Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morsm å lsundervisning Noen refleksjoner om dens betydning for spr å kl æ ring, fagl æ ring og verdensl æ ring - og sammenhengen med organisering av den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morsm å lsundervisning Noen refleksjoner om dens betydning for spr å kl æ ring, fagl æ ring og verdensl æ ring - og sammenhengen med organisering av den."— Utskrift av presentasjonen:

1 Morsm å lsundervisning Noen refleksjoner om dens betydning for spr å kl æ ring, fagl æ ring og verdensl æ ring - og sammenhengen med organisering av den

2 Spr å kl æ ring er en forutsetning for fagforst å else og fagl æ ring. Men det motsatte er ogs å viktig! Den viktigste kilde til spr å kl æ ring er f ø rspr å klig forst å else. Det vil si, at en forst å r ytringer til tross for at disse ytringer omfatter spr å klige formelementer som man enda ikke har l æ rt! Dette kan l å te litt paradoksalt, men er ikke desto mindre sant, noe det er bred enighet om blant spr å kl æ ringsteoretikere Undervisning i eget spr å k og fagl æ ring p å eget spr å k begunstiger og stimulerer evnen til l æ ring om verden

3 Modeller for spr å kl æ ring Den klassiske spr å kl æ ringsmodell ( ” latinskolemodellen ” ): SPR Å KL Æ RING  FORST Å ELSE  Ø VING  KOMMUNIKASJON! Den moderne kommunikative spr å kl æ ringmodell KOMMUNIKASJON  Ø VING  FORST Å ELSE  SPR Å KL Æ RING!

4 Undervisning p å og i morsm å l har sterk katalyserende virkning p å ulike m å ter, her skal nevnes noen: a)Kommunikasjon og kommunikasjonstrening som foreg å r p å og i morsm å l, utvikler ferdigheter som har sterk overf ø ringsverdi til elevens norskspr å klige praksis. Vi kan kalle dem s æ rspr å ksuavhengige spr å kferdigheter. b)Morsm å let er og blir den mest effektive middel til generell begrepsbygging, begrepstrening og kognitive utvikling. Refleksjon over og arbeid med spr å k og spr å klig kommunikasjon p å et et morsm å l har stor generell overf ø ringsverdi. Det legger grunnen til for generell l æ ringsberedskap, slik vi vet at norsktimene gj ø r for de etnisk norske elevene. c)Fagl æ ring p å morsm å l bidrar til at eleven lettere forst å r hva som st å r i den norske l æ reboka eller hva den norske l æ reren forklarer n å r hun har v æ rt innom liknende emner hos sin morsm å lsfaglige l æ rer i forkant eller etterkant. Dette forholdet gj ø r at den norske fagtimen ikke bare blir en effektiv fagtime: N å r eleven forst å r, ogs å blir en effektiv norsktime. Mens denne timen helt mister sin verdi som norsktime n å r eleven ikke forst å r.

5 Morsm å lsundervisningen m å og b ø r ha sammenheng med undervisningen for ø vrig Fagplaner p å og i morsm å l b ø r v æ re utformet slik at undervisningen p å og i morsm å l blir skikkelig integrert i elevenes samlede pedagogiske erfaring. Dette handler om å sikre overf ø ringsverdien. Det b ø r derfor v æ re klar sammenheng mellom det som foreg å r i morsm å lstimene og innholdet i den ø vrige norskspr å klige undervisningen eleven mottar i. Dette er et sp ø rsm å l om fagplanens innhold, men ogs å om organisering av undervisningen.

6 Morsm å lsl æ rere b ø r ha gode kvalifikasjoner, og muligheter for formell og uformell profesjonell egenutvikling. Derfor er det viktig at morsm å lsl æ reren b å de har kontakt, samarbeid og dialog b å de med et kollegium av andre morsm å lsl æ rere for sin egen utvikling som morsm å lspedagog, og gis mulighet for rimelig regelmessig samarbeid med norskspr å klige l æ rerkolleger som underviser de samme elevene. Dette er et sp ø rsm å l om morsm å lsl æ rerens pedagogiske fagpersonlighet, men ogs å om organisering av undervisningen.

7 God organisering av morsm å lsundervisning Det er ø nskelig at organiseringen av morsm å lsundervisningen organiseres p å en slik m å te at den tilgodeser morsm å lsl æ rerens mulighet til å styrke sin profesjonelle kompetanse, dvs. ha kontakt med et morsm å lspedagogisk fagmilj ø, men at organiseringen dessuten m å s ø rge for, at undervisningen p å og i morsm å l i s å stor grad som mulig integreres i den enkelte skoles ø vrige undervisning, og enda viktigere: At b å de morsm å lsspr å klig og norskspr å klig undervisning gir impulser som integreres i den enkelte elevs l æ ringserfaring! Dette siste er det aller viktigste! L æ ring vil si å knytte sammenhenger mellom erfaringer og se nye m ø nstre i tingene......


Laste ned ppt "Morsm å lsundervisning Noen refleksjoner om dens betydning for spr å kl æ ring, fagl æ ring og verdensl æ ring - og sammenhengen med organisering av den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google