Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøfarlige stoffer i ADR 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøfarlige stoffer i ADR 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøfarlige stoffer i ADR 2011
Disse lysbildene inneholder mye tekst og en del referanseverdier. For å slippe å lese/huske alt så kan dere laste ned lysbildene fra nettsiden til DSB. Av Jan Øistein Kristoffersen DSB Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 Kortversjonen I henhold til ADR 2011 skal:
stoffer og varer være vurdert for miljøfare uavhengig av annen klassifisering som farlig gods. Dersom varen eller stoffet er miljøfarlig: skal dette indikeres i transportdokumentet og i de tilfellene hvor det ellers er krav om merking med faresedler skal også merke for miljøfare påføres dette gjelder for kolli, tanker, containere og kjøretøyer, det eneste unntaket er for kolli med mindre enn 5 kg/liter farlig gods ”Alt” skal vurderes. Merkekravet er knyttet til krav om faresedler Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

3 Merket for miljøfarlige stoffer
Legg merke til tynn sort ramme Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

4 Hva har skjedd med bestemmelsene?
Eksempel på merking i samsvar med ADR 2007 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

5 Hva har skjedd med bestemmelsene?
Bestemmelsene om merking av kolli med miljøfarlige stoffer ble innført allerede i ADR/RID 2009 og er uendret i 2011 (ADR/RID ). Bestemmelsene om merking av containere, tanker og kjøretøyer ble også innført i 2009 og er uendret. (ADR/RID 5.3.6) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

6 Hva har skjedd med bestemmelsene ?
Prinsippet om at alle stoffer skal vurderes for miljøfare ble også innført i (ADR/RID ). Før dette var det kun stoffer som var miljøfarlige og som ikke hadde andre farlige egenskaper som ble tatt i betraktning. Disse ble tilordnet UN 3077 eller Eventuelle miljøfarlige egenskaper hos andre stoffer som var klassifisert som farlig gods hadde ingen betydning. Det ble imidlertid innført en overgangsordning, slik at man ikke behøvde å merke og klassifisere alle stoffer for miljøfare før etter ! (ADR/RID ) Dersom man følger ADR 2009 NÅ så skal merking påføres. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

7 Nytt i ADR 2011 Overgangsordningen er opphørt
Ny bestemmelse om at opplysning om miljøfare skal oppføres i transportdokumentet (ADR/RID ) Bestemmelsene for klassifisering er sterkt omskrevet men dette vil ikke ha store betydninger for hvilke stoffer som anses å være miljøfarlige. (ADR/RID ) Jeg kommer tilbake til klassifiseringen. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

8 Hvordan er bestemmelsene nå ?
Det er ½ års alminnelig overgangstid på nye ADR og RID bestemmelser, slik at ADR/RID 2011 først blir obligatorisk fra 1.juli. Overgangsordningen i ADR/RID 2009 for klassifisering av miljøfare gikk ut Dette betyr at det i øyeblikket er et krav om klassifisering og merking av all miljøfare men ikke dokumentasjon ! Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

9 Hvordan skal dette tolkes ?
Avsender har plikt til å klassifisere og merke for miljøfare fra Opplysninger om miljøfare er obligatorisk i transportdokumentet fra Uavhengig av dato og overgangsordninger skal transportørene forholde seg til opplysningene i transportdokumentet! Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

10 Ofte stilte spørsmål om transport av miljøfarlig stoff.
Her følger svar på spørsmål som DSB har fått den siste tiden Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

11 Hva er et miljøfarlig stoff ?
For transport på vei og jernbane er miljøfarlige stoffer de som tilfredsstiller kriteriene i ADR/RID Dette er ikke nødvendigvis de samme stoffene som regnes som miljøfarlige ved forbrukermerking Dette kriteriet er omskrevet fra 2009 til 2011 men innholdet er ikke vesentlig forandret. Kriteriene i ADR 2009 kan benyttes fram til 2014. ”Miljøskadelige stoffer omfatter, inter alia (blant andre), væsker eller faste stoffer som forurenser akvatisk miljø, samt løsninger og blandinger av slike stoffer (slik som preparater og avfall)” Deles inn i kategoriene akutt 1, kronisk 1 og kronisk 2 4/4/2017 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

12 Forenklet framstilling av kriteriet for ett rent stoff:
Miljøfarlig stoff gjelder bare akvatisk miljø. Utgangspunktet for all klassifisering er stoffenes akutte giftighet for vannlevende organismer. Kronisk giftighet er en modifikasjon av data for akutt giftighet Løsninger og blandinger klassifiseres på bakgrunn av giftighetsdata for stoffene som inngår ikke løsningen eller blandingen som helhet. Forenklet framstilling av kriteriet for ett rent stoff: Hvor mye av stoffet må jeg ha i en liter vann for at: halvparten av all fisk skal dø innen 96 timer og/eller halvparten av alle krepsdyr er påvirket innen 48 timer og eller halvparten av alle planter er påvirket innen 72 eller 96 timer Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

13 Dersom denne mengden er under 1 mg så er stoffet klassifisert som akutt 1 og er miljøfarlig farlig gods. Det er ingen forandring på dette i ADR 2011. Dersom denne mengden er mellom 1 mg og 10 mg og stoffet ikke er raskt nedbrytbart så skal stoffet i utgangspunkt klassifiseres som kronisk 2. (Som også er miljøfarlig farlig gods.) Dette kan imidlertid modifiseres ved at det legges fram data som viser begrenset bioakkumulasjon at data for faktisk kronisk giftighet ikke overstiger visse verdier. Innføringen av prøver for kronisk giftighet er en nyhet i ADR 2011 Dersom denne mengden er over 10 mg er stoffet ikke å betrakte som miljøfarlig farlig gods (Kronisk 1 har samme akutte giftighet som akutt 1 i tillegg til å være ikke lett nedbrytbart) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

14 Kan vi benytte annen tilgjengelig informasjon om miljøfare?
Avsender har ansvaret korrekt klassifisering. All bruk av informasjon skjer under denne forutsetningen. IMDG koden (sjøregelverket). Gjeldende bestemmelser om ”Marine Pollutants” fra 2010 tilsvarer ”Miljøskadelige stoffer” i ADR/RID (Full harmonisering mellom bestemmelsene ventes innen 2015) Hovedtabellen i IMDG har angitt hvilke stoffer som ansees som ”Marine Pollutant”. Oversikten er imidlertid bare veiledende og må brukes med stor forsiktighet. Fungerer bedre for rene kjemiske stoffer enn for løsninger, blandinger og produkter. Indikasjoner andre steder (produktdatablader o.l) om at stoffet er å anse som ”Marine Pollutant” i IMDG er en indikasjon på at stoffet også er miljøfarlig i henhold til ADR/RID dersom ikke produsenten av stoffet har nye data for kronisk giftighet som motbeviser dette. Her må det forklares nærmere hvorfor hovedtabellen kun er veiledende. 4/4/2017 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

15 Kan vi benytte annen tilgjengelig informasjon om miljøfare?
Nye sikkerhetsdatablader som er utarbeidet i henhold til EU kjemikalieregelvek, REACH og CLP. Klassifisering som er gjort etter bestemmelsene i CLP gjeldende fra mars 2011 er identiske med ADR/RID for akutt 1 og kronisk 1 og 2. CLP har også kategoriene kronisk 3 og kronisk 4 som ikke er miljøfarlig farlig gods! Bestemmelsene er slik at dersom GHS-merket for miljøfare skal påføres så er stoffet også miljøfarlig i henhold til ADR/RID! Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

16 Kan vi benytte annen tilgjengelig informasjon om miljøfare?
Produktdatablader/HMS-datablader hvor klassifiseringen er utarbeidet etter kriteriene angitt i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier: Merket for miljøfare kan ikke benyttes som indikasjon på miljøfarlig farlig gods da kriteriene ikke er like. Kriteriet for risikosetning R 50: Meget giftig for vannlevende organismer tilsvarer kriteriet for akutt 1 i ADR/RID. Kriteriet for kombinasjonen av risikosetning R 51: Giftig for vannlevende organismer og R 53: Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet er identisk med kriteriet for kronisk 2 i ADR/RID 2009 Øvrige R-setninger om miljøfare er ikke miljøfarlig farlig gods. Dette inkluderer R51 og R53 når de ikke er i kombinasjon. Som nevnt tidligere brukes 2009 kriteriet for kronisk inntil eventuelt det fremskaffes tilfredsstillende data om kronisk giftighet. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

17 Hvorfor kan vi ikke lese miljøfaren ut fra hovedtabellen ?
Kriteriet for miljøfare er ett nytt kriterium som ikke kan avledes av den klassifisering og inndelingen som allerede er gjort av farlig gods i klassene 1 – 9. Dersom miljøfaren kunne leses ut av annen klassifisering ville det ikke vært behov for ett selvstendig kriterium for det! Dette betyr at innefor samme UN nummer kan det være både miljøfarlige og ikke-miljøfarlige varer. Dersom miljøfaren skulle ha vært angitt på en entydig måte i hovedtabellen måtte man ha etablert nye oppføringer for alle stoffer som kunne være både miljøfarlige og ikke-miljøfarlige. Dette ville muligens ført til nye oppføringer i tabellen. Større byrde enn nytte ? 4/4/2017 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

18 I IMDG koden er miljøfarlig stoff angitt i hovedtabellen
I IMDG koden er miljøfarlig stoff angitt i hovedtabellen. Hovedtabellen er strukturert på samme måte som i ADR/RID. Hvorfor kunne man ikke gjøre dette i ADR/RID ? Det er store svakheter ved dette i IMDG. Listen er bare veiledende. Hvis man leser bestemmelsene så står det at ett stoff kan være miljøfarlig selv om dette ikke er indikert i hovedtabellen eller omvendt. Dette betyr, som i ADR/RID, at man henviser til klassifiseringskriteriet. Hvorfor kunne man ikke i det minste indikert de stoffene som man var sikker på alltid er miljøfarlige ? Svaret på begge disse spørsmålene er at man har vurdert det slik at det er bedre å ikke gi spesifikk informasjon en å gi ufullstendig og unøyaktig informasjon i ett regelverk! Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

19 Hvorfor har ikke stoffene som nå blir miljøfarlige angitt klasse 9 som tilleggsfare ?
Ett av kriteriene for klasse 9 er at stoffet eller varen ikke tilfredsstiller kriteriene for noen andre klasser. Dette betyr at klasse 9 er uforenlig og aldri kan forekomme sammen med de andre klassene. For stoffer som er miljøfarlige uten å ha andre farlige egenskaper er som tidligere klassifisert som UN 3077 og 3082 i klasse 9 Se også foregående spørsmål for vanskeligheter med å bruke hovedtabellen til slik identifikasjon. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Laste ned ppt "Miljøfarlige stoffer i ADR 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google