Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Manifest mot mobbing 2011 – 2014 Statsminister Stoltenberg og sentrale parter signerte i januar et nytt Manifest mot mobbing. Manifestet skal gjelde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Manifest mot mobbing 2011 – 2014 Statsminister Stoltenberg og sentrale parter signerte i januar et nytt Manifest mot mobbing. Manifestet skal gjelde."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Manifest mot mobbing 2011 – 2014 Statsminister Stoltenberg og sentrale parter signerte i januar et nytt Manifest mot mobbing. Manifestet skal gjelde for fire år framover og legger stor vekt på å forankre mobbearbeidet sterkere lokalt. Alle kommuner oppfordres derfor til å utarbeide sitt eget lokale manifest. Sentrale parter: Foreldreutvalget for barnehager, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk skolelederforbund

4 Målsetting Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing.

5 Partene forplikter seg til: Styrke innsatsen mot mobbing gjennom økt bevissthet, kunnskaps- og kompetanseheving og konkret handling Sette nasjonalt fokus på særskilte områder som er sen­trale i arbeidet mot mobbing. Arbeide for samarbeid og lokal forankring av arbeidet mot mobbing. Arbeide for at ledere tar ansvar for å forhindre og håndtere mobbing

6 Lokalt arbeid ”Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i lokalmiljøet. Vi oppfordrer derfor alle kommuner til å utarbeide sitt eget lokale manifest” Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

7 Lokale manifest 8 kommuner i Troms har til nå skrevet under manifest mot mobbing. Kvæfjord, Sørreisa, Tromsø, Karlsøy, Skjervøy, Lenvik, Storfjord og Harstad

8 Lovgrunnlaget FNs barnekonvensjon omhandler blant annet barnets rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering Barnehageloven § 1 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

9 Lovgrunnlaget forts. Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringen Slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordning (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Fylkesmannen gjennomfører i 2010 og 2011 nasjonalt tilsyn med elevenes psykososiale miljø.

10 Lovgrunnlag forts. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler mv. har som formål å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og visse andre virksomheter fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold – og dessuten forebygger sykdom og skade.

11 Lovgrunnlag forts. Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader. Forskriftens § 2-3 fastslår at helsestasjons- og skolehelsetjenestens tilbud skal omfatte forebyggende psykososialt arbeid og samarbeid med skolen om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever.

12 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har et særskilt fokus på innsats mot mobbing i fritidsmiljøene. Det er et sentralt mål at fritidsklubber og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner skal være åpne og inkluderende møteplasser.

13 Lokalt arbeid? Hvordan kan en lokalt arbeide for å forebygge og hindre mobbing i barnehager, skoler og lokalsamfunnet for øvrig?


Laste ned ppt "Manifest mot mobbing 2011 – 2014 Statsminister Stoltenberg og sentrale parter signerte i januar et nytt Manifest mot mobbing. Manifestet skal gjelde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google