Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LÆRERROLLEN L 97: Formidler, omsorgsperson, veileder, samtalepartner, og regissør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LÆRERROLLEN L 97: Formidler, omsorgsperson, veileder, samtalepartner, og regissør."— Utskrift av presentasjonen:

1 LÆRERROLLEN L 97: Formidler, omsorgsperson, veileder, samtalepartner, og regissør

2 DISPOSISJON Hvilke oppgaver har lærer? Samarbeidspartnere? Fokus: veiledning

3 VEILEDNINGSSTIL direkte og indirekte veiledning Direkte: pågående, rådgivende bedreviter- Veilederrolle: monologisk med en løsning Indirekte: lyttende, spørrende – Veilederrolle- respekt for elev

4 VEILEDNINGSSAMTALEN Veiledningssamtalen med elever: ”en strukturert utviklingsprosess hvor det handler om å hjelpe eleven til å hjelpe seg selv” (2001:14).

5 6 KOMPONENTER I VEILEDNING Mål –strukturere arbeidet Form- planlagt, spontant Innhold-fag, arbeidsmåte,personlig,sosial Relasjon-tillit, assymmetri, likeverdig Veilederens personlige stil og væremåte Kontekst- sammenheng for veiledning Elevens rolle og innflytelse

6 Eksempel på veiledning-innhold

7

8 OVERVEIELSER OM VEILEDNING elevsstyrte undervisningsformer er mer menings- og utbytterikt for eleven individuelt tilpasset krevende arbeidsform ressursmessig ELEVER: subjekter i læringsprosessen Konsekvens: motivasjon og ansvar for egen læring øker

9 A. SOSIALE,FAGLIGE OG PED.PSYK. Selvstendig læringsarbeid forutsetter sosial og faglig deltakelse av team og elever Større ansvar i egen læring forutsetter evne og lyst til å bli aktiv Dilemma: Hva med elever som verken evner (mange årsaker) faglig eller sosial deltakelse?

10 VGOTSKY (1886-1934) Teori om forholdet mellom menneske og kultur, tenkning og språk. Utgangspunkt: Vi lærer først og fremst i samspill med andre. Samspill: Kunnskap blir internalisert. Sosial samhandling: Betingelse for læring.

11 Vygotsky Mening og forståelse oppstår i selve kommunikasjonsprosessen (mellom elever,elev-lærer, og lærere bl.a.) Sosiokulturelt læringssyn: Kunnskap er ikke objektiv og gitt, men elevene konstruerer sin kunnskap ut fra egne erfaringer og kunnskaper de har fra før.

12 Vygotsky Hovedmotivasjon for læring: interesse. Egenaktivitet og elevenes nysgjerrighet. Mål for undervisning og læring: Allsidig utvikling av personlighet, kompetanse, ikke ensidig kognitiv utvikling. Faglige og ”sosiale” krav settes til lærer. Lærerrollen utvikles og utvides til å være veileder, mindre som kunnskapsutøver.

13 VEILEDNING I PROSJEKT Veiledning:dialog om saksforhold, samarbeid (i gruppe), arbeidsprosess Veileder gir: utfordring - støtte Veileder er: ”ekspert” Metakommunikasjon om prosess og veiledning.

14 VEILEDNING-FORM,”KOKEBOK” Forberedelsesfase: (behov for informasjon om mål, rammer, innlevering, div. regler er ubegrenset, er de motivasjonsdempende/ødeleggende?)

15 VEILEDNING forts. Gjennomføringen: Veiledning underveis. Elevers strategi for læring, bruk av veileder underveis…) Lærer som ”medkonstruktør av kunnskap” Avslutning og evaluering (”vurderingsspråk” annerledes her enn i tidligere faser i prosjektet)

16 VEILEDNING Kunne yte kvalifisert veiledning.Kartlegge gruppens kunnskap, evne til samarbeid, driv. Veilederen må hjelpe gruppen med arbeidsformer (hvor mye?) og etablere et godt samarbeid. For å få til dette kreves refleksjon over egen læreprosess som lærende under veiledning Elevene eier egen læreprosess!

17 VEILEDNING For å opparbeide erfaring er det viktig at veilederens rolle tas med i evalueringsarbeidet i læreprosessen. Lærer og elever kommer med relevante spørsmål og i læreprosessen Oppmuntre til videre arbeid. Forutsetning: forståelse for elevers forutsetninger og interesser. Sikre at formelle rammer og krav blir oppfylt.

18 Konsekvenser av veiledning Veiledning: privatisert og foregår i lukkede rom mellom en lærer og en elev krevende for dagens lærere Behov for styrking av kompetanse for lærere? nyorganisering av klasserom fører til produktive læringsfellesskap

19 IKT OG LÆRINGSMILJØ Etablere læringsmiljøer der IKT som artefakt står sentralt IKT er et arbeidsredskap fortolkningen av lærerrollen vil bli satt på spill

20 AVSLUTNING Det finnes svært mange varianter av veiledning i læring. Arbeidets egenart. For mange elever kan læringsutbytte være stort under veiledning. Å være veileder kan kreve andre kvalifikasjoner enn i klasserommet: Differensiering i veiledning, større faglig og personlig engasjement, gir inspirasjon, blir bedre kjent med elever og lærere.

21 KILDER: Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) Ludvigsen, Rasmussen og Solheim. Om prosjektarbeid I: Perspektiver på Reform 97 / Sylvi Stenersen Hovdenak (red.). Ny teknologi - nye praksisformer : teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk / redigert av Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud. Bratholm og Tholin. Lærer i dialog med elever- om veiledning og lærerrollen. I: Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 5-6 2003.


Laste ned ppt "LÆRERROLLEN L 97: Formidler, omsorgsperson, veileder, samtalepartner, og regissør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google