Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Styrermøte 10.februar 2011. Barnehagekontoret ”Sats tidlig – land trygt”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Styrermøte 10.februar 2011. Barnehagekontoret ”Sats tidlig – land trygt”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Styrermøte 10.februar 2011

2 Barnehagekontoret ”Sats tidlig – land trygt”

3 Barnehagekontoret Oppsummering fra rekrutteringsseminar 8.12.10 Beskrivelse av barnehagene i Bærum Særegenheter Kvaliteter Overraskelser Utfordringer TILTAK

4 Barnehagekontoret ALLE BARNEHAGENE I BÆRUM SKAL VÆRE VISNINGSBARNEHAGER

5 Barnehagekontoret Utfordringen vår Totalt antall pedagogiske ledere i alle barnehagene i Bærum:473 Antall innvilgete dispensasjoner fra august 2010 per dd: 180

6 Barnehagekontoret § 17 Styrer - hovedregel Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd.

7 Barnehagekontoret Hovedregelen om utdanningskrav er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse for å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med føringer i lov og rammeplan. Hensynet bak hovedregelen må legges til grunn ved behandling av dispensasjonssøknader.

8 Barnehagekontoret §§ 17 og 18 i bhg.loven Bestemmelsen slår fast at pedagogiske ledere må ha førskolelærerutdanning. Personalets kompetanse er den viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen. Denne kompetansen er også en nøkkelfaktor for barn som av ulike grunner har spesielle behov. Rent unntaksvis kan det være behov for å gi dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogiske ledere. Kommunen er derfor gitt hjemmel til å kunne dispensere fra utdanningskravet. Utdanningskravet i loven er satt for å påse at barnehagen har den nødvendige kompetansen som kan sikre barna et likeverdig pedagogisk tilbud av god kvalitet. Dispensasjon fra utdanningskravet må derfor bare gis i de tilfeller og for den periode som er absolutt nødvendig. Dersom kommunen avslår en søknad om dispensasjon fra en barnehageeier, kan avslaget klages inn for fylkesmannen.

9 Barnehagekontoret Merknader til forskriften Styrerbestemmelsen (loven § 17 andre ledd) åpner for å ansette styrer med annen barnefaglig og pedagogisk kompetanse på høgskolenivå enn førskolelærerutdanning. Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærere. Annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå og videreutdanning i barnehagepedagogikk er likeverdig med førskolelærerutdanning (loven §18andre ledd). I en fullt utbygd sektor kan det imidlertid fortsatt være behov for dispensasjonsadgang i særlige tilfeller, for eksempel når det er vanskelig å skaffe utdannet personale til vikariater. Nyere kunnskap om barndommens betydning som grunnlag for livslang læring, barns rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjon og foreldregruppens forventninger tilsier at det må stilles store krav til barnehagepersonalets kompetanse. Hovedregelen om utdanningskrav er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse for å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med føringer i lov og rammeplan. Personalets kvalifikasjoner er av vesentlig betydning for kvaliteten på tilbudet til barna, samarbeidet med foreldrene og andre samarbeidsparter og for barnehagens muligheter for å arbeide systematisk og langsiktig med sikring og utvikling av den pedagogiske virksomheten. Hensynet bak hovedregelen må også legges til grunn ved behandling av dispensasjonssøknader

10 Barnehagekontoret Vilkår Det skal kreves at stillingen har vært offentlig utlyst og at det ikke har meldt seg kvalifisert søker til stillingen. Alle dispensasjoner som gis skal være knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage. Det er med andre ord ikke mulig å ta en dispensasjon med seg fra én barnehage til en annen. Når den reelle kompetansen hos den det søkes for er vurdert, kan kommunen stille vilkår ved dispensasjonen. Hva slags vilkår som eventuelt stilles, vil være avhengig av den reelle kompetansen vedkommende har og på hvilken måte kommunen finner det nødvendig å sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen. Det kan for eksempel stilles krav om at den som får dispensasjon mottar veiledning fra førskolelærer.

11 Barnehagekontoret Flere krav Det må kunne dokumenteres av eier at stillingen har vært offentlig utlyst og at det er gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen. Kommunen må utvise skjønn i vurderingen av eiers innsats for å skaffe kvalifisert personale. Det kan for eksempel være aktuelt å vurdere utlysningstekst, om utlysningen er offentlig tilgjengelig, tidspunktet for utlysningen og søknadsfrist for stillingen. Dispensasjonsbestemmelsen er en kan–regel som gir kommunen mulighet til å innvilge dispensasjonssøknaden, men som også gir kommunen mulighet til å avslå.

12 Barnehagekontoret Varig dispensasjon Dersom kommunen ikke finner at det er særlige gode grunner som taler for å gi varig dispensasjon, skal søknaden avslås.

13 Barnehagekontoret Tilsyn De fleste barnehagene har fått tilbakemelding Gjennomfører stedlig tilsyn ukentlig

14 Barnehagekontoret Styrermøter våren 2011 10.februar 7. april 9.juni

15 Barnehagekontoret Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 - 2015 BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA SPRÅK BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE SAMMEN FOR BARN OG UNGE BARN UNDER TRE ÅR

16 Barnehagekontoret Høst 2010 Oppstart: satsingsområdene: Sats tidlig – land trygt Kurs Lage ny kvalitetsplan og synliggjøre den Start nettside – ressursside for arbeid med satsingsområdene (nedsette en arbeidsgruppe) Vår 2011 Alle barnehager begynner å arbeide med satsingsområdene Sette i gang nye utviklingsarbeider Kurs Høst 2011 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Kurs Videreutvikle ”Faglig forum” Vår 2012 Kurs Fagdager – utvikle konseptet ”fagdager” for alle barnehager Høst 2012 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2013 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Høst 2013 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2014 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Høst 2014 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2015 Nye tiltak er implementert/iverksatt TIDSPLAN 2010 - 2015

17 Barnehagekontoret PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BÆRUMSBARNEHAGENE 2010 – 2015

18 Barnehagekontoret § 1. Formål Ny formålsbestemmelse 1. august 2010 Barnehagens samfunnsmandat Barnets og barnehagens rolle Verdigrunnlag barnehagen skal bygge på

19 Barnehagekontoret Implementere ny formålsbestemmelse i alle barnehager Drøfte formålsbestemmelsen i styrernettverkene Ta opp og diskutere formålsbestemmelsens konsekvenser for praksis i hver enkelt barnehage

20 Barnehagekontoret § 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. SAMFUNNSAMFUNN iNDIVIdiNDIVId INSTITUSJINSTITUSJ

21 Barnehagekontoret DANNING Danning - et nytt begrep som erstatter og bygger ut begrepet oppdragelse Utvikling Læring Omsorg Oppdragelse Sosialisering Barnehagen som danningsarena

22 Barnehagekontoret Jesper Juul, 1.februar 2011 Sosialisering / danning eller Institusjonalisering

23 Barnehagekontoret Implementere formålsbestemmelsen ”Barnehagen som danningsarena” Verdisyn og menneskesyn Lederrollen Synliggjøre i barnehagens årsplan Senest barnehageåret 2011/2012


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Styrermøte 10.februar 2011. Barnehagekontoret ”Sats tidlig – land trygt”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google