Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"God bagasje på livets reise."

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""God bagasje på livets reise.""— Utskrift av presentasjonen:

1 "God bagasje på livets reise."
VISJON "God bagasje på livets reise."

2 Satsingsområder 2010 -2014 Læring gjennom hverdagsaktiviteter og leik
Barns medvirkning Voksenrollen Foreldresamarbeid

3 Gode vilkår for Leken Barnets viktigste aktivitet.
Det er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Barnet bearbeider og utprøver egne opplevelser og erfaringer. (eks. erfaringer med vennskap og samhandling) Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek.

4 Kommunikasjon, språk og tekst.
Alle skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, og som redskap for tenking. Bruke språket til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, løse konflikter, skape positive relasjoner. Lytte til lyder og rytme i språket. Bli kjent med bøker, sanger, rim og regler.

5 Kunst, kultur og kreativitet.
Kunne bearbeide sine inntrykk og kunne gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Inspireres til å bruke fantasien og skapergleden. (Fokus på prosess ikke på produktet) Bli kjent med sin egen kultur og få en forståelse for andre kulturer. Få kjennskap til og bli inspirert av ulike former for kunst og kultur.

6 Natur, miljø og teknikk. Oppleve naturen og undre seg over naturens mangfoldighet og skiftninger. Bli glad i å bruke naturen og forstå verdien av å ta vare på naturen. Få erfaringer med og kunnskap om vekster, dyre- og fugleliv. Grunnleggende innsikt i miljøvern/naturvern og samspillet i naturen.

7 Etikk, religion og filosofi
Tid og ro til undring, tenking og samtaler. Utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres ulikheter. Innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner

8 Nærmiljø og samfunn. Erfare at alle er like viktige og gjør en forskjell for fellesskapet. Bli kjent med og bruke nærmiljøet aktivt. Få kjennskap til den historien. Oppleve at jenter og gutter behandles likeverdig.

9 Antall, rom og form. Utforske og leke med tall, former og mønster.
Enkle matematiske begreper. Ulike størrelser, mål, sortere, sammenligne og plassere.

10 Kropp, bevegelse og helse.
Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Gjennom varierte fysiske utfordringer videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk, rytme. Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv i ulike årstider, ulikt vær. Kunnskap om menneskekroppen og forståelse for gode vaner og sunt kosthold. Forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige.

11 Sosial kompetanse Å utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlig identitet. Å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Etablering av vennskap. Være en likeverdig deltager i fellesskapet. Arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter.

12 Satsingsområde 2012/13 Vennskap og positive relasjoner.
Som motvekt og forebygging av mobbing og mistrivsel.

13 Barnehagen skal Styrke barns selvfølelse for å bli mest mulig robuste til å tåle livets utfordringer. Sette fokus på vennskap og positive relasjoner Alle er ulike, har ulike styrker, men er like mye verd Jobbe med følelse.r Være nærværende slik at negative tendenser avdekkes og tas tak i på et tidlig tidspunkt.

14 Hva kan avdelinga gjøre?
God organisering Gode rutiner God kommunikasjon Nærvær – og observasjonsmetoder som fanger opp det som skjer i gruppa. Handlingsplaner/tiltak Tema/fokusområder

15 Hva kan personalet/voksenrollen gjøre?
Personalet har starta prosessen og skal jobbe ut en forpliktende plakat som skal henge på avdelingene.

16 Hva kan styrer gjøre? Sette temaet på dagsordenen.
Gjennom personalutvikling Vise respekt for barns og familiers særegenheter og ulikheter.(Behandle alle likeverdig) Tema på foreldremøte Være en god rollemodell. BRY SEG

17 Hva kan foreldrene gjøre?
Gruppearbeid på foreldremøte. Skal lage en plakat som skal henge på hver avdeling


Laste ned ppt ""God bagasje på livets reise.""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google