Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rolighetsmoen barnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rolighetsmoen barnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rolighetsmoen barnehage
Vi kan! Vi i barnehagen vil vise at vi kan, og inviterer til dialog med både barn og voksne i barnehagen. Slagordet Vi kan! viser til kompetansen til barna samtidig til de ansattes kunnskap og kompetanse. Barnehagen har en betydning for barns hverdag her og nå og for deres videre liv. Undersøkelser viser også at blant de kommunale tjenestene er det barnehagetilbudet folk er mest fornøyd med. Det er bra – men vi kan bli bedre. Derfor ønsker landets barnehager regjeringas kvalitetssatsing velkommen. Både mandatet og rammene som gis har betydning for hva vi kan få til. Vi legger derfor vekt på noen viktige kjennetegn ved kvalitet i barnehagen: Rolighetsmoen barnehage

2 OMSORG Vi kan gi alle barn omsorg i barnehagen.
Også barna gir hverandre omsorg og bryr seg om hverandre. Yrkesetikken vår synes gjennom gjensidig samspill mellom barn og ansatte. Vi viser omsorg ved å ha tillit til barna, og ved å gi dem varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. Barnehagen fremmer barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barnas behov for hvile, kos, mat og et helsefremmende miljø inngår i omsorgsbegrepet. Rolighetsmoen barnehage

3 LEK Vi kan legge til rette for variert lek og få alle barna med.
Barn i lek er ett av de viktigste kjenne-tegnene ved barnehagen. Leken åpner for initiativ, fantasi, utforsking, engasjement og fysisk utfoldelse. Barn fortolker sine inntrykk og gir dem mening gjennom lek. Det barn er opptatt av, kan sees i leken. Slik fører lekens ulike uttrykksformer til forståelse og vennskap. Rolighetsmoen barnehage

4 LÆRING Vi kan utforske verden sammen.
Vi fyller dagene med varierte aktiviteter og tema. Vi gir barna opplevelser og kunnskap som styrker deres lærelyst for resten av livet, samtidig har vi respekt for deres forskertrang. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. I barnehagen læres det i både formelle og uformelle situasjoner. Vi bruker de syv fagområdene i rammeplanen aktivt i dette arbeidet. Og vi støtter og utfordrer barnets nysgjerrighet, blant annet deres forsker- trang og -lyst, i tillegg til deres læringsprosesser gjennom variert innhold, kunnskap og materialer. Rolighetsmoen barnehage

5 TID Vi kan bruke tiden til beste for barna.
Vi tar oss tid til å møte hvert enkelt barn og er åpne for uforutsette innspill og utspill. Det er i de små øyeblikkene vi ser de store begivenhetene i barnas liv. Selv når vi opplever mangel på tid skaper vi gode miljøer for omsorg, lek og læring. Vi tar oss tid til å skape gode hverdager der vennskap etableres, gode læringsprosesser utvikles og lek kan få blomstre uforstyrret. Barna kan også selv fylle tiden med meningsfulle aktiviteter, og de bruker tid på hverandre. Rolighetsmoen barnehage

6 TRYGGHET Vi kan bidra til at barn utvikler trygghet og identitet.
Respekt og toleranse for andre er viktig. Vi arbeider for å utvikle en gjensidig forståelse mellom hjem og barnehage. Samtidig er barnas trygghet i forhold til det som skjer i barnehagen helt avgjørende for å skape en god hverdag for alle. Vi sørger for å skape en barnehage der barn og foresatte føler trygghet og stabilitet i forhold til det som skjer, og til de ansatte. Rolighetsmoen barnehage

7 VENNSKAP Vi kan legge grunnlaget for et rikt sosialt liv.
Lek og vennskap gir sosial og språklig kompetanse. Vennskap bygges gjennom lekefellesskap og er avgjørende for barns trivsel og meningsskaping. Det er i samspill med andre at vi utvikler og lærer. Vi ansatte tilrettelegger slik at gode relasjoner skapes, og hjelper til dersom barn strever med å få venner. Rolighetsmoen barnehage

8 MEDVIRKNING Vi kan sikre at barn får sette preg på sin egen hverdag.
Vi respekterer barnas ulike perspektiv, uttrykk og intensjoner. Barna erfarer at deres opplevelse av verden blir tatt på alvor. Deres meninger er verdt å ta hensyn til. Retten til medvirkning handler om å forstå barns uttrykk, og derfor arbeider vi for å skape best mulig kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom de foresatte og oss ansatte. Rolighetsmoen barnehage

9 MILJØ Vi kan skape et miljø for omsorg, lek og læring.
I barnehagen møtes ulike individer og ulike kulturelle ytringer i respekt for det som er forskjellig. Barna preger selv miljøet. Sammen fyller barn og voksne hverdagen med glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Vi skaper et miljø som fremmer barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Vi etterstreber at det fysiske miljøet, både ute og inne, er variert, trygt og utfordrende. Rolighetsmoen barnehage

10 Rolighetsmoen barnehage
Vi kan! Vi ser omsorg, lek og læring i sammenheng, og vi ønsker å tydeliggjøre hva dette betyr i det daglige arbeidet i barnehagen. Rolighetsmoen barnehage


Laste ned ppt "Rolighetsmoen barnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google