Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DSB: Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DSB: Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 DSB: Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap
Berit Svensen og Arne Lærdal Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 DSBs samfunnsoppdrag Skal ha en oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet; arbeide for og påse at det drives et godt forebyggende arbeid, og at vi har en god beredskap ved hendelser Lovgrunnlaget - Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brannvernloven) - Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester - Lov om Sivilforsvaret sentrale forskrifter Disse lysbildene inneholder mye tekst og en del referanseverdier. For å slippe å lese/huske alt så kan dere laste ned lysbildene fra nettsiden til DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

3 Transport – innsamling og videresending
Forskrift om landtransport av farlig gods med vedlegg: ADR/RID 2011 §10 Sikkerhetsrådgiver §11 ADR-kompetansebevis §12 Transport av farlig avfall Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

4 Transport – innsamling og videresending
§10 Sikkerhetsrådgiver Enkelte unntak fra ADR 1.8.3 Virksomheten skal melde til DSB hvem den har utpekt Våre tilsyn viser at en godt integrert sikkerhetsrådgiver er avgjørende for bedriftens etterlevelse av regelverket Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

5 Opplæring, opplæring, opplæring
§11 ADR-kompetansebevis ADR 8.2: Bestemmelser om opplæring av kjøretøymannskaper - Ikke bare sjåfør! - NB! opplæringen av personellet skal være gjennomført før man påtar seg ansvar - Ny layout på selve beviset fra neste år Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

6 (Dette er et foreløpig prøveeksemplar, det skal være hvit bakgrunn)
DSB har utarbeidet nye eksamensoppgaver Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

7 Transport – innsamling og videresending
§12 Transport av farlig avfall Særnorsk forenkling for å sikre en effektiv avfallsbehandling Sammen med IK forskriften mener vi at §12 er velbegrunnet ESA er derimot kritiske til alle nasjonale avvik fra EUs regelverk (94/55/EF) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

8 ”Ulovlig avfall” Klasse 1 (eksplosive stoffer og gjenstander)
Klasse 4.2 (selvantennende stoffer) Klasse 6.2 (infreksjonsfemmende stoffer) Personellet skal ha opplæring i og håndtere avviksavfall på en forsvarlig måte Bedriften skal justere opplæringen etter hva de får inn Bedriften skal sørge for at personellet håndterer også dette avfallet på en rutinemessig god måte Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

9 Klasse 1? Utrangert nødpyroteknisk utstyr? Gammel dynamitt (dødsbo, gammel gård, etc..)? Labflasker med pikrinsyre? Hvor og hvem kommer det fra? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

10 Kunde og leverandør må ha en returavtale
Kap 5. Innførsel, § 5-5 Retur av varer, andre ledd: Importøren skal opprette et system for mottak og tilintetgjøring av produkter med begrenset levetid Kap 16. Innsamling, mottak og tilintetgjøring § Produsent, importør og forhandlers plikter: …plikter å ta tilsvarende varer i retur…skal leveres virksomhet med tillatelse til tilintetgjøring Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

11 Eierløse eksplosiver Versting-eksplosivene Oppdages gjerne tilfeldig
Etterlatenskaper fra krigen, dødsbo… Hva gjør du? Ring politiet, og forhold deg til politiets instrukser Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

12 Aktuelle forskrifter Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykke i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

13 Storulykkeforskriften
Forskriften er utarbeidet på bakgrunn av Sevesodirektivet Virkeområdet er enhver landbasert virksomhet der farlige kjemikalier forekommer i store mengder Definisjonen på en storulykke: En ukontrollert hendelse - der det inngår farlige stoffer - som umiddelbart eller senere medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. § 6 virksomheter – krav om melding § 9 virksomheter – krav om sikkerhetsrapport Tilsynsmyndighet er Klif, Arbeidstilsynet, Ptil, NSO og DSB Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

14 Forskrift omhåndtering av farlig stoff
Virkeområdet er håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff Krav at farlig stoff som faller inn under forskriften skal meldes inn til DSB dersom det oppbevares over visse mengder Øvrige aktuelle krav i forskriften kommer til anvendelse: Risikoanalyse Kompetanse Kontroll av anlegget Dokumentasjon Tillatelser har bortfalt, men større anlegg skal ha samtykke Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

15 Innmelding av farlig stoff
Per dd innmeldt 23 tankanlegg knyttet til innsamling eller behandling av farlig avfall Har din bedrift meldt inn sitt tankanlegg? Krav om innmelding er hjemlet i § 12 og vedlegg 2 angir mengder Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

16 Kjernen i regelverket Regelverket baserer seg på de faktiske egenskapene til kjemikaliene Kjemikaliene skal lagres, merkes, emballeres og håndteres ut fra den risikoen de representerer Gjelder også for avfall Kontroll til enhver tid – avfall kan endres ved lagring DSB har fokus på større anlegg som mottar avfall Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

17 Vest tank Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

18 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

19 Avslutningsvis Tenk sikkerhet
DSB vurderer om det skal kreves samtykke for deler av avfallsbransjen Mottakskontrollen er meget viktig Sjekke flammepunkt Kompetanse på hva slags avfall som skal lagres Kan det skje utvikling av flyktige komponenter under lagring? Tenk sikkerhet Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Laste ned ppt "DSB: Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google