Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Permisjonsreglementet i Halden kommune ATV-kurs 02.03.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Permisjonsreglementet i Halden kommune ATV-kurs 02.03.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Permisjonsreglementet i Halden kommune ATV-kurs 02.03.2015

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Lov- og avtaleverk Folketrygdloven Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen Hovedtariffavtalen Ferieloven SFS 2213 Enhetsleder kan gi permisjon med/uten lønn i 12 mnd. Kommunalsjef/rådmann avgjør permisjoner ut over 12 mnd

3 Lønnsansiennitet Opptjening av lønnsansiennitet blir ikke avbrutt ved: Permisjoner med hel eller delvis lønn Sykepermisjon i inntil 1 år Foreldre-/adoptivpermisjon i inntil 2 år Tvungen verneplikt Videreutdanning – samlet inntil 2 år Offentlige ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjon (ikke tidsavgrenset) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Pensjonsforhold Ved permisjon med lønn opprettholdes pensjonsmedlemskap Ved ulønnet permisjon ut over 1 mnd, meldes man ut av pensjonsordningen. Men man får da tilbud om frivillig medlemskap Ved utdanningspermisjon opprettholdes medlemskapet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Velferdspermisjoner (HTA § 14.1) Det må foreligge viktige velferdsgrunner Til sammen 12 arbeidsdager pr. kalenderår med lønn - kan tas ut fleksibelt Ut over 12 dager: Uten lønn Deltidsansatte innvilges permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Velferdspermisjoner forts. Alvorlig sykdom: Inntil 5 dager Ved mindre alvorlige sykdomstilfeller gis det anledning til å innarbeide nødvendig fri på et senere tidspunkt Dødsfall: Inntil 3 dager, evt. med tillegg av reisedager For disse to velferdsgrunnene gjelder: Nærmeste familie og andre som står/har stått arbeidstakeren nær Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Velferdspermisjoner forts. Tilvenning av barn i barnehage og SFO (1.klasse): Inntil 3 dager som etter avtale kan tas ut fleksibelt Inngåelse av ekteskap/partnerskap: 1 dag Må tas ut enten dagen det skjer eller dagen etter Endring av bostedsadresse: 1 dag Feiring av religiøse eller nasjonale høytidsdager: Inntil 2 dager som ikke er offisielle etter norsk kalender Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Velferdspermisjoner forts. Husbygging og istandsetting av eget hus/leilighet: Inntil 2 dager forutsatt følgende tilfeller: -Eget hus under oppføring -Kjøp av gammelt hus hvor det er nødvendig med reperasjoner for å gjøre huset egnet til bolig -Kjøp av selveierleilighet/leilighet hvor istandsetting er nødvendig for å bebo leiligheten Det gis ikke permisjon for reparasjoner, oppussing, utbygging av bestående hus. Heller ikke til hyttebygging. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Velferdspermisjoner forts. Deltakelse i idrettsarrangement: Inntil 5 dager med lønn gitt at det er deltakelse som aktiv eller leder i OL, VM, EM eller landskamper. For deltakelse i NM kan det gis inntil 2 dager permisjon med lønn Andre arrangementer: Bruke feriedager, avspasering eller få permisjon uten lønn Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Velferdspermisjoner forts. Andre velferdspermisjoner: -Det kan gis permisjon med lønn for andre velferdsmål -Det kan gis flere dager enn det som er nevnt foran dersom gode grunner tilsier det (f.eks. ved alvorlig sykdom) Leder må i slike tilfeller utøve skjønn (og god personalpolitikk) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Velferdspermisjoner forts. Fri en kortere tid på en enkeltdag for å ordne nødvendige gjøremål i arbeidstiden skal som hovedregel løses innenfor rammen av fleksitidordningen, turnusordninger, mot opparbeiding av fritid eller gis som ulønnet permisjon. Dette gjelder bl.a. for (ordinær) undersøkelse og behandling hos lege, tannlege og fysioterapeut. Fri må i hvert enkelt tilfelle avtales med nærmeste overordnede. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Velferdspermisjoner forts. MEN: For ansatte i stilling lik eller større enn 80 % og når behov for å få fri en kortere tid på en enkelt dag er knyttet til behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut (kun det) ikke kan løses innenfor ovenfor beskrevne rammer, kan fritiden gis som lønnet permisjon. Leder bør utvise skjønn knyttet til god personalpolitikk! Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Velferdspermisjoner forts. Fri for å følge hjelpetrengende foreldre til lege, tannlege eller spesialistkonsultasjon skal som hovedregel løses innenfor rammen av fleksitidsordningen, turnusordninger, mot opparbeiding av fritid eller gis som ulønnet permisjon. Dette er hovedregelen, så det kan gis lønnet permisjon! Igjen: Leder bør utvise skjønn knyttet til god personalpolitikk! Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Velferdspermisjoner forts. Fri en kortere tid på en enkelt dag for spesialistkonsultasjon og blodgivning kan gis som lønnet permisjon uten begrensning av stillingsstørrelse. (Arbeidsgruppa som jobbet fram forslaget til velferdspermisjon var enige i at hovedregelen her er «skal» og ikke «kan»). Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Utdanningspermisjon HTA § 14.2 og AML § 12-11 Hvis det, i forbindelse med utdannelse som er av verdi for både arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges (hovedregel) med mindre særlige grunner er til hinder for det. I den utstrekning det etter kommunens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Utdanningspermisjon Lokal arbeidstidsavtale for lærere (SFS 2213) sier: Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Utdanningspermisjon Lokal arbeidstidsavtale for lærere sier videre: Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17

18 Eksamen/fagprøver/prosjekt o.l. Ved avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging. Lokal arbeidstidstidsavtale for lærere gir i tillegg: Lørdag og søndag regnes som lesedag hvis eksamen er på mandag! Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18

19 Redusert arbeidstid (ulønnet) Arbeidsmiljøloven § 10-2 Arbeidstakere har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Eksempler på vektige velferdsgrunner er at man har barn under 10 år eller at man er aleneforeldre. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s19

20 Foreldrepermisjoner Omsorgspermisjon - AML § 12.3 og HTA § 8.3.5 Fødselspermisjon – AML § 12.4 Foreldrepermisjon – AML § 12.5 Ammefri – AML § 12.8 og HTA § 8.3.4 – HTA gir rett til lønnet permisjon inntil 2 timer pr. arbeidsdag mens AML kun gir rett til 1 time Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s20

21 Omsorg for pleie av nære pårørende (ulønnet) AML § 12-10: Arbeidstakere som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte pårørende. Arbeidstakere har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn over 18 år. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s21

22 Barn og barnepassers sykdom (lønnet) AML § 12.9 og HTA § 8.4 - samt Folketrygdloven (rett til lønn) Rett til fri for nødvendig tilsyn ved barns/barnepassers sykdom inntil 10 dager hvert kalenderår. 15 dager hvis man har mer enn to barn. Rett til permisjon gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Dersom barnet har kronisk eller langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne, kan retten utvides til 20 dager - og fram til barnet fyller 18 år. Dette må godkjennes av NAV. Aleneomsorg gir rett til dobbelt så mange dager – må godkjennes av NAV. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s22

23 Diverse andre permisjonsbestemmelser Overgang til ny stilling: Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til ny stilling i eller utenfor kommunen. Permisjon kan vurderes dersom det dreier seg om et vikariat/engasjement som gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er til nytte for kommunen. Ny IA-avtale åpner for at det kan gis permisjon! Det vil også vurderes om det er hensiktsmessig i forhold til drift og til ansattes spesielle behov. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s23

24 Diverse andre permisjonsbestemmelser Spesielle oppdrag og engasjementer: Dommerfullmektig, forskning, utveksling av arbeidstakere mellom kommuner, arbeide i norske hjelpetiltak i offentlig regi i utviklingsland. Utføring av offentlige verv og ombud Politiske nominasjonsmøter Deltakelse i hjelpekorps Andre tillitsverv Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s24

25 Permisjon for tillitsvalgte Hovedavtalen (HA) § 3.4 – Rett til fri fra ordinært arbeid HA § 3.5 – Permisjoner HA § 3.6 – Tillitsvalgtopplæring Retningslinjer for fri for tillitsvalgte i Halden kommune: -Innkalling til møter på fritid gir rett til å avspasere medgått tid om møtet ikke flyttes. -Påløper overtidstillegg, utbetales dette -Ved synliggjøring av behov for samordningstid i forkant eller etterkant av møtet gjelder reglene som nevnt over begrenset til 1 time. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s25

26 Tvistebestemmelser Tvist om forståelse av permisjonsreglementet avgjøres av hovedutvalget for administrasjon. Tvist om forståelse av bestemmelser i permisjonsreglementet som også er hjemlet i annet lov- og avtaleverk, avgjøres i de til enhver tid gjeldende tvistebestemmelser i disse lover og avtaler. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s26


Laste ned ppt "Permisjonsreglementet i Halden kommune ATV-kurs 02.03.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google