Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermøte 2007 Stavanger Forum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermøte 2007 Stavanger Forum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermøte 2007 Stavanger Forum

2 Brukermøte Chemtox Norge AS
Risikovurdering ved bruk av CHESS Brukermøte Chemtox Norge AS Stavanger, 22. mai 2007

3 Risikovurdering Fokus på aktiviteter og prosesser Hva kan gå galt?
”worst case” uønskede hendelser ulykker kjemikalieeksponeringer utslipp til miljøet Hvordan kan vi hindre at noe går galt? Hvordan kan vi redusere konsekvensene dersom noe går galt?

4 Risiko Sikkerhet generelt: Helsefarlige kjemikalier
= ”Sannsynlighet for skade” x ”Alvorlighet av skade” Sikkerhet generelt: Skade forårsaket av uønsket hendelse ”Risiko” = ”Frekvens” x ”Konsekvens” Helsefarlige kjemikalier Skade forårsaket av kjemikalieeksponering ”Risiko” = ”Eksponering” x ”Farekategori”

5 Risikovurdering (Grovanalyse)
Risikovurdere bruken av helsefarlige kjemikalier ved bruk av CHESS Risikovurdering (Grovanalyse) Kartlegge bruken av kjemikalier Vurdere risikoen ved bruken av kjemikaliene på de enkelte lokasjonene Evaluere risikoen i forhold til akseptkriterier Handlingsplan med risikoreduserende tiltak

6 1. Kartlegge bruken av kjemikalier
Oppdater alle lokasjonene i administrasjonsmodulen

7 Eksponeringskategori
2. Vurdere risikoen ved bruken av kjemikaliene på de enkelte lokasjonene Farekategori kjemikaliets iboende egenskaper risikosetninger CHESS innhenter R-setningene fra HMS-databladet gir verdi fra 1 til 5 Eksponeringskategori verdi fra 1 til 5 avh. av mengde og fase (gass, væske, aerosol, pulver, fast) for kjemikaliet hyppighet og total tid for eksponering ventilasjon og verneutstyr ”Worst case” velg den aktivitet/prosess som kan gi høyest eksponering

8 Eksempel på beregning av eksponeringskategori
E = E(fase/mengde) x 0,5(E(hyppighet) + E(tid)) x E(ventilasjon/VU) Eksponeringskategorien kan være avhengig av type skadeeffekt akutte effekter mengde pr. eksponering viktigst ofte terskelverdier langtidseffekter ofte totale mengder viktigst Vurder alle beregningene og bruk også sunn fornuft endringer i eksponeringsklasse skal begrunnes

9 Eksponeringsfaktor for fase og mengde
Produktets fase og mengde E( fase/mengde ) Gass/aerosol/spray/pulvertåke konsentrert eller tett tåke forekommer i mindre grad 6 3 Væske/ fint pulver kg eller fare for hudkontakt g mg 4 2 1 Fast stoff/pellets/grease 2 1 0,5 Eksempel: Vasking av utstyr i organisk løsemiddel gir faktor 4

10 Eksponeringsfaktor for hyppighet
Eksponeringsfrekvens E(hyppighet) >3 ganger per dag 10 1 – 3 ganger per dag 6 ~1 gang per uke 3 ~1 gang per måned 1 Eksempel: Utstyr vaskes 2 ganger pr. dag gir faktor 6

11 Eksponeringsfaktor for tid
Eksponeringsvarighet E(tid) 3 – 12 timer 6 0,5 – 3 timer 3 < 0,5 timer 1 Eksempel: Utstyr vaskes 1 time hver gang gir faktor 3

12 Eksponeringsfaktor for ventilasjon og verneutstyr
System Ventilasjon: A = 0,1 eller 2 Verneutstyr: B = 0 – 0,5 eller 1 E(vent./VU) A = 0,1 10 Helt åpent system A + B = 2,0-2,5 4 A + B = 3 1 A + B < 1 Halvåpent system A + B = 1,1-1,5 A + B =3 0,1 Lukket system med A + B ≤ 2,5 mindre lekkasjer Helt lukket system Eksempel: Utstyr vaskes i åpent kar i rom med mekanisk ventilasjon (A = 2). Det brukes punktavsug, men ikke åndedrettsvern (B = 0,5). Gir faktor 4.

13 Eksponeringskategori
E = E(fase/mende) x 0,5(E(hyppighet) + E(tid)) x E(vent/VU) Eksponeringskategori E 5 > 120 4 60 – 120 3 30 – 60 2 5 – 30 1 0 – 5 Eksempel: Vasking av utstyr i organisk løsemiddel (E(fase/mende) = 4) 2 ganger pr. dag (E(hyppighet)= 6), 1 time hver gang (E(tid) = 3) med god ventilasjon (punktavsug)(E(vent/VU) = 4): E = 4 x 0,5(3 + 6) x 4 = 72 gir eksponeringskategori 4

14 3. Evaluere risikoen i forhold til akseptkriterier
Eksponering 1 2 3 4 5 Fare 5 10 15 20 25 4 20 8 12 16 3 6 9 12 15 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5

15 4. Handlingsplan med risikoreduserende tiltak
Tiltak mot bruk av kjemikalier med størst risiko prioriteres først rød sone har ikke akseptabel risiko tiltak skal gjennomføres i gul sone vurderes resursbruken for gjennomføring av tiltak mot nytteverdien grønn sone har akseptabel risiko Redusere eksponering mengde tid / frekvens ventilasjon / verneutstyr buk av åndedrettsvern vil redusere eksponeringskategori fra 4 til 2 + halvåpent system vil redusere eksponeringskategori til 1 Redusere farekategori substitusjon Eksponering 1 2 3 4 5 Fare


Laste ned ppt "Brukermøte 2007 Stavanger Forum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google