Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnesyn og barns medvirkning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnesyn og barns medvirkning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnesyn og barns medvirkning
Kristianborg barnehage 2017

2 Våre verdier: Varme, se barnet, inkluderende
Våre verdier: Varme, se barnet, inkluderende Vår visjon: En god hverdag for alle Kristianborg barnehage har som formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven § 1)

3 Verdiene til Kristianborg barnehage
Varme Se barnet Inkluderende ..henger sammen med barnesynet ditt! Hva legger du i disse verdiene og hvilke handlinger føre det til?

4 Barns rett til medvirkning
Kap Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning) Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven §§1 og 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal kunne erfare og få innflytelse på det som skjer i barnehagen. (Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017)  Barn har ulike måter å uttrykke seg på. Det kan være kroppslig, nonverbalt eller verbalt. Det avgjørende for oss i Kristianborg barnehage er at ansatte har tid til å se og å lytte til det barna forteller, uavhengig av barns alder og evne til å verbalt forklare sin mening. Barn som møter voksne som signaliserer at barns synspunkter er viktige, vil oppleve medvirkning gjennom kommunikasjonen som oppstår og den voksnes anerkjennende væremåte. Dette gir grobunn for et viktig samarbeid mellom barn og ansatte hvor alle får prege barnehagehverdagen og hvor barn opplever kontroll på egen hverdag. Barn som får medvirke, styrker sin kompetanse i å lytte til andre og kan la seg lede i situasjoner hvor ikke barnet kan eller skal bestemme (barn og voksne likeverdige, og ansatte ansvarlig i relasjonen).

5 Årsplan for Kristianborg barnehage:
Kap. 5 Barns medvirkning Mål: Personalet skal ha kunnskap, evne og vilje til å lytte til alle barns ytringer for å sikre at barns stemme, verbal eller nonverbal, blir hørt og tatt hensyn til i alt som berører barns hverdag i barnehagen I Kristianborg barnehage er barn og voksne likeverdige men ikke likestilt (voksne alltid ansvarlige i situasjonen) Delmål: I Kristianborg barnehage skal planer lages og endres ut fra barns interesser og behov Vurderingsmål: Barn og voksne er i tett dialog hele dagen Barn deltar i planlegging Basene bruker dagtavler som synliggjør dagen og gir barn oversikt og forutsigbarhet – og dermed mulighet til å påvirke egen hverdag Personalet bruker Samspillsmetoden Dialog og arbeider for å styrke egen kunnskap om metoden «Gulvets magi» er synlig på basene Kristianborg barnehage har valgt dette kapittelet som vurderingsområde for

6 =Vårt barnesyn -Personalet arbeider etter et uttalt og felles syn på barn: Vi ser på hvert enkelt barn som et kompetent og handlende individ. -Barn kjenner sine behov best og skal med bakgrunn i dette tas med på all planlegging av barnehagens virksomhet. -Barns behov og meninger kommer til uttrykk gjennom deres nonverbale og verbale kommunikasjon, og gjennom foresattes kunnskap om barnet sitt. -Personalet i Kristianborg barnehage er derfor avhengig av å innhente kunnskap om barnet, fra både barnet selv og dets foresatte, for å kunne legge til rette for at hvert enkelt barn skal oppleve trygghet og utvikling i barnehagen

7 Vårt læringssyn Vi mener at barn lærer best gjennom samhandling med barn og voksne hvor kommunikasjon er en grunnleggende faktor og felles barnesyn er en forutsetning. Gode varme relasjoner mellom voksen og barn, er grunnlaget for et godt læringsmiljø i Kristianborg barnehage. Videre vektlegger vi helhetlig læring med barnet som en del av et større sosialt fellesskap = sosiokulturelt læringsperspektiv. Sosiokulturelt læringsperspektiv er et sosialt fenomen som skjer i en samspillsituasjon der både språk og sosiale forhold bidrar til kunnskap. Språket er et viktig redskap for sosialt samspill og sosialisering – for å kommunisere med andre og for å ha en indre tale som er grunnlag for tanken/læring hos det enkelte barn(Vygotsky). Vygotsky var opptatt av barns proksimale utviklings-/vekstsone. Med det mente han at utviklingen går fra det sosiale til det individuelle – at barn kan klare å gjøre noe sammen med andre før de mestrer alene. Det kan enkelt forklares med at det som barnet får støtte til å mestre med hjelp av en voksen en dag (en modell for hvordan et problem kan løses), kan barnet ved hjelp av veiledning og støtte, øve seg gradvis til å mestre alene i fremtiden. I Kristianborg barnehage skal vi ha fokus på enkeltbarn for å kunne legget til rette for læringssituasjoner. Barn lærer ved hele seg – gjennom bruk av sansene, lek, erfaring, interesse, utforskning, aktualisering og mestring. Her er trygge rammer, med nære, varme relasjoner til voksne, sammen med barnets indre motivasjon, grunnleggende forutsetning for læring. Barnehagens fysiske utforming og lekemateriale er også av betydning og en viktig del av læringsmiljøet barnet møter. Når barn opplever voksne som sprer entusiasme/begeistring og er aktivt med å bearbeide sammen med barnet gjennom å lytte, observere, samtale og reflektere, vil barna lettere kunne gjenkalle kunnskapen og overføre den til senere læringssituasjoner. I Kristianborg barnehage ser vi på hele dagen som viktige læringssituasjoner for barn. Uformelle hverdagssituasjoner og lek sammen med venner er like viktige som planlagte aktiviteter – om ikke viktigere da dette er frivillig og på barnas initiativ. Gjennom fokus på barns interesser og å legge til rette for et miljø hvor barnet er aktivt medskaper og kan påvirke sin hverdag, mener vi at barnet får en indre motivasjon hvor læring har sin grobunn. I Kristianborg barnehage skal barnet og voksne ha tid til undring og refleksjon i hverdagssituasjoner For å sikre god læring bruker Kristianborg barnehage samspillsmetoden Dialog. Metoden synliggjør når vi lykkes og når vår praksis må justeres. Les mer om metoden på vår nettside: En god hverdag for alle - gir glede og læring for alle


Laste ned ppt "Barnesyn og barns medvirkning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google