vanlige kjemikalier og løsninger i ungdomsskolen. En tilsvarende liste for videregående er planlagt utarbeidet. Andre nyttige lenker hvis du skal merke selv:

12 Oppbevaring av kjemikalier
Farlige stoffer skal oppbevares i låst rom Ha bare det du trenger. Ha ikke større mengder enn nødvendig. Oppbevaringsrutinen bør inkludere en årlig gjennomgang og opprydning. Stoffer som skal spises, bør oppbevares og brukes adskilt fra farlige kjemikalier. Konsentrerte syrer og baser må stå adskilt. Uorganiske og organiske forbindelser bør stå adskilt. Særskilte krav til oppbevaring av brannfarlige stoffer og gass under trykk. Les Kjemikalier på ungdomstrinnet: Oppbevaring og håndtering

13 Stoffkartotek Skolen er pålagt å ha et oppdatert stoffkartotek for alle merkepliktige kjemikalier Infoside hos arbeidstilsynet Forskrift om utførelse av arbeid (se kap. 2)

14 Hva er en akseptabel risiko i naturfag- og kjemiundervisningen?
Sannsynligheten for at noe går galt Konsekvensene hvis noe går galt Hva er en akseptabel risiko i naturfag- og kjemiundervisningen?

15 Risikovurderinger Hvilke stoffer, instrumenter og arbeidsoperasjoner er involvert? Hva kan gå galt? Hvordan kan vi minske sannsynligheten for uønskede hendelser? Hva skal vi gjøre hvis noe går galt? Les også Kjemikalier på ungdomstrinnet: Risikovurdering Se Forskrift om utførelse av arbeid, kap 3

16 Farlig avfall - avfallsforskriften
§ Kommunenes ansvar Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen. Plikten er begrenset til mottak av inntil 1000 kg farlig avfall totalt pr. år pr. avfallsbesitter.

17 Farlig avfall Dere må vite hva som er farlig avfall.
Farlig avfall kan mellomlagres på en forsvarlig måte på skolen. Farlig avfall skal leveres inn minst én gang i året. Deklarering av farlig avfall krever spesialkompetanse. Les også Kjemikalier på ungdomstrinnet: Avfallshåndtering

18 Oppsamling av farlig avfall
Uorganisk Organisk TUNGMETALLER BLY KROM ANDRE TUNG-METALLER KOBBER SØLV HYDROKARBONER HALOGENERTE ORGANISKE SYRER ORGANISKE BASER

19 HMS-systemet er til for å brukes!
Opplæring HMS-systemet er til for å brukes! Opplæring er en del av HMS-arbeidet: Personer med ansvar må også ha kunnskap og myndighet til å følge opp. Et godt dokumentert HMS-system letter opplæringsarbeidet. Tydelige rutiner og instrukser Stoffkartotek og risikovurderinger Settes det av tid til opplæring?

20 Takk for meg!


Laste ned ppt "Kjemikaliehåndtering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google