Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

2 Mål og formål 2 Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale arbeidet Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Stimulere til videreutvikling og forbedring av tjenestetilbudet Veilederen viser retning i tråd med nasjonale føringer

3 Veilederen retter seg mot Tjenesteutøvere Ledere Andre som har kontakt med brukere og pårørende Brukere og pårørende

4 Hva gir veilederen svar på? 4 Beskriver tjenestene Peker på utfordringer og muligheter Skisserer gode bruker- og pasientforløp Understreker betydningen av forebyggende arbeid og inkluderende lokalsamfunn Klargjør lovgrunnlaget for tjenestene Angir sentrale aktører Besvarer «ofte stilte spørsmål» Råd og anbefalinger

5 Krav og forventninger til lokalt psykisk helse- og rusarbeid Bruker- og mestringsperspektiv i tjenestene Helhetsperspektiv - tjenestene og tjenestenivåene må samarbeide Psykisk helse og rus må ses i sammenheng

6 Kapittel 1 Brukeren som viktigste aktør Brukermedvirkning gir fordeler til alle Pårørende - en samarbeidspartner Barn som pårørende skal ivaretas ut fra sine egne behov 6

7 Kapittel 2 Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid – viktige faktorer Dårlige levekår øker risikoen Recovery – «å komme seg» - handler om å få et godt liv 7

8 Kapittel 3 Gode levekår og helsefremmende tjenester Beskyttelsesfaktorer er utdanning, inntekt, sosial støtte og utviklet mestringsevne Å være i vanlig arbeid er både et mål og et middel 8

9 Kapittel 4 Tilrettelegging av tjenestene Tidlig intervensjon bør være normen Tre hovedforløp 9

10 Bruker- og pasientforløp skisseres for 10 Milde kortvarige problemer Kortvarige alvorlige og langvarige mildere problemer/lidelser Alvorlige langvarige problemer/lidelser Ut fra problemets art, alvorlighet og varighet Med relevante mål og tiltak, ansvarsplassering og samarbeidsrelasjoner

11 Kapittel 5 Tilnærmingsmåter Relasjon, tid og tilgjengelighet Fellesfaktorer påvirker behandlingsresultatet 11

12 Kapittel 6 Tjenester og aktører i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid Mange aktører - flerfaglig tilnærming 12

13 Kapittel 7 Samhandling for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud Samhandling er et felles ansvar 13

14 Samarbeide om å styrke lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid Ulike faglige tradisjoner, virkemidler og kompetanse - sammen tilby et bredt spekter av tjenester og tilnærmingsmåter Forutsetter likeverd mellom tjenestenivåene - både i teoretisk og praktisk tilnærming til feltet God dialog, interesse og respekt for hverandres kompetanse - faglige innsikt vil utvide kompetansen både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Benytte anbefalte samhandlingsmetoder 14

15 Anbefalte samhandlingstiltak 15 Regelmessige møter Rådgiving, veiledning og kompetanseoverføring Hospitering Felles tjenestenettverk Bruker – og pasientforløp Tilgjengelighet Individuell plan (IP), Kriseplan Ta i bruk ny teknologi, e-helsetiltak

16 Grensen mellom kommunal behandling og spesialisert behandling er ikke alltid skarp og entydig Betydelige variasjoner i kompetanse og kapasitet mellom kommuner / bydeler - nærmere arbeids- og ansvarsdeling bør avklares lokalt. Kommunen skal, ved behov, henvise til spesialisthelsetjenesten Behovet for tjenester fra spesialisthelsetjenesten vil variere, og er størst for personer med alvorlige lidelser. Spesialisthelsetjenesten skal understøtte, ikke erstatte, kommunale tjenester. Organisering i DPS er en nøkkelstruktur i spesialisthelsetjenestens desentraliserte tjenester, og i samhandlingen med kommunen. 16

17 Kapittel 8 Kvalitet, kompetanse og tjenesteutvikling Kontinuerlig prosess Ledelsen bør iverksette og lede systematisk kompetanseutvikling forbedringsarbeid 17

18 Kapittel 9 Lovgrunnlaget Tydeliggjør rettigheter og plikter Besvarer - Ofte stilte spørsmål 18

19 Kapittel 10 Vedlegg - oversikter -Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere innen psykisk helse og rus -Kunnskaps- og kompetansesentre -Bruker og pårørendeorganisasjoner -Tabell: Sentrale aktører og tjenester - i kommune, stat, fylkeskommune og frivillige 19

20 I hver kapittel kan du fordype deg og finne langt mer Lykke til i det videre arbeidet Veilederen kan bestilles hos: Helsedirektoratet www.helsedirektoratet.no/publikasjoner ( publikasjonsnummer: IS-2076) 20


Laste ned ppt "Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google